Değerlendirmedeki Makaleler

Değerlendirmedeki Makaleler 2018-10-18T13:36:02+00:00

DEĞERLENDİRİLEN YAYINLAR

SIRA NO YAYININ ADI YAYININ DURUMU
18042 Hemşirelik Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörler; Doğumevi Örneği Hakemlere gönderildi.
18041 Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18040 Anne Sütü Üretimini Arttıran Bitkisel Galaktogoglar: Literatür İnceleme Revize yayın tekrar hakemlere gönderildi.
18039 Şarbon Hastalığı Ve Önemi Hakemlere gönderildi.
18038 Pelvi̇k Organ Prolapsuslu Kadınlarda Farklı Fizyoterapi Yöntemlerinin Etkinliği* Hakemlere gönderildi.
18037 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Hakemlere gönderildi.
18036 An Examination of Life Satisfaction Situations of the Mothers who is in the Children’s Services Because of the Diagnosis of Chronic Illness in Their Children Hakemlere gönderildi.
18035 Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde) Hakemlere gönderildi.
18034 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Bireylerde Temporomandibular Eklem Yorgunluğu, Boyun Fonksiyonelliği ve Baş Ağrısının İncelenmesi Hakemlere gönderildi.
18033 Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı Ve Öz Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum İle İlişkisi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
18032 İki kız kardeşte pitriyazis palpebrarum: Olgu sunumu Hakemlere gönderildi.
18031

 

Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tıp: Kavramsal Bir Çerçeve Hakemlere gönderildi.
18030 Adölesan Gebelikler Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hakeme görüşleri yazara bildirildi.
18029 Tıpta Uzmanlık Sınavına Hazırlananlarda

Depresyon ve İlaç Kullanımı

Hakemlere gönderildi.
18028 Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18027 Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi Ve Hemşirenin Rolü Yayına Kabul Edilmedi
18026 Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Kaynaklarının Ve Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşiminin Önemi Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18025 Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulaması Sırasında Gerçekleştirilen Temel Hemşirelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif  Bir Çalışma Hakemlere gönderildi.
18024 65 Yaş ve Üstü Kişilerde Kronik Konstipasyonun Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi Hakeme görüşleri yazara bildirildi
18023 Öğrenci Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Revize yayın tekrar hakemlere gönderildi.
18022 Ergenlerin Madde Bağımlılığından Korunmada Öz Yeterlik Düzeyleri İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki Yayına Kabul Edilmedi.
18021 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyleri ve Sigara İçme Bırakma Davranışları Yayına Kabul Edilmedi.
18020 Bilgisayar Kullanıcılarının Fare Kullanma Pozisyonlarına Göre El El Bileğinde Oluşabilecek Ağrı Şiddetlerinin Değerlendirilmesi Yayına Kabul Edilmedi.
18019 Yaşamın İçinde İçiçe Geçmiş Alanlarda Kadın Güvenliği Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18018 Hemşirelik Bakım Kalitesi ve İlişkili Faktörler Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18017 Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18016 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalı Eğitim Döneminde Stres Faktörleri Hakeme görüşleri yazara bildirildi
18015 Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Mukozit Yönetimi Hakeme görüşleri yazara bildirildi
18014 Hemşirelik ve Venöz Tromboemboli Hakemlere gönderildi.
18013 Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuvvet Ve Denge Eğitiminin Etkileri 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı..
18012 Postoperatif Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü

 

Hakeme görüşleri yazara bildirildi.
18011 Çocukluk Çağında Sık Rastlanan Ev Kazaları Ve Önlenmesi Hakeme görüşleri yazara bildirildi
18010 Sağlıkta Eşitsizlikleri Azaltmada Halk Sağlığı Hemşiresinin Nitelikleri, Rolleri ve Sorumlulukları Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
18009 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Yaşadıkları Güçlükler Hakeme görüşleri yazara bildirildi.
18008 Pediyatrik Yanıklarda Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Hakeme görüşleri yazara bildirildi.
18007 Emziren Annelerde Psikopatolojik Durum Ve Etkileyen Faktörler 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
18005 Santral Venöz Kateter Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Hemşirelik Uygulamaları Hakemlere gönderildi.
18004 Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Servislerde Adli Vakaları Gözlemleme Durumu Hakemlere gönderildi.
18003 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hasta bakıcı ve Hizmetlilerde İş Doyumunun Yaşam Doyumuna Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma, Aydın, 2016 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
18002 Savaş ve Suriyeli Çocukların Sağlık Durumları Yayına Kabul Edilmedi.
18001 Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramı ve Bu Kurama Göre Sağ Ayak Bileği ve Pelvis Kırığı  Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı/ Hakemlere gönderildi.
17056 Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Maruziyeti ve Şiddet Hakkındaki Bilgileri Yayına Kabul Edilmedi.
17055 Parkinson Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı Hakeme görüşleri yazara bildirildi
17054 Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Hakeme görüşleri yazara bildirildi
17053 Merhamet Yorgunluğu ve Hemşirelik 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17052 Çalışan Annelerin Çocuk Bakımında Aldıkları Sosyal Desteğin Yaşam Doyumuyla İlişkisinin Önemi Yayına Kabul Edilmedi.
17051 Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Non- Farmakolojik Yöntemler Hakem görüşleri yazara bildirildi
17050 Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17049 The Knowledge and the Behaviour of the People Who Live in Two Provinces of the Turkey About the Subject Of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
17048 Eğitim, Yoksulluk Ve Kadına Yönelik Şiddet 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17047 Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17046 Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişki . 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17045 Besin Zenginleştirmesi Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17044 Toplumun Sağlık Durumunun Değerlendirilmesinde Sistematik Bakış Açısı: Toplum Hemşireliği Süreci 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17043 Türkiye’ De Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Alanında Lisans Ve Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır? Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
17042 Şiddet ve Adli Hemşirelik Yaklaşımları Yayına Kabul Edilmedi.
17041 Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Örneği . Yazar Yayını Geri Çekti
17040 Dünden Günümüze Türkiye’ de  Sağlığın Geliştirilmesi Serüveni 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17039 15-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Sonrasında Bebeğe Yönelik Geleneksel Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17038 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularının Eğitim Sistemine Yerleştirilmesi Yayına Kabul Edilmedi.
17037 Hemşirelerin Meslek Yaşantısı Memnuniyetleri; Diyarbakır İli Örneği

 

2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17036 Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17035 Türkiye’de Obezite İle Mücadele 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
17034 Gençlik Hakemlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde Çocuk Gelişimcinin Yeri ve Önemi Yazar Yayını Geri Çekti
17033 Hemşire Yöneticilerde Değişim Yönteminin Önemi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
17032 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Yol Kazalarının Önlenmesi 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17031 Ankara’nın Bir İlçesinde Emniyet Kemeri Kullanımı ve Etkileyen Faktörler Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17029 Çocuklarında Görülen Akut Hastalık Tanısıyla Hastaneye Başvuran Çalışan Annelerin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre Yaşamdan Doyum Alma Durumlarının Karşılaştırılması/ 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17028 Kronik Hastalık Bakım/Hizmet Değerlendirme Ölçeği – Hasta Anketinin (Patient Assessment of Chronic IllnessCare- PACIC) Türkçe Sürümünün Çeşitli Süregen Hastalıklardaki Yapı Geçerliliği” 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17027 Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Önemli Bir Fırsat; Okullar ve Okul Sağlığı Hemşireliği Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17026 Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Bakım Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17025 Doğum Sonrası Erken Dönem: Emzirme Problemi Örneği 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17024 Çocukları Konjenital ve Edinsel Kalp Hastalığı Olan Anne – Babalarının Bakım Yükü Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17023 Kadınların Gebelik Öncesi Hakemlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi Hakemlere gönderildi Yayına Kabul Edilmedi.
17022 Enfeksiyonların Önlenmesinde El Hijyenine Uyumu ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi Revize yayın tekrar hakemlere gönderildi. 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17021 Kan Transfüzyonu Uygulamaları ve Hemşirelerin Sorumlulukları Hakemlere gönderildi
17020 Enfeksiyonu Önlemede Kateter Bakımının Yeri Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17019 Hemşirelik Bakım Kalitesinde Önemli Bir Kavram: Zaman Yönetimi Hakem görüşleri yazara bildirildi
17018 Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bütüncül Yaklaşım 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17016 Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Yönetimi Farkındalığı, Aydın, Türkiye 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı
17015 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Dismenore ve Dismenoreyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Revize yayın Hakeme tekrar gönderildi.
17014 Unutulmaması Gereken Gerçekler: Suriyeli Göçmen Kadınlar 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17013 Halk Sağlığı Bakışı İle Dünya’da Ve Türkiye’de Artan Obezite ve Mücadele Stratejileri 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı
17010 Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı Yayına Kabul Edilmedi.
17009 Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
 

17008

Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Ve Zorbalığı Önleme Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
16028 Onkoloji Hastalarında Port Kateter Kullanımı Ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara bildirildi
16026 Fizyolojik Sarılıkta Bebek Ve Anne Bakım Bilgileri Neler Olmalı ? Hakem görüşleri yazara bildirildi
16022 Birinci Basamakta Hizmet Sunan Hekimlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bazı Bilgi ve Tutumları Hakem görüşleri yazara bildirildi
16021 Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
16018 Evrensel Bir Sorun: Kadına Şiddet 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.