Sağlık ve Toplum Dergisi 2023

Sağlık ve Toplum Dergisi 2023 2023-12-19T11:04:43+00:00

Yıl Year33 Sayı Number1 Ocak-Nisan January-April2023

1 Sağlıkta Eşitsizlikler ve Covıd-19 Pandemisi

2 Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü

3 Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri İçinde Paramedikler

4 Sosyal Medya ve İnternetin Sağlık Alanında (Etkili) Kullanımı Sorunlar ve Öneriler

5 Covid-19 ile Mücadelede Dijital Teknolojilerin Kullanımı

6 Gebelikte Kafein Tüketiminin Anne ve Fetüs Üzerine Etkileri

7 Hemşirelik Eğitiminde Olgu Örneklerinin Kullanımı ve Hemşirelik Sürecine Entegre Edilmesine İlişkin Örnek

8 Farklı Diyet Uygulamalarının Mikrobiyota Üzerine Etkisi

9 Bir Hastanede Çalışan Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitesi İle İlişkili Faktörler

10 Türkiye’de Kadınların Menstrüel Kaplara Yönelik Görüşleri

11 Obez Kadınların Cinsel Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

12 Hemşirelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Lezbiyen ve Geylere Yönelik Tutumlarının İlişkisi

13 Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi

14 Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları, Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi

15 Fizyoterapist ve Hemşirelerin Üst Ekstremite Sorunları İle Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması

16 Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

17 İnformal Bakım Vericilerin Sosyal Destek Gereksinimleri ve Baş Etme Mekanizmaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

18 Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Pandemisinde Maske Ve Eldiven Kullanımına Bağlı Alerjik Yakınma Prevalansının Belirlenmesi

19 Opinions and Experiences of Students and Educators on Nursing Education Via Emergency Distance Education During the COVID-19 Pandemic Period

20 Özel Bir Hastaneye Başvuran Hafif Bilişsel Durum Bozukluğu Olan Yaşlılarda Diyetin Toplam Antioksidan Kapasitesinin ve Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi

21 Koroner Stent Uygulanan Hastaların İlaç Tedavisine Uyumu ve İlaç Kullanımına İlişkin Sağlık İnançları

22 Rehber Ebe ve Hemşirelerin Rehber Ebe Hemşire Uygulaması İle İlgili Görüşleri

23 Alternative Medicine Methods Used by Teenagers with COVID-19 Positivity

Yıl Year33 Sayı Number2 Mayıs – Agustos May – August2023

1 Tarihte Görülen Salgınlar Salgınlar Çağının Gerçekleri-Önemi, Önlemleri ve Öğrenimleri

2 Türkiye’nin Tütün Kontrolü Karnesi

3 Ukrayna Krizi – Sığınmacılar ve Ev Sahipliği Yapan Ülkeler Açısından Halk Sağlığı Riskleri

4 Postmodernizm Açısından COVID-19 Salgını ve Halk Sağlığı Yaklaşımı

5 Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Kanıta Dayalı Uygulamalar

6 Sağlık Kavramına Eleştirel Bakış

7 Manisa’da Kentsel ve Yarıkentsel İki Bölgede 18-64 Yaş Arası Kadınlarda Fizik Aktivite Sıklığı ve İlişkili Faktörler

8 Doğum Sonrası Anne Depresyonu ve Vitamin D Düzeyleri İlişkili midir

9 0-6 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Covid-19 Korkusu ile Emzirme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

10 Primipar Gebelerin Doğum Öncesi Algıladıkları Stres ve Eş Desteği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

11 Mesleki Eğitimin İlk ve Son Yılında Depresyon Durumu Hemşirelik Öğrencileri Örneği

12 Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algısı ile Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki

13 COVID-19 From Another Perspective What Did Patients Lacking Social Support Experience

14 The Relationship Between Sleep Quality and Body Mass Index in Nurses

15 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve Suriye Göçmeni Annelerin Çocuklarının Bazı Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi

16 Hemşirelerin Covid-19 Hastalık Algılarının ve Covid-19 Aşısına Karşı Tutumlarının Umut Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi

17 Veri Hazırlama Personelinin İletişim Becerileri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki

18 Türkiye’de Öğrenim Gören Uluslararası Engelli Yükseköğretim Öğrencilerinin Kültürel Faaliyetlere Erişim Sorunu

19 Evaluation of Quality of Life and Affecting Factors Among Nurses Working in Elazig City Center Hospitals

20 Smartphone Addiction and Psychosocial Factors Among Rural Adolescents

21 Investigation of the Nutrition and Physical Activity Behaviours of Mothers with Children Aged 6-18 Years

22 Hemşirelerde Koronafobi ve Kendini Toparlama Gücü Arasındaki İlişki

23 Opinions of Parents with 0-24 Month Old Children on Vaccination and Vaccine Rejection during the COVID-19 Pandemic A Qualitative Research

24 İnmeli Bir Hastanın Yaşam Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu

Yıl Year33 Sayı Number3 Eylül-Aralık September-December2023

1 Covıd-19 Pandemisinin Alkol Tüketimine Etkileri

2 Bir Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Robert Koch Enstitüsü

3 Bariatrik Cerrahi Sonrası Vitamin-Mineral Eksikliği

4 Radyoloji Çalışma Alanlarının Çalışanlar Üzerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı

5 Zorunlu Çocukluk Çağı Aşılarına Halk Sağlığı ve Hukuksal Açıdan Bakış

6 GIS Endoskopi Anksiyetesinin Yönetiminde Kullanılan Non-Farmakolojik Girişimler

7 Evde Bakım Hizmeti Veren Hasta Yakınlarının Bakım Yükü Ve Bunu Etkileyen Faktörler

8 Hemşirelik Öğrencilerinin Annelerinin Meme Kanseri Risk Düzeyi, Tarama Davranışları ve Etkili Faktörler

9 Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Profili

10 Yaşlı Diyabetik Hastaların Hastalığı Kabullenme Durumu ile Ayak Bakımı Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Ayak Bakımı Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

11 Evlilik Öncesi Dönemde Cinsiyete Göre Çiftlerin Eğitim ve Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi

12 Serebral Palsili Çocuğu Olan Annelerin Bakım Yükü ve Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi

13 Onkoloji Hasta Yakınlarının Umutsuzluk Düzeyi ve Yaşam Doyumu İlişkisi

14 COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Merhamet Yeterliliği ve Empati Düzeyine Etkisi (002)

15 Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisine Bağlı Algıladıkları Stres ve Sosyal Destek Düzeyleri

16 Evaluation of Video Supported Application in Teaching Nursing Care Practices By Student Nurses

17 UFAK İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

18 Hemşirelik Öğrencilerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri ile Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

19 Salgın Sürecinde Uzun Süre Evde Olmanın Hemşirelik Öğrencilerinde Uykuya Etkisi; Tanımlayıcı Bir Çalışma

20 Öğretmen Görüşlerine Göre Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Çocukların Okul Yaşantılarına Etkisi1

21 Çocukların Gözü ile Hemşirelik Bakım Kalitesi ve Ebeveyn Memnuniyeti

22 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakıma Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

23 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin İncelenmesi

24 COVID-19 Pandemi Sürecinde Hibrit Sistemle Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinin İlk Klinik Deneyim Stresinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

25 Pandemide Uygulamalı Eğitim Sürecinde Travmatik Strese Duyarlı Salgın Yönetimi Programı