Vakıf Senedi

Vakıf Senedi 2016-05-06T13:50:45+00:00

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI VAKIF SENEDİ

Vakfın Adı

Madde 1 – Bu Vakıf Senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler “SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI” adıyla bir Vakıf kurmuşlardır.

Amaç
Madde 2- Türkiye’de yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile sosyal yardım ve sosyal hizmetleri etkin bir biçimde sunabilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

Vakfın Faaliyetleri
Madde 3- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Vakıf, amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Vakfın amacına yönelik geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların ihtiyacı olan araç, gereç ve tıbbi bakımla ilgili her türlü maddenin sağlanmasına ve bakımına katkıda bulunmak,

c) Her çeşit ve düzeydeki sağlık kurumunun açılmasına, bina ve tesislerinin yapım ve onarımına yardımcı olmak,

d) Sağlık Bakanlığına bağlı okullarda ihtiyaç duyulan araç, gereç, ders kitabı ve eğitim malzemelerinin sağlanmasına, öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak,

e) Vakfın amacına giren alanlarda sağlık personelinin yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri için her düzeyde eğitim kurumları ve programları açmak, işletmek ve bu amaçla eğiticiler bulup çalıştırmak,

f) Sağlık hizmetleri ile ilgili mezuniyet öncesi ve sonrası düzeyde eğitim yapmak isteyen başarılı öğrenci ve kişileri maddi yönden desteklemek, hizmet içi eğitim kurumları ile sosyal tesisler kurmak ve işletmek, hizmet içi eğitim amacıyla yayınlar yapmak,

g) Sağlık kurumlarında hizmet veren yönetici ve personeli teşvik etmek, bu alanlarda başarı gösterenleri ödüllendirmek,

h) Sağlık kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanımı ve işletimine yardımcı olmak,

i) Sağlık kurumları ile iş ve endüstri arasında kurulacak işbirliğini desteklemek ve bu konuda yardımcı olmak,

j) Topluma olumlu sağlık davranışları kazandırabilmek amacıyla eğitim faaliyetleri yapmak ve yaptırmak,

k) Vakfın amacı ile ilgili konularda bilimsel toplantı ve oturumlar düzenlemek, aynı amaçla yapılan çalışmaları desteklemek,

l) Hayat kurtarıcı ilaçları yurt içi ve dışından sağlamak ve kurumların istifadesine sunmak,

m) Kreş ve gündüz bakım evi, çocuk bakım yurdu, yaşlı huzur evi gibi her türlü sosyal hizmet kurumlarını açmak ve işletmek, mevcutlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak,

n) Sağlık ve sosyal yardım kurumlarının ihtiyaç duyduğu teknik ve idari personel açığının kapatılması için gerektiğinde sözleşmeli personel tutmak, ya da personel giderlerine ve ödemelerine katkıda bulunmak,

o) Afetzedelere barınma, beslenme, tedavi gibi konularda yardımcı olmak, bu türlü giderlere katkıda bulunmak için aynı amaçla çalışan kurumlarla işbirliği yapmak,

p) Hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların şartlı bağış, tahsis ve sair yardımlarını kabul etmek, gerektiğinde bunlarla ilgili fonlar oluşturmak, bu yolda taahhütte bulunmak, anlaşmalar yapmak ve bu amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda kullanmak,

r) Benzer amaçlı yerli ve yabancı vakıf ve dernekler ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla yardımlaşmak ve işbirliği yapmak, yardım almak, yardım etmek, yardım organizasyonları gerçekleştirmek, bunun için anlaşmalar yapmak; vakfın amaçlarına uyan her türlü sağlık ve sosyal hizmetler alanında ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla birlikte araştırma ve hizmet projelerine katılmak, gereken durumlarda danışmanlık hizmeti görmek,

s) Yerel ve ulusal düzeyde tek başına veya müştereken her türlü piyango, balo, kermes, bağış ve yardım kampanyaları düzenlemek,

t) Vakfın gelirlerini artırmak gayesiyle tek başına veya ortaklık yoluyla ticari şirket, iktisadi işletme, kooperatif ortaklığı, yataklı veya ayakta teşhis ve tedavi yapılan merkezler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel dal merkezleri, diyaliz, rehabilitasyon, radyoloji ve fizyoterapi merkezleri vb genel ve özel her türlü sağlık tesisini açmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, devretmek, mevcut olana iştirak etmek, ortaklık paylarına isabet eden temettü veya kar paylarını tahsil ve sarf etmek,

Vakfın Amacına Ulaşması İçin Yapabileceği Tasarruflar
Madde 4- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Vakıf amacına ulaşması için: kanuni sınırlamalar hariç, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mal varlığına bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa; Vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulu veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydiye, vaki bağış veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; şirketlerin hisse senetlerini , intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakın ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye; amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini sarfa, yeni şirketler ve işletmeler kurmaya;
Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için, taşınır ve taşınmaz mallarını rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine, Vakıf gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurmaya, işletmeye, sağlık kurumlarının üretim ve hizmet ile ilgili tesislerinin işletilmesine katkıda bulunmaya; velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri işletmeleri icraya, izinli ve yetkilidir. Ancak, Vakıf ödünç para alıp veremeyeceği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznini almaksızın gayrimenkul alıp satamaz.

Vakfın Merkezi ve Şubeler
Madde 5- (Değişik:13.6.1996-1996/409 SK.)
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfının ikametgahı ANKARA’dır. Açık adresi: Süleyman Sırrı Sokak No:12/5, Sıhhiye, Ankara’ dır. Vakıf yurt içinde, her ilde ve gerekli gördüğü yerde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznini; yurt dışında da Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Başbakanlığın iznini almak suretiyle şubeler açabilir.

Vakfın Mal Varlığı ve Gelirler
Madde 6- Vakfın Mal Varlığı: (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Vakfın mal varlığı sağlanan 3.400.000 Türk Lirası ile ileride Vakfa yapılacak bağışlardan ve kuracağı veya işletmesine katılacağı tesislerin gelirlerinden teşekkül eder.
Vakfın Gelirleri
a-) Vakfın amacına uygun her türlü ayni ve nakdi şartlı ve şartsız bağışlar ile yardımlar,
b-) Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek her türlü gelirler,
c-) İktisadi işletmeler, iştirakler, şirket ortaklıkları, diğer ortaklıklar ve organizasyonlardan sağlanacak her türlü gelirler,
d-) Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak her türlü kira, faiz ve benzeri gelirler,
e-) Diğer surette elde edilecek gelirler.

Vakfa Yapılan Bağışlar ve Harcama
Madde 7- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Vakfa yapılan bağışlar şunlardır:
a) Vakfın mal varlığına eklenmek üzere veya amacına uygun yapılan her türlü bağışlar,
b) Vakıf, bağışları kabul edip etmemekte serbesttir. Vakfın varlığının sağlandığı gelirler ile belirli bir amaca harcanmak üzere yapılan bağışlar Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere harcanır. Vakfın yıllık gelirlerinin en az 2/3’ü (üçte ikisi) vakıf amaçlarına ayrılır.
c) Şubeler tarafından sağlanan gelirlerin şube sınırları içerisinde harcanmasına öncelik verilir.

Vakıf Organları
Madde 8 – Vakfın organları şunlardır:

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu
4. Genel Müdürlük
5. Şube Yönetim Kurulu

Genel Kurulu Oluşturanlar
Madde 9- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
1. Vakıf Senedinin altında imzaları bulunan gerçek kişiler,
2. Vakıf Senedinde adları yazılı tüzel kişi(Kütahya Verem Savaş Derneği),
3. 01.01.2002 tarihinden önce olağan üstü hizmetleriyle şeref üyeliği sıfatı ile genel kurul üyesi olanlar.

Vakıf Senedinin altında imzaları bulunanlar ile Vakfa bağışta bulunmak suretiyle Genel Kurul Üyeliği sıfatını kazanan gerçek kişiler, iş görmez hale gelmeleri, hastalıkları veya çekilmeleri halinde kendi yerlerine kimin geleceğini tayin bakımından en az iki adayın ismini kapalı bir zarf içinde Vakıf Genel Müdürlüğüne verirler. Bu zarflar, verenlerce her zaman değiştirilebilir. Üyelerin yerine verilmiş olan adaylar arasından Genel Kurulca seçim yapılır. Vakıfta tüzel kişiyi temsil eden şahıs görevi devam ettiği sürece Vakıf üyesi olup, tüzel kişilikteki görevinden ayrılması halinde yerine atanan kişi Vakıf üyesi sıfatını sürdürür.

Vakıf senedi altında imzaları bulunanlar ile halen genel kurul üyesi olan gerçek kişilerin, vefatı yada herhangi bir nedenle genel kurul üyeliği sona erenlerin zarf bırakmamaları durumunda,öncelikle bu kişilerin yakınları arasından olmak üzere yönetim kurulunca teklif edilen en az iki adaydan birinin Genel Kurulca kabulü ile doldurulur.

Olağanüstü hizmetlerden dolayı Genel Kurul Üyeliği sıfatını kazananların ölüm veya ayrılmaları halinde bu sıfatları varislerine intikal etmez.

Genel Kurulun Görevleri
Madde 10- Genel Kurulun görevleri şunlardır:
1- Yönetim Kuruluna seçimle gelecek asil ve yedek üyeleri seçmek,
2- Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,
3- Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço gelir, giderlerini incelemek ve onaylamak,
4- Denetim Kurulunun raporlarını incelemek ve ibra etmek.
5- Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek.

Genel Kurul Toplantısı
Madde 11- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Genel Kurul, her yılın mart ayı içerisinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun gerek gördüğü haller ile Genel Kurul üyelerinin en az 1/3’ü tarafından yapılan imzalı teklif halinde, müracaat üzerine Yönetim Kurulunca Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Toplantı gündemi ve tarihi toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur. Ayrıca, bir gazetede ilan edilir.

Genel Kurul, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, en az bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Kararlar toplantıya iştirak edenlerin salt çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul, toplantıyı idare etmek için bir başkan ve iki katip seçer.

Genel Kurul toplantısına katılamayan üye, yerine Genel Kurul üyelerinden birini vekil tayin edebilir.
Bir kişi en çok bir kişiye vekalet edebilir.

Yönetim Kurulunun Oluşması
Madde 12- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Yönetim Kurulu, biri başkan biri ikinci başkan olmak üzere yedi (7) asıl, dört (4) yedek üyeden oluşur
Yönetim Kurulu üç dönemde seçilir. 1. dönem üç (3) asıl, iki (2) yedek, 2. dönem iki (2) asıl, bir (1) yedek, 3. dönem iki (2) asıl, bir (1) yedek olmak üzere Genel Kurulun gerçek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilir. Süreleri üç yıldır.

Süresi dolan veya istifaen ayrılan üye tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Başkan ve II.Başkanı seçer. Görev bölümü yapar. Başkanın bulunmadığı hallerde görevi II.Başkan yürütür. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde konu bir sonraki toplantıda tekrar görüşülür. İkinci toplantıda da oyların eşit olması halinde, toplantıyı yöneten Başkanın iki oyu vardır.

Kararlar, noterden tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir.

Zorunlu sebepler dışında arka arkaya üç defa veya yılda altı defa toplantıya katılmayan üyelerin, Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikleri kaldırılır.

Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu asıl üyeliğine, yerine geldiği üyenin süresini doldurmak üzere kendi döneminden oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 13- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tedbiri almak,
2. Vakfın gelirlerini artırıcı tedbirler almak,
3. Vakfın çalışmalarının harcamalarını yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,
4. Genel Müdürlük personelini oluşturmak ve bunların ücret, yetki ve sorumluluklarını bir yönetmelikle tespit etmek,
5. Gerektiğinde yetkilerin bir kısmını Genel Müdüre devretmek,
6. Şube, irtibat bürosu, temsilcilikler ve komiteler kurmak, kapatmak ve işleyişine ait yönetmelik yapmak,
7. Şubelerin harcama ve gayrimenkul kullanma ile ilgili tekliflerini, Vakıf amaçları doğrultusunda değerlendirerek karar vermek,
8. Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantıları için ücret alamazlar.

Denetim Kurulunun Oluşması
Madde 14– Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışmaları ve hesapları hakkında Vakıf Genel Kuruluna bilgi vermek için kurulmuş bir organdır.
Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasında veya hariçten seçeceği iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulunun görev süresi üç yıldır.

Denetim Kurulunun Görevleri
Madde 15- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Denetim Kurulu, Vakfın idare ve işletme ile ilgili bütün evrak, defter ve vesikalarını ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulama derecesini inceler ve kontrol eder. Yönetimde görülen acil aksaklıklardan Vakıf Genel Müdürlüğüne haber verir. Hesap dönemi sonu itibarı ile Mart ayının ilk haftası sonuna kadar rapor düzenler, Genel Kurula sunmak üzere yönetim kuruluna verir. Ayrıca denetçiler, her üç ayda bir Vakfın gelir ve giderleriyle evraklarını inceleyerek sonucu ve tavsiyelerini bir raporla Yönetim Kurulu Üyelerine bildirir.

Genel Müdürlük
Madde 16– Genel Müdürlük, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı statüye göre kurulur.

Genel Müdürlüğün Görevleri
Madde 17– Genel Müdürlük, Yönetim Kurulunun aldığı kararların yürütülmesi ve hazırlanan çalışma programının uygulanmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Genel müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Şube Yönetim Kurulunun Oluşması
Madde 18- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Şube Yönetim Kurulu, biri başkan olmak üzere beş (5) ila dokuz (9) üyeden oluşur. Müteşebbis heyetçe teklif edilen Şube Yönetim Kurulu; Merkez yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile seçilir. Kurul üyelerinin Vakıf üyesi olması şartı aranmaz.
Şube Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda, kendi aralarında bir (1) başkan, bir (1) ikinci başkan seçerek görev taksimi yaparlar.
Başkanın bulunmadığı hallerde görevi II.Başkan yürütür. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde konu bir sonraki toplantıda tekrar görüşülür. İkinci toplantıda da oyların eşit olması halinde Başkanın iki oyu vardır.
Üyeler, Yönetim Kurulu toplantısı için ücret alamazlar.
Alınan kararlar, noter tasdikli karar defterine yazılarak imza edilir. Zorunlu sebepler dışında arka arkaya üç (3) defa veya yılda beş (5) defa toplantıya katılmayan üyeler, yönetim kurullarının kararı, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile istifa etmiş sayılırlar.

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 19- (Değişik 7.5.1985-1985/276 SK.)

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:
1. Vakfa yapılan bağışları toplamak ve vakfın diğer gelirleri ile birlikte en geç bir ay içinde Genel Merkeze bildirmek,
2. Bağışları artırma çalışmaları yapmak,
3. Şube sınırları içinde vakfın yapacağı yardımları saptayarak Vakıf Merkezine bildirmek,
4. Şube sınırları içinde şartlı bağışlar dışında toplanan yıllık nakdi bağış ve gelirlerinin zaruri yönetim ve yasal giderler çıktıktan sonra kalan miktarının yüzde otuzunu merkez teşkilatına göndermek, artan kısmını merkez yönetim kurulundan alınan karar çerçevesinde harcamak, gerektiğinde merkeze gönderilen payında il sınırları içinde harcamasını merkez yönetim kuruluna teklif etmek, kabul edildiğinde harcamak,

Madde 20- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Yönetim Kurulu, senede uygun her türlü harcamayı yapmaya yetkilidir.

Vakıf Senedinin Değiştirilmesi
Madde 21– Vakıf Senedi, bir zarurete ve ihtiyaca dayanarak değiştirilebilir. Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun 2/3’ünün oyu ile gerçekleştirilebilir.

Vakıf Feshi ve Tasfiyesi
Madde 22– Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun 2/3’ünün çoğunluğunun oyu ile feshe karar verilir. Bu durumda Vakfa ait mallar Sağlık Bakanlığına devredilir.

Madde 23- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabiidir.

Madde 24- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Bu Vakıf Senedinde belirtilmeyen hususlar Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre yürütülür.

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1- (Değişik 13.6.1996-1996/409 SK.)
Genel Kurul ilk toplantısını yapana kadar Vakıf işleri aşağıda belirtilen geçici Yönetim ve geçici Denetim Kurulu tarafından yürütülür.

Ek Madde 1– Bu senette geçen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Geçici Madde-2(Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
20.Olağan Genel Kurulda Vakıf senedinin 12. maddesi değiştirilerek 1. dönem 3 asıl 2 yedek yönetim kurulu üyesi seçimi getirildiğinden, bu değişikliğin mahkemece tescil edilip, değişiklik işlemleri tamamlandığında, boş bulanan 1 yönetim kurulu üyeliğine 20. Olağan Genel Kurulda yapılan seçimde en çok oy alan yedek üye çağrılır. Bu üyenin süresi 20. Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi birlikte sona erer. En çok oy alan 2. kişi 1 yedek, en çok oy alan 3. kişi de 2. Yedek üye olurlar.
Doğal üye ile Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin görevi, senedin mahkemede tescil edilmesi ile son bulur.