Sağlık ve Toplum Dergisi 2022

Sağlık ve Toplum Dergisi 2022 2022-12-13T12:10:37+00:00

Yıl Year32 Sayı Number1 Ocak-Nisan January-April2022

1 Dünyada ve Türkiye’de Kadın, Anne ve Çocuk Sağlığının Güncel Durumu

2 Cumhuriyet Döneminde (1928-1973) Denizli Halk Evi Faaliyetleri

3 Toplum Sağlığında Büyüyen Tehdit Aşı Reddi

4 COVID-19’un Maskeli Kahramanları Hemşireler

5 Covid-19 Pandemi Sürecinde Kullanılan Güncel Sağlık Bilişim Uygulamaları ve Yenilikçi Teknolojiler İnsanlığa Katkıları ve Temel Kaygılar

6 Sağlık Hizmetlerinde 4.0 Uygulamaları ve Sağlık Yönetimine Yansımaları

7 Türkiye’de COVID -19 Pandemi Önlemlerinin Hukuksal Değerlendirmesi

8 COVID-19 Pandemi Süreci Annelerin Emzirme Öz Yeterlilik Algılarını Etkiledi mi

9 Kabızlığı Olan Çocuklarda Annelerin Uyguladığı Geleneksel Uygulamalar

10 Bir Devlet Üniversitesi’nde Okumakta Olan Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Obezite Görülme Sıklığı ve Obezite Farkındalık Düzeyi ile Yeme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11 Ebelik Öğrencilerinin Obezite Farkındalığı ve İlişkili Faktörler Kesitsel Çevrim İçi Anket Çalışması

12 The Effect Of Training Given In Birth And Parenting Class On Prenatal Attachment And Breastfeeding Self-Efficacy Example From Tunceli

13 Nörolojik Hastalıklar Nedeni İle Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Bası Yarası Risk Analizi

14 Polikliniğe Başvuran Hastaların Evlerinde Artık İlaç Bulundurma Durumları ve Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutumları

15 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Kapsamında Evde Bakım Merkezlerinde Yürütülen Saha Uygulamasına İlişkin Görüşleri

16 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Klonlamaya Bakış Açılarının Keşfedilmesi

17 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik İmajı Algılarının Belirlenmesi

18 Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Bilgi Düzeylerine Yaratıcı Dramanın Etkisinin Belirlenmesi

19 Bir Görme Engelliler Okulundaki Öğrencilerin Ağız-Diş Sağlığı Durumunun Belirleyicileri Niteliksel Araştırma

20 Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Tasarım Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

21 Diş Hekimliğinde Hastaların Tedaviye Karar Verme ve Tedavi Kurumu Seçimindeki Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

22 Beden Güvenliği Eğitim Programı Ebeveyn Versiyonunun Türkçe Uyarlaması

23 Fournier Gangreni Tanısı Alan Bireyin Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

Yıl Year32 Sayı Number2 Mayıs-Agustos May-August2022

1 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Tütün Kontrolü

2 HIV ve Damgalanma Bir Sistematik Derleme

3 Çevresel ve Mesleksel Kadmiyum Etkilenimi ve Sağlık Etkileri

4 COVID-19 Pandemisinin Sağlık Alanındaki Eğitim, Araştırma ve Bilimsel Yayına Etkisi

5 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Sağlık Eğitimi Etkinlikleri

6 Annelerde Kırılgan Çocuk Bebek Sendromu

7 Gelişim Kuramlarının Hemşirelik Bakımındaki Yeri

8 Nullipar İkiz Gebeliklerde Plasenta Lokasyonu Kötü Perinatal Sonuçlar İle İlişkili Midir

9 Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) veTürkiye’de Cinsiyete Göre Ölüm ve Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi İlişkisi

10 Manisa’da Yarıkentsel Bir Bölgede Yaşayan 65 Yaş Üstü Bireylerde, Fiziksel Bağımlılık, Ruhsal İyilik Hali ve Sosyal Etkileşimin, Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

11 14-18 Yaş Grubundaki Çocuklarda İlaç Bilgisi ve İlaç Kullanım Durumlarının Belirlenmesi

12 Bir Hastane Hemşirelerinin El Hijyeni İnancının ve Uygulamasının Değerlendirilmesi

13 Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni Bilgi, İnanç ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

14 Pandemi Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlık Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

15 Gebeliğin Üçüncü Trimesterinde Beden İmajı ve Benlik Saygısının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi

16 Gazimağusa’daki Sosyal Mekanların Tekerlekli Sandalye Kullanan Engelli Bireylere Uygunluğunun Belirlenmesi

17 Huzurevinde Çalışan Bakım Personellerinin Bel-Boyun Fonksiyonları ile Depresyon, Tükenmişlik Düzeyi ve Yaşam Kalitesi İlişkili Midir

18 Kahvehane Kültürünün Yaşam Kalitesine Etkisi

19 Kırsal Kesimde Yaşayan Bireylerin Kültürel Duyarlılıkları ve Sağlık Algıları Arnavutluk Köyü Örneği

20 Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamasının Değerlendirilmesi

21 Türkiye’de Covid-19 Salgınıyla İlişkili Semptomların İnternet Arama Motoru Sorgularının İncelenmesi

22 Primiparların Gebeliklerine İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri Nitel Bir Araştırma

23 Hipertansif Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Etkileyen Faktörler

24 COVID-19 Şüphesi olan Guillain-Barre Sendromlu Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeline Göre Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

25 Covid-19 Tanılı Hastanın Imogene King’in Kavramsal Sistemler Modeline Göre İncelenmesi Olgu Sunumu

Yıl Year32 Sayı Number3 Eylül-Aralık September-December2022

1 Küresel İklim Değişliği ve Orman Yangınları Ülke ve Dünya Etkileri

2 Türkiye’de Servikal Kanser Tarama Programı Saha Değerlendirmesi

3 Pandemi Döneminde Yeniden “Tek Sağlık” Kavramı

4 Yaşlıların Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yaşadıkları Sağlık, Sosyal ve Ekonomik Yönlü Zorluklar

5 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadın Sağlığına Etkisi Sistematik İnceleme

6 COVID-19 Döneminde Obsesif Kompulsif Bozukluk Sistematik Bir İnceleme

7 Graft Versus Host Hastalığı ve Hemşirelik Yönetimi

8 SARS-CoV-2 Tanı Testi Pozitiflik Hızları Omikron Varyantı Baskın Dönemdeki Farklılıklar

9 Bir Üniversite Hastanesi Üroloji Polikliniğine Başvuran Erkeklerin Aile Planlaması Yöntemleri ile İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Öğrenilmesi ve Vazektomi Tercihlerinin Değerlendirilmesi

10 Bir Üniversite Hastanesinin Bazı Polikliniklerinde Mesleki Öykü Alma Durumunun Araştırılması

11 Öğrencinin Güvenliğinde Üniversitenin Sorumluluğunu Genişletmek Bir COVID-19 Vaka Kümesi İncelemesi

12 The Relationship Between Perceived Social Support and Exercising During Pregnancy and Factors Affecting this Relationship

13 COVID-19 Küresel Salgınında Sosyal Medya Kullanımı ve Beslenmenin İlişkisi Nitel Bir Çalışma

14 Lisans Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinde FoMO ve Nomofobive Yordayıcılarının İncelenmesi

15 Meslek Yüksekokulu Sağlık Programı Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri ve Bireysel Yenilikçilik Düzeylerini Etkileyen Faktörler

16 Hemşirelik Öğrencilerinin Gözüyle Yoğun Bakım Bir Fotoses Çalışması

17 Covid-19 Pandemi Sürecinde Evli Bireylerin Evlilik Uyumu ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

18 COVID-19 Pandemi Sürecinde Meşguliyet Terapisi ile Yaşlı Bakım Teknikeri Öğrencilerinde Yaşlı Farkındalığı Bir Fenomenolojik Çalışma

19 Cerrahi Ağrı Deneyimi Olmayan Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemdeki Ağrı İnançları Arasındaki İlişki

20 Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Güven Düzeyi ve İlişkili Faktörler

21 Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sağlığı Hemşireliğine İlişkin Algıları Metafor Çalışması

22 Parenting While Working in a Contact Tracing Team A Metaphorical Study