Vakıf Senedi

Vakıf Senedi 2020-10-13T09:37:29+00:00

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI VAKIF SENEDİ

Vakfın Adı

Madde 1 – Bu Vakıf Senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kişiler “SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI” adıyla bir Vakıf kurmuşlardır.

Amaç
Madde 2- Türkiye’de yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile sosyal yardım ve sosyal hizmetleri etkin bir biçimde sunabilmek için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

Vakfın Faaliyetleri
Madde 3- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Vakıf, amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Vakfın amacına yönelik geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b) Sağlık Bakanlığına bağlı kurumların ihtiyacı olan araç, gereç ve tıbbi bakımla ilgili her türlü maddenin sağlanmasına ve bakımına katkıda bulunmak,

c) Her çeşit ve düzeydeki sağlık kurumunun açılmasına, bina ve tesislerinin yapım ve onarımına yardımcı olmak,

d) Sağlık Bakanlığına bağlı okullarda ihtiyaç duyulan araç, gereç, ders kitabı ve eğitim malzemelerinin sağlanmasına, öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak,

e) Vakfın amacına giren alanlarda sağlık personelinin yetiştirilmesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri için her düzeyde eğitim kurumları ve programları açmak, işletmek ve bu amaçla eğiticiler bulup çalıştırmak,

f) Sağlık hizmetleri ile ilgili mezuniyet öncesi ve sonrası düzeyde eğitim yapmak isteyen başarılı öğrenci ve kişileri maddi yönden desteklemek, hizmet içi eğitim kurumları ile sosyal tesisler kurmak ve işletmek, hizmet içi eğitim amacıyla yayınlar yapmak,

g) Sağlık kurumlarında hizmet veren yönetici ve personeli teşvik etmek, bu alanlarda başarı gösterenleri ödüllendirmek,

h) Sağlık kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanımı ve işletimine yardımcı olmak,

i) Sağlık kurumları ile iş ve endüstri arasında kurulacak işbirliğini desteklemek ve bu konuda yardımcı olmak,

j) Topluma olumlu sağlık davranışları kazandırabilmek amacıyla eğitim faaliyetleri yapmak ve yaptırmak,

k) Vakfın amacı ile ilgili konularda bilimsel toplantı ve oturumlar düzenlemek, aynı amaçla yapılan çalışmaları desteklemek,

l) Hayat kurtarıcı ilaçları yurt içi ve dışından sağlamak ve kurumların istifadesine sunmak,

m) Kreş ve gündüz bakım evi, çocuk bakım yurdu, yaşlı huzur evi gibi her türlü sosyal hizmet kurumlarını açmak ve işletmek, mevcutlarının her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak,

n) Sağlık ve sosyal yardım kurumlarının ihtiyaç duyduğu teknik ve idari personel açığının kapatılması için gerektiğinde sözleşmeli personel tutmak, ya da personel giderlerine ve ödemelerine katkıda bulunmak,

o) Afetzedelere barınma, beslenme, tedavi gibi konularda yardımcı olmak, bu türlü giderlere katkıda bulunmak için aynı amaçla çalışan kurumlarla işbirliği yapmak,

p) Hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların şartlı bağış, tahsis ve sair yardımlarını kabul etmek, gerektiğinde bunlarla ilgili fonlar oluşturmak, bu yolda taahhütte bulunmak, anlaşmalar yapmak ve bu amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda kullanmak,

r) Benzer amaçlı yerli ve yabancı vakıf ve dernekler ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla yardımlaşmak ve işbirliği yapmak, yardım almak, yardım etmek, yardım organizasyonları gerçekleştirmek, bunun için anlaşmalar yapmak; vakfın amaçlarına uyan her türlü sağlık ve sosyal hizmetler alanında ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla birlikte araştırma ve hizmet projelerine katılmak, gereken durumlarda danışmanlık hizmeti görmek,

s) Yerel ve ulusal düzeyde tek başına veya müştereken her türlü piyango, balo, kermes, bağış ve yardım kampanyaları düzenlemek,

t) Vakfın gelirlerini artırmak gayesiyle tek başına veya ortaklık yoluyla ticari şirket, iktisadi işletme, kooperatif ortaklığı, yataklı veya ayakta teşhis ve tedavi yapılan merkezler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel dal merkezleri, diyaliz, rehabilitasyon, radyoloji ve fizyoterapi merkezleri vb genel ve özel her türlü sağlık tesisini açmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, devretmek, mevcut olana iştirak etmek, ortaklık paylarına isabet eden temettü veya kar paylarını tahsil ve sarf etmek,

Vakfın Amacına Ulaşması İçin Yapabileceği Tasarruflar
Madde 4- (Değişik29.06.2018/2018-349 SK)
Vakıf amacına ulaşması için: kanuni sınırlamalar hariç, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mal varlığına bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa; Vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla taşınmazı veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı ile vaki bağış veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakın ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye; amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hissesini sarfa, yeni şirketler ve işletmeler kurmaya;

Gayrimenkullerin intifa, sükna, gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için, taşınır ve taşınmaz mallarını rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine, Vakıf gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesisleri kurmaya, işletmeye, sağlık kurumlarının üretim ve hizmet ile ilgili tesislerinin işletilmesine katkıda bulunmaya; velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri işletmeleri icraya, izinli ve yetkilidir.

Vakfın Merkezi ve Şubeler
Madde 5- (Değişik:13.6.1996-1996/409 SK.)
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfının ikametgahı ANKARA’dır. Açık adresi: Süleyman Sırrı Sokak No:12/5, Sıhhiye, Ankara’ dır. Vakıf yurt içinde, her ilde ve gerekli gördüğü yerde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün iznini; yurt dışında da Dışişleri Bakanlığının olumlu görüşü üzerine Başbakanlığın iznini almak suretiyle şubeler açabilir.

Vakfın Mal Varlığı ve Gelirler
Madde 6- Vakfın Mal Varlığı: (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Vakfın mal varlığı sağlanan 3.400.000 Türk Lirası ile ileride Vakfa yapılacak bağışlardan ve kuracağı veya işletmesine katılacağı tesislerin gelirlerinden teşekkül eder.
Vakfın Gelirleri
a-) Vakfın amacına uygun her türlü ayni ve nakdi şartlı ve şartsız bağışlar ile yardımlar,
b-) Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek her türlü gelirler,
c-) İktisadi işletmeler, iştirakler, şirket ortaklıkları, diğer ortaklıklar ve organizasyonlardan sağlanacak her türlü gelirler,
d-) Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak her türlü kira, faiz ve benzeri gelirler,
e-) Diğer surette elde edilecek gelirler.

Vakfa Yapılan Bağışlar ve Harcama
Madde 7- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Vakfa yapılan bağışlar şunlardır:
a) Vakfın mal varlığına eklenmek üzere veya amacına uygun yapılan her türlü bağışlar,
b) Vakıf, bağışları kabul edip etmemekte serbesttir. Vakfın varlığının sağlandığı gelirler ile belirli bir amaca harcanmak üzere yapılan bağışlar Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere harcanır. Vakfın yıllık gelirlerinin en az 2/3’ü (üçte ikisi) vakıf amaçlarına ayrılır.
c) Şubeler tarafından sağlanan gelirlerin şube sınırları içerisinde harcanmasına öncelik verilir.

Vakıf Organları
Madde 8 – Vakfın organları şunlardır:

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu
4. Genel Müdürlük
5. Şube Yönetim Kurulu

Genel Kurulu Oluşturanlar
Madde 9- (Değişik29.06.2018/2018-349 SK)
1. Vakıf Senedinin altında imzaları bulunan gerçek kişiler,
2. Vakıf Senedinde adları yazılı tüzel kişi(Kütahya Verem Savaş Derneği),
3. 01.01.2002 tarihinden önce olağan üstü hizmetleriyle şeref üyeliği sıfatı ile genel kurul üyesi olanlar.
4. Genel Kurulunca üyeliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler. Bu yolla alınacak Genel Kurul üye sayısı 15 (on beş)’i geçemez.

Genel Kurul üyeleri, vefatları, iş görmez hale gelmeleri veya herhangi bir nedenle ayrılmaları halinde kendi yerlerine kimin Vakıf üyesi olacağını tayin bakımından en az iki adayın ismini kapalı bir zarf içinde Vakıf Genel Müdürlüğüne verirler. Bu zarflar, verenlerce her zaman değiştirilebilir. Zarf bırakan üyelerin yerine adlarını verdikleri adaylar arasından, zarf bırakmayan üyelerin yerine öncelikle bu kişilerin yakınları arasından olmak üzere Yönetim Kurulunca teklif edilen 2 (iki) aday arasından, Genel Kurul kararı ile yeni üye seçilir.
Vakıfta tüzel kişiyi temsil eden şahıs görevi devam ettiği sürece Vakıf üyesi olup, tüzel kişilikteki görevinden ayrılması halinde yerine atanan kişi Vakıf üyesi sıfatını sürdürür.

Olağanüstü hizmetlerden dolayı Genel Kurul Üyeliği sıfatını kazananların ölüm veya ayrılmaları halinde bu sıfatları varislerine intikal etmez.
3. ve 4. fıkra ile Genel Kurul üyeliği kazananlar üst üste üç olağan genel kurul toplantısına geçerli mazeretleri olmaksızın katılmadıklarında genel kurul kararı ile üyelikleri düşer.

Genel Kurulun Görevleri
Madde 10– Genel Kurulun görevleri şunlardır:
1- Yönetim Kuruluna seçimle gelecek asil ve yedek üyeleri seçmek,
2- Denetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,
3- Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço gelir, giderlerini incelemek ve onaylamak,
4- Denetim Kurulunun raporlarını incelemek ve ibra etmek.
5- Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek.

Genel Kurul Toplantısı
Madde 11 (Değişik29.06.2018/2018-349 SK)
Genel Kurul, her yıl Kanunun öngördüğü süre içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun gerek gördüğü haller ile Genel Kurul üyelerinin en az 1/3’ü tarafından yapılan imzalı teklif halinde, müracaat üzerine Yönetim Kurulunca Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Toplantı gündemi ve tarihi toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur.

Genel Kurul, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, en az bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Kararlar toplantıya iştirak edenlerin salt çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul, toplantıyı idare etmek için bir başkan ve iki katip seçer.

Genel Kurul toplantısına katılamayan üye, yerine Genel Kurul üyelerinden birini vekil tayin edebilir.
Bir kişi en çok bir kişiye vekalet edebilir.

Yönetim Kurulunun Oluşması
Madde 12- (Değişik29.06.2018/2018-349 SK)
Yönetim Kurulu, biri başkan biri ikinci başkan olmak üzere yedi (7) asıl, dört (4) yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu üç dönemde seçilir. 1. dönem üç (3) asıl, iki (2) yedek, 2. dönem iki (2) asıl, bir (1) yedek, 3. dönem iki (2) asıl, bir (1) yedek olmak üzere Genel Kurulun gerçek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilir. Süreleri üç yıldır. Süresi dolan veya istifaen ayrılan üye tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu, her seçimli genel kurul toplantısından sonraki ilk oturumunda Başkan ve II.Başkanı seçer, Görev bölümü yapar. Başkanın bulunmadığı hallerde görevi II.Başkan yürütür. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yeter sayısı dört (4) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde konu bir sonraki toplantıda tekrar görüşülür. İkinci toplantıda da oyların eşit olması halinde, toplantıyı yöneten Başkanın oyunu kullandığı tarafın kararı geçerli olur.

Kararlar, noterden tasdikli Yönetim Kurulu karar defterine geçirilir.

Zorunlu sebepler dışında arka arkaya üç defa veya yılda altı defa toplantıya katılmayan üyelerin, Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikleri kaldırılır.

Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu asıl üyeliğine, yerine geldiği üyenin süresini doldurmak üzere Yönetim Kurulunun ilk toplantısında kendi döneminden oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler çağrılır

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 13- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tedbiri almak,
2. Vakfın gelirlerini artırıcı tedbirler almak,
3. Vakfın çalışmalarının harcamalarını yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,
4. Genel Müdürlük personelini oluşturmak ve bunların ücret, yetki ve sorumluluklarını bir yönetmelikle tespit etmek,
5. Gerektiğinde yetkilerin bir kısmını Genel Müdüre devretmek,
6. Şube, irtibat bürosu, temsilcilikler ve komiteler kurmak, kapatmak ve işleyişine ait yönetmelik yapmak,
7. Şubelerin harcama ve gayrimenkul kullanma ile ilgili tekliflerini, Vakıf amaçları doğrultusunda değerlendirerek karar vermek,
8. Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantıları için ücret alamazlar.

Denetim Kurulunun Oluşması
Madde 14- Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu çalışmaları ve hesapları hakkında Vakıf Genel Kuruluna bilgi vermek için kurulmuş bir organdır.
Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasında veya hariçten seçeceği iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulunun görev süresi üç yıldır.

Denetim Kurulunun Görevleri
Madde 15- (Değişik29.06.2018/2018-349 SK)
Vakfın çalışmalarında iç denetim esas olup Denetim Kurulu, Vakfın idare ve işletme ile ilgili bütün evrak, defter ve vesikalarını ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulama derecesini inceler ve kontrol eder. Yönetimde görülen acil aksaklıklardan Vakıf Genel Müdürlüğüne haber verir. Denetim Kurulu, hesap dönemi sonu itibari ile Genel Kuruldan 25 gün önce rapor düzenler, Genel Kurula sunmak üzere Yönetim Kuruluna verir. Ayrıca denetçiler gerek görmeleri halinde Vakfın gelir ve giderleriyle evraklarını inceleyerek sonucu ve tavsiyelerini bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir.

Genel Müdürlük
Madde 16- Genel Müdürlük, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı statüye göre kurulur.

Genel Müdürlüğün Görevleri
Madde 17– Genel Müdürlük, Yönetim Kurulunun aldığı kararların yürütülmesi ve hazırlanan çalışma programının uygulanmasından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Genel müdür, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır.

Şube Yönetim Kurulunun Oluşması
Madde 18- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Şube Yönetim Kurulu, biri başkan olmak üzere beş (5) ila dokuz (9) üyeden oluşur. Müteşebbis heyetçe teklif edilen Şube Yönetim Kurulu; Merkez yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile seçilir. Kurul üyelerinin Vakıf üyesi olması şartı aranmaz.
Şube Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda, kendi aralarında bir (1) başkan, bir (1) ikinci başkan seçerek görev taksimi yaparlar.
Başkanın bulunmadığı hallerde görevi II.Başkan yürütür. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde konu bir sonraki toplantıda tekrar görüşülür. İkinci toplantıda da oyların eşit olması halinde Başkanın iki oyu vardır.
Üyeler, Yönetim Kurulu toplantısı için ücret alamazlar.
Alınan kararlar, noter tasdikli karar defterine yazılarak imza edilir. Zorunlu sebepler dışında arka arkaya üç (3) defa veya yılda beş (5) defa toplantıya katılmayan üyeler, yönetim kurullarının kararı, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile istifa etmiş sayılırlar.

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 19- (Değişik 7.5.1985-1985/276 SK.)

Şube Yönetim Kurulunun Görevleri şunlardır:
1. Vakfa yapılan bağışları toplamak ve vakfın diğer gelirleri ile birlikte en geç bir ay içinde Genel Merkeze bildirmek,
2. Bağışları artırma çalışmaları yapmak,
3. Şube sınırları içinde vakfın yapacağı yardımları saptayarak Vakıf Merkezine bildirmek,
4. Şube sınırları içinde şartlı bağışlar dışında toplanan yıllık nakdi bağış ve gelirlerinin zaruri yönetim ve yasal giderler çıktıktan sonra kalan miktarının yüzde otuzunu merkez teşkilatına göndermek, artan kısmını merkez yönetim kurulundan alınan karar çerçevesinde harcamak, gerektiğinde merkeze gönderilen payında il sınırları içinde harcamasını merkez yönetim kuruluna teklif etmek, kabul edildiğinde harcamak,

Madde 20- (Değişik 01.07.2004/2004-285 SK)
Yönetim Kurulu, senede uygun her türlü harcamayı yapmaya yetkilidir.

Vakıf Senedinin Değiştirilmesi
Madde 21– Vakıf Senedi, bir zarurete ve ihtiyaca dayanarak değiştirilebilir. Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun 2/3’ünün oyu ile gerçekleştirilebilir.

Vakıf Feshi ve Tasfiyesi
Madde 22– Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde Yönetim kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun 2/3’ünün çoğunluğunun oyu ile feshe karar verilir. Bu durumda Vakfa ait mallar Sağlık Bakanlığına devredilir.

Madde 23 (Değişik29.06.2018/2018-349 SK)
Bu Vakıf Senedinde belirtilmeyen hususlar Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre yürütülür.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Asil Üyeler
Feridun Gökırmak
Ertuğrul Aker
Zafer Öztek
Abdülgani Sınık
Güler Kanra
Utku Ünsal
Mücahit Güray
Yedek Üyeler
Ayşe N.Akın
K.Bilgin Gözüm
İslam Kutlay
Ali Özdemir
Çağatay Güler

GEÇİCİ DENETİM KURULU
Asil Üyeler
Emine Tunalı
Salih Çeyiz
Yedek Üyeler
Saim Bostancıoğlu
Orhan H.Özkan