Sağlık ve Toplum Dergisi 2021

Sağlık ve Toplum Dergisi 2021 2021-10-11T06:00:23+00:00

Yıl Year31 Sayı Number1 Ocak – Nisan January – April 2021

1 Küreselleşen Dünyada Tüberküloz, Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Güncel Durum Değerlendirmeleri

2 Sağlığı Geliştirme ve Medyada Halk Sağlığı Savunuculuğu

3 Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerin Topluma Katılım Durumları ve Katılımı Etkileyen Faktörler, Literatür İncelemesi

4 Pediatri Hemşireliği Eğitiminde Standart Hasta Kullanımı

5 Bütüncül Bir Bakışla Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Kadınlar

6 Covid-19 Pandemisi Öncesi ve Sonrası Uygulanan Jinekolojik Onkolojik Cerrahilerin Kısa Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

7 Herat’da COVID-19 Hakkında Toplum Bilinci ve Risk Algılaması Üzerine Bir Araştırma

8 Tüberküloz Hastalarında Damgalama, Hastalığı Kabul ve Umutsuzluk Düzeyine Etkisi

9 Tütünle Mücadelede Yaratıcı Bir Uygulama Bağım-Sız Kampüs Projesi Hazırlık Aşaması

10 Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

11 Yenidoğan Yoğun Ünitesinde Çalişan Hemşirelerin Palyatif Bakım Tutumlarının İncelenmesi

12 Hemşirelik Öğrencilerinde Cinsel Mitler ve Hasta Cinselliğini Değerlendirmeye Yönelik Tutumlar

13 Kalp Hastalığı Olan Kadınların Evlilik Doyumu ve Eş Desteğini Etkileyen Faktörler

14 Hemşirelik Öğrencilerinde Öğrenilmiş Güçlülük ve Duygusal Zekâ, Tanımlayıcı ve Kesitsel Bir Çalışma

15 İşçilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Faktörler, Bir Hastane Örneği

16 Engeli Olan Bir Küçük Beden ve Engeli Olan Birçok Kalp

17 Bir Sağlık Politika Uygulaması Olarak Obezite Vergisine İlişkin Toplumun Görüşleri

18 Orta Anadolu’da Bir Bölgede Hane Halkı Gıda Güvencesizliği Sıklığının Belirlenmesi

19 Fizik Tedavi Hastanesinde Yatan Hastalardaki Psikiyatrik Tanılar, Kan Vitamin B12 ve D Düzeyleri

20 Menopozdaki Kadınların Menopoza Bakış Açısı ve Cinsel Yaşam Kalitesi

Yıl Year31 Sayı Number2 Mayıs-Agustos-May-August 2021

1 Covıd-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Etkileri

2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadın Bedenine Yapılan Tıbbi Müdahaleler

3 Akciğer Hastalıklarında Semptom Yönetimi

4 Üniversite Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Etkisi Güncel Kanıtların Gözden Geçirilmesi

5 Hemşirelik Uygulamalarında Eleştirel Düşünmenin Önemi

6 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Covıd 19 Pandemi Dönemi Doğumlarının Maternal ve Fetal Sonuçları

7 Ankara’da Çalışan Aile Hekimlerinin Toplum Ruh Sağlığına Yaklaşımı

8 Bir Tıp Fakültesi İntern Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Etmenler

9 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Çocukların Ev Kazası Geçirme Durumu ile İlişkisi

10 0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ve Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Eğilimleri

11 Aile İşlevselliği ve Bağlanma İlişkisi

12 Anne ve Baba Tutumunun Gençlerde Doğurganlık ve Çocuk Doğurma Tutumuna Etkisi

13 Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

14 Bir Üniversite Hastanesinin Kliniklerinde Yatan Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi

15 Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Göre Hemşirelik İmajı

16 Hemşirelik Öğrencilerinde Öz-Yeterlilik Algısı ile Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

17 Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumları ve Etkili Faktörler

18 Hemşirelik Öğrencilerinin Savaş Mağduru Bireylere Bakış Açısının Belirlenmesi

19 Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu Yapılan Kadınlarda Benlik Saygısı ve Sosyal Görünüş Kaygısı İlişkisi

20 Pediatri Hastalarında Bitki ve Bitkisel İçerikli Ürün Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

21 Plastik Cerrahi Ameliyatı Geçirmiş Kadınların Beden İmajı ve Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

22 Türkiye’de Yenilebilir Ot Tüketim Durumu

23 Watson’ın İnsan Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımına Bir Örnek Ateşli Silah Yaralanması Olgusu

Yıl Year31 Sayı Number3 Eylül-Aralık-September-December 2021

1 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) and Dental Public Health

2 Covid-19 Salgınında; Dünyada ve Türkiye`de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet

3 Sezaryen Sonrası Eras Uygulamaları ve Kinezyo Bantlamanın Bağırsak Hareketlerine Etkisi

4 Yeni Normal Kavramı Toplum, Bilim, Tıp ve Etik Bağlamında Bir Giriş

5 Yüz Egzersizlerinin Cilt Yaşlanması Üzerine Etkisi Literatür İncelemesi

6 Dudak ve Damak Yarığı Olan Bebeklerin Ebeveynlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

7 İrisin Hormonu

8 A Study on Prevalence of the Non-Communicable Diseases and Related Risk Factors in Terms of Gender in Turkey

9 Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastaların Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler

10 İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi

11 Manisa İlinde 2 İlçede Çalışan Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucularının Hizmet Sunumunda Yaşadıkları İletişim Sorunları ve İletişim – Empati Beceri Düzeyleri İlişkisi

12 Öğrencilerin Klinik Motivasyonu Artırmak İçin Hastaneden Beklentileri

13 Loss of Appetite May Be The First Sign of the Vitamin D Deficiency in Healthy Children; May The Clinician’s Perception Be Wrong

14 Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi ile Sağlık Algısı Arasındaki İlişki

15 Hastanede Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumu

16 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet

17 Akciğer Kanser Cerrahisi Geçiren ve Adjuvan Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi

18 Bir İlçedeki 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Hipertansiyon ve İlişkili Etmenler

19 COVID-19 Küresel Salgını Sürecinde Sağlık Hizmeti ve Gıda İhtiyacı ile Ahlaki Kimlik ve Makyavelizm İlişkisi

20 Determination of the Correlation Between Hospital and Anxiety Depression Levels and Quality of Work Life in Surgical Nurses

21 Koah Tanısı Alan Bir Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri Olgu Sunumu

22 Sağlık İnsan Gücü ve Gelecek