Değerlendirmedeki Makaleler

Değerlendirmedeki Makaleler 2019-03-20T08:16:40+00:00

DEĞERLENDİRİLEN YAYINLAR

SIRA NO YAYININ ADI YAYININ DURUMU
19026 Sağlığı Geliştirme Uygulamalarında Çözüm Odaklı Yaklaşım Ve Hemşirelik Hakemlere gönderildi.
19025 Sistematik Derleme: Kanserli Hastalara Yönelik Damgalama İle İlgili Araştırmaların Sistematik Bir Analizi Hakemlere gönderildi.
19024 Kombucha’nın Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri Hakemlere gönderildi.
19023 Mamografi Sağlık Teknolojisi İle Meme Kanseri Tarama Programlarının Maliyet Etkililiğinin Sistematik Derlemesi Hakemlere gönderildi.
19022 Bir Hastanede Çalışan Ebelerin Mesleki Örgütlenme Durumu, İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi Hakem görüşleri yazara bildirildi.
19021 Geriatrik Kişilerde Biliş Düzeyi, Ağrı İnançları Ve Vücut Farkındalığı’nın İlişkisi Hakemlere gönderildi.
19020 Passıve And Actıve Smokıng And The Affectıng Factors In Women Hakem görüşleri yazara bildirildi..
19019 İntörn Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Obezite Arasındaki İlişki Hakemlere gönderildi.
19018 Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirenin Rolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri Hakemlere gönderildi.
19017 Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki Hakemlere gönderildi.
19016 Cinsiyet Eşitsizliği, Kadına Yönelik Şiddet Ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı Hakemlere gönderildi.
19015 Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Hakemlere gönderildi.
19014 Emzik Kullanımının Bebek Sağlığına Etkileri Hakemlere gönderildi.
19013 Prematüre Bebekler Ve Nöromotor Gelişimin Önemi Hakemlere gönderildi.
19012 Çocuk İhmali ve İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler Hakemlere gönderildi.
19011 Tüberküloz Hastalarına Verilen Eğitimin Depresyon Düzeylerine Etkisi Hakemlere gönderildi.
19010 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımı Uygulamaları ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Hakemlere gönderildi.
19009 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımına ilişkin Bilgi Düzeyleri ve Ağız Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi Hakemlere gönderildi.
19008 Çocukluk Çağında Obezite Revize yayın tekrar hakeme gönderildi.
19007 Ağrı İlindeki Bireylerin Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
19006 Yaşlanma Korkusu Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
19005 Pulse Oksimetre İle Oksijen Satürasyonu İzlemi Ve Hemşirelik Yaklaşımları Hakemlere gönderildi.
19004 Ortaöğretim Öğrencilerinde Akran Çatışmasına Bakış Hakemlere gönderildi.
19003 Sivas İli Bazı Özel Eğitim Kurumlarındaki Engelli Bireylerin Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyinin Yaşam Kalitesi Ve Depresyon Düzeylerine Etkisi Hakemlere gönderildi.
19002 Biber Gazına Maruziyet: Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları Hakemlere gönderildi.
19001 Uluslararası Literatürde Göç(Men) Ve Mülteci Sağlığı İle İlgili Hangi Konular Öne Çıkmaktadır? Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18068 Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinde Anne-Baba Bağlanma Biçimlerinin Kişilerarası İlişkilere Etkisi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18067 İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlık Çalışanları Açısından Önemi Hakemlere gönderildi.
18066 Gestasyonel Diyabet ve Ebelik Bakım Yönetimi Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18065 Diyabetli Hasta Eğitimi Hakemlere gönderildi.
18064 Kent ve Kırsal Bölgede Yaşayan Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları: Kırıkkale İli Örneği Revize yayın tekrar hakeme gönderildi.
18063

 

Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.

 

18062 Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi Revize yayın tekrar hakeme gönderildi.
18061 Manisa Kent Merkezinde 65 Yaş Ve Üzeri Nüfusun Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18060 Gebelikte Yaşanan Distres ile Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki Yayına Kabul Edilmedi
18059 Böbrek Nakli Öncesi Bireylerde Görülen Psikososyal Sorunlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18058 Farklı Yaş Gruplarındaki Diz Osteoartritli Bireylerin Denge, Fiziksel Performans ve Ağrı Düzeylerinin Karşılaştırılması Hakemlere gönderildi.
18057 Suriyeli Mültecilere Bakım Veren Hemşire Öğrencilerin Deneyimleri: Olgubilim Çalışması Hakemlere gönderildi.
18056 Ortaöğretim Kız Öğrencilerine Verilen Genital Hijyen Eğitiminin Genital Hijyen Davranışları Üzerine Etkisi: Üreme Sağlığını Koruma ve Geliştirme Yaklaşımı Hakemlere gönderildi.
18055 Üniversite Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarının Karşılaştırılması Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18054 Besin Zincirinde Ağır Metal Kirliliği Hakemlere gönderildi.
18053 Non-urgent patients in the emergency department: The impact of primary care  

 

Yazar Yayını Geri Çekti.
18052 Ortopedik Cerrahide Deliryum: Bibliyometrik Analiz Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18051 Gebelikte Multivitamin ve Folik Asit Kullanımının Maternal Kilo Alımına Etkileri Yayına Kabul Edilmedi
18050 Balıkesir’de İki Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Elli Yaş Üstü Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı ve Hipertansiyon İlaç Uyumu Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18049 Gebelikte Yaşanan Sorunlar Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18048 The Healing Power of Preoperative Education In Patients Undergoing Cardiac Surgery Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18047 Halk Sağlığı Hemşiresinin Evde Bakımda Rolü Yazar Yayını Geri Çekti.
18046 Öğrencilerde Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Ölçek Puanları ve Yaşam Doyum Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması/ Hakemlere gönderildi.
18045 Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18044 Reviewing Exercise Behaviors And Sleeplessness Level In Individuals Who Are Diagnosed As Chronic Disease Yayına Kabul Edilmedi
18043 Bir Spor Merkezine Kayıtlı Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18042 Hemşirelik Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörler; Doğumevi Örneği Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18041 Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18040 Anne Sütü Üretimini Arttıran Bitkisel Galaktogoglar: Literatür İnceleme Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18039 Şarbon Hastalığı Ve Önemi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18038 Pelvi̇k Organ Prolapsuslu Kadınlarda Farklı Fizyoterapi Yöntemlerinin Etkinliği* Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18037 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Revize yayın tekrar hakeme gönderildi.
18036 An Examination of Life Satisfaction Situations of the Mothers who is in the Children’s Services Because of the Diagnosis of Chronic Illness in Their Children Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18035 Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde) Yayına Kabul Edilmedi
18034 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Bireylerde Temporomandibular Eklem Yorgunluğu, Boyun Fonksiyonelliği ve Baş Ağrısının İncelenmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18033 Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı Ve Öz Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum İle İlişkisi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18032 İki kız kardeşte pitriyazis palpebrarum: Olgu sunumu Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18031

 

Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tıp: Kavramsal Bir Çerçeve Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18030 Adölesan Gebelikler Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18029 Tıpta Uzmanlık Sınavına Hazırlananlarda

Depresyon ve İlaç Kullanımı

Yazar Yayını Geri Çekti.
18028 Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18027 Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi Ve Hemşirenin Rolü Yayına Kabul Edilmedi
18026 Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Kaynaklarının Ve Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşiminin Önemi Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18025 Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulaması Sırasında Gerçekleştirilen Temel Hemşirelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif  Bir Çalışma Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18024 65 Yaş ve Üstü Kişilerde Kronik Konstipasyonun Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi Yazar Yayını Geri Çekti.
18023 Öğrenci Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Yazar Yayını Geri Çekti.
18022 Ergenlerin Madde Bağımlılığından Korunmada Öz Yeterlik Düzeyleri İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki Yayına Kabul Edilmedi.
18021 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyleri ve Sigara İçme Bırakma Davranışları Yayına Kabul Edilmedi.
18020 Bilgisayar Kullanıcılarının Fare Kullanma Pozisyonlarına Göre El El Bileğinde Oluşabilecek Ağrı Şiddetlerinin Değerlendirilmesi Yayına Kabul Edilmedi.
18019 Yaşamın İçinde İçiçe Geçmiş Alanlarda Kadın Güvenliği 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18018 Hemşirelik Bakım Kalitesi ve İlişkili Faktörler Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18017 Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18016 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalı Eğitim Döneminde Stres Faktörleri Hakeme görüşleri yazara bildirildi
18015 Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Mukozit Yönetimi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18014 Hemşirelik ve Venöz Tromboemboli Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18013 Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuvvet Ve Denge Eğitiminin Etkileri 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı..
18012 Postoperatif Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü

 

Hakeme görüşleri yazara bildirildi.
18011 Çocukluk Çağında Sık Rastlanan Ev Kazaları Ve Önlenmesi Yazar Yayını Geri Çekti
18010 Sağlıkta Eşitsizlikleri Azaltmada Halk Sağlığı Hemşiresinin Nitelikleri, Rolleri ve Sorumlulukları 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18009 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Yaşadıkları Güçlükler Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18008 Pediyatrik Yanıklarda Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Hakeme görüşleri yazara bildirildi.
18007 Emziren Annelerde Psikopatolojik Durum Ve Etkileyen Faktörler 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
18005 Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Hemşirelik Uygulamaları Hakemlere gönderildi.
18004 Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Servislerde Adli Vakaları Gözlemleme Durumu 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18003 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hasta bakıcı ve Hizmetlilerde İş Doyumunun Yaşam Doyumuna Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma, Aydın, 2016 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
18002 Savaş ve Suriyeli Çocukların Sağlık Durumları Yayına Kabul Edilmedi.
18001 Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramı ve Bu Kurama Göre Sağ Ayak Bileği ve Pelvis Kırığı  Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı/ Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17056 Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Maruziyeti ve Şiddet Hakkındaki Bilgileri Yayına Kabul Edilmedi.
17055 Parkinson Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17054 Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Hakeme görüşleri yazara bildirildi
17053 Merhamet Yorgunluğu ve Hemşirelik 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17052 Çalışan Annelerin Çocuk Bakımında Aldıkları Sosyal Desteğin Yaşam Doyumuyla İlişkisinin Önemi Yayına Kabul Edilmedi.
17051 Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Non- Farmakolojik Yöntemler Yazar Yayını Geri Çekti
17050 Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17049 The Knowledge and the Behaviour of the People Who Live in Two Provinces of the Turkey About the Subject Of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17048 Eğitim, Yoksulluk Ve Kadına Yönelik Şiddet 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17047 Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17046 Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişki . 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17045 Besin Zenginleştirmesi

 

Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17044 Toplumun Sağlık Durumunun Değerlendirilmesinde Sistematik Bakış Açısı: Toplum Hemşireliği Süreci 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17043 Türkiye’ De Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Alanında Lisans Ve Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır? 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17042 Şiddet ve Adli Hemşirelik Yaklaşımları Yayına Kabul Edilmedi.
17041 Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Örneği . Yazar Yayını Geri Çekti
17040 Dünden Günümüze Türkiye’ de  Sağlığın Geliştirilmesi Serüveni 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17039 15-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Sonrasında Bebeğe Yönelik Geleneksel Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17038 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularının Eğitim Sistemine Yerleştirilmesi Yayına Kabul Edilmedi.
17037 Hemşirelerin Meslek Yaşantısı Memnuniyetleri; Diyarbakır İli Örneği

 

2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17036 Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17035 Türkiye’de Obezite İle Mücadele 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
17034 Gençlik Hakemlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde Çocuk Gelişimcinin Yeri ve Önemi Yazar Yayını Geri Çekti
17033 Hemşire Yöneticilerde Değişim Yönteminin Önemi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
17032 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Yol Kazalarının Önlenmesi 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17031 Ankara’nın Bir İlçesinde Emniyet Kemeri Kullanımı ve Etkileyen Faktörler Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17029 Çocuklarında Görülen Akut Hastalık Tanısıyla Hastaneye Başvuran Çalışan Annelerin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre Yaşamdan Doyum Alma Durumlarının Karşılaştırılması/ 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17028 Kronik Hastalık Bakım/Hizmet Değerlendirme Ölçeği – Hasta Anketinin (Patient Assessment of Chronic IllnessCare- PACIC) Türkçe Sürümünün Çeşitli Süregen Hastalıklardaki Yapı Geçerliliği 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17027 Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Önemli Bir Fırsat; Okullar ve Okul Sağlığı Hemşireliği Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17026 Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Bakım Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17025 Doğum Sonrası Erken Dönem: Emzirme Problemi Örneği 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17024 Çocukları Konjenital ve Edinsel Kalp Hastalığı Olan Anne – Babalarının Bakım Yükü Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17023 Kadınların Gebelik Öncesi Hakemlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hakemlere gönderildi Yayına Kabul Edilmedi.
17022 Enfeksiyonların Önlenmesinde El Hijyenine Uyumu ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17021 Kan Transfüzyonu Uygulamaları ve Hemşirelerin Sorumlulukları Hakemlere gönderildi
17020 Enfeksiyonu Önlemede Kateter Bakımının Yeri Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17019 Hemşirelik Bakım Kalitesinde Önemli Bir Kavram: Zaman Yönetimi Hakem görüşleri yazara bildirildi
17018 Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bütüncül Yaklaşım 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17016 Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Yönetimi Farkındalığı, Aydın, Türkiye 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı
17015 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Dismenore ve Dismenoreyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Revize yayın Hakeme tekrar gönderildi.
17014 Unutulmaması Gereken Gerçekler: Suriyeli Göçmen Kadınlar 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17013 Halk Sağlığı Bakışı İle Dünya’da Ve Türkiye’de Artan Obezite ve Mücadele Stratejileri 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı
17010 Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı Yayına Kabul Edilmedi.
17009 Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı.
 

17008

Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Ve Zorbalığı Önleme Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
16028 Onkoloji Hastalarında Port Kateter Kullanımı Ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara bildirildi
16026 Fizyolojik Sarılıkta Bebek Ve Anne Bakım Bilgileri Neler Olmalı ? Hakem görüşleri yazara bildirildi
16022 Birinci Basamakta Hizmet Sunan Hekimlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bazı Bilgi ve Tutumları Hakem görüşleri yazara bildirildi
16021 Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
16018 Evrensel Bir Sorun: Kadına Şiddet 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.