Sağlık ve Toplum Dergisi Değerlendirmedeki Makaleler

Sağlık ve Toplum Dergisi Değerlendirmedeki Makaleler 2024-02-26T08:32:17+00:00

DEĞERLENDİRİLEN YAYINLAR

KAYIT NO YAYININ ADI YAYININ DURUMU
23059 Yetişkin Bireylerin Değişen Vardiyalarına Göre Hedonik Açlık, Dikkat Düzeyleri ve Beslenme Durumlarının Karşılaştırılması Hakemlere gönderildi  
23058 Bir Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4, 5 ve 6 Öğrencilerinin Hepatit B Enfeksiyonuna İlişkin Bilgi Düzeyi Hakemlere gönderildi  
23057 Pediatri Kliniğinde Çocuğu Tedavi Gören Ebeveynlerin Çocuklarının Hastalıkları ile İlgili İnternet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi Hakemlere gönderildi  
23056 Özerklik Destekleyici Ebeveynlik Ölçeğinin Geliştirilmesi Hakemlere gönderildi  
23055 Determination of the Health Perception of Vocational School of Health Services Students Hakemlere gönderildi  
23054 Pandemi Sürecinde Bireylerin Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Risk Farkındalığı ve Korunma Düzeylerinin Belirlenmesi: Türk Toplumu Örneği Hakemlere gönderildi  
23053 Sağlık Hizmetlerinde “Değer”li Bir Kavram: Hasta Sonuçlarının Ölçümü (PROM) Hakemlere gönderildi  
23052 Gelişimsel Ebeveynlik Kavramı Üzerinden Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Pikolo Gözlem Formu ti. Yazara Yayını Geri Çek
23051 The Relationship Between Proprioception, Physical Activity Level, Muscle Endurance, Posture, Sitting Time, Smartphone and Computer Usage in Healthy Young Adults Hakemlere gönderildi Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23050 Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlığı ve Fiziksel Aktiviteleri ile Özsaygı Durumlarının İncelenmesi Hakemlere gönderildi  
23048 Mevsimsel Geçişlerin Gebe Üzerine Etkisi Hakemlere gönderildi  
23047 Doğum Kontrol Hapı Kullanıcılarına Yönelik Hazırlanan Mobil Uygulamaların Özellikleri Hakemlere gönderildi  
23046

 

Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Uygulanan Çoklu Etkinlikli El Yıkama Eğitiminin Çocukların El Yıkama Davranışına Etkisi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23045 Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Gebelikte Ağız Ve Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23044 Üniversite Öğrencilerinin Afet Risk Algısı ve Sürdürülebilir Deprem Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi Hakemlere gönderildi  
23043 Hemşirelerde COVID-19 Korkusunun Dayanıklılığa ve Obsesif Kompulsif Davranışlara Etkisi Hakemlere gönderildi  
23041 Güvenli Cinsel Yaşam Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Mitleri Üzerine Etkisi Hakemlere gönderildi  
23040 Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Postoperatif İyileşme ve Etkileyen Faktörler Hakemlere gönderildi  
23039 Ebelikte Uluslararası Bakım Modelleri

Vakfa Geliş Tarihi: 07.09.2023

  Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23038 Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısı İle Hastane Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Hakemlere gönderildi  
23037 Can You Tell Me About Scoliosis?: Comparison Of The Quality And Reliability Of Websites and Youtube Videos On Adolescent İdiopathic Scoliosis Hakemlere gönderildi  
23036 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerde Çalışma İş Yükünün Malpraktis Eğilimi ve Memnuniyet Düzeylerine Etkisi   Yazar yayını geri çekti.
23035 Covıd-19 Pandemisinin Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin El Hijyenine Yönelik İnançları ve Uygulamaları Üzerine Etkisi Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
23034 Evaluation of the Role of Body Image in Pregnancy Anxiety Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
23033 Kolon Kanserden Korunmada Erken Tanı ve Hemşirenin Rolü Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
23032 Afetlerde Karşılaşılan Beslenme Sorunları Ve Çözüm Önerileri   Yayınlanmak üzere sıraya alıdı.
23031 Kırsal Bölgede Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yaşam Doyumu Düzeylerinin Belirlenmes Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
23029 Toplumun Aile Hekimliği Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23028 Çocuk İstismarının Dava Dosyaları Üzerinden Incelenmesi: Nevşehir İli Örneği   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23027 Retrospective Analysis of Poisoning Cases who Were Followed up in Bandırma Training and Research Hospital  Adult  Intensive Care Unit   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23026 Instagram Platformu Üzerinden Farklı Türlerde Beslenme İçerikleri Tüketen Yetişkin Kadınların Sezgisel Yeme ve Yeme Bozukluğuna Yatkınlık Durumu Kayıtlara Alındı  
23025 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Beyaz Kod Uygulaması ve Hukuki Yardım   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23023 Tip 2 Diyabet Öz Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23021 COVID-19 Pandemisinin Babalık Rolüne Yansımaları: Bir Karma Yöntem Araştırması   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23019 COVID-19 Hastalığının Maliyeti ile İlgili Çalışmaların Sistematik Analizi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23018 Uluslararası Medya Kuruluşlarında Covid-19 Pandemisine İlişkin Yayınlanan Haberlerin Tıp Etiği Kapsamında Analizi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23016 Nurses’ Perception of Risk Factors for İnfusion Phlebitis: Do Nurses Have Information?   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23014 Pandemi Döneminde Sivas Numune Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının KKD Kullanımının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İncelenmesi   Yazar Yayını Geri Çekti.
23012 Sosyal Sorumluluk Projelerinde Görev Almanın Sosyal Öz-Yeterliğe Etkisi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23011 İzmir İlindeki Eczanelerde Bitkisel Ürün Kullanımı Hakemlere gönderildi  
23010 Hemşire Öğrencilerin Afete Müdahale Öz Yeterliliğinin Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı – Kesitsel Çalışma   Yazar Yayını Geri Çekti.
23009 18 Yaş Üstü Bireylerin Kanser Taramalarına Yönelik Bilgilerinin Değerlendirilmesi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23008 Entübe Yoğun Bakım Hastalarında İnvazif Girişimler Sırasında Ajitasyon Düzeyinin İncelenmesi: Gözlemsel-Tanımlayıcı Nitelikte Araştırma   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23007 Riskli Gebelerin Covıd-19 Korkusu ve Gebelik Dönemi Aşılarıyla İlgili Tutum Ve Davranışları: Sakarya İli Örneği Revize yayın hakemlere tekrar gönderildi.  
23006 Toplumun Hemşirenin Akılcı İlaç Kullanımındaki Rolüne İlişkin Tutumu ve Akılcı İlaç Kullanımı Bilgi Düzeyi: Kesitsel Çalışma   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23005 Ağız, Diş ve Çene Çerrahisi Kliniklerine Başvuran Hastalar Üzerinde Genel Değerlendirme: Anket Çalışması   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23004 Sağlık Çalışanlarının Bireysel İş Yükü Algıları: Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi Örneği   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23003 Covıd-19 Pandemi Sürecinde Hibrit Sistem Sonrası Klinik Deneyim Stresinin Değerlendirilmesi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
23002 18 Yaş ve Üzeri Bireylerde Aile Planlaması Tutumu ve Sağlık Okuryazarlığı İlişkisi   Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
22090 Kadına Yönelik Şiddetin Kadın Sağlığına Etkileri : Kanıtlarla   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22089 Doğum Sonrası Anne Depresyonu ve Vitamin D Düzeyleri İlişkili Midir?   2023/2. Sayısında Yayınlandı
22088 The Mediating Role of Pandemic Anxiety in the Relationship Between Psychological Resilience and Burnout in Operating Room Nurse   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22084 Covid-19 Korku ve Anksiyetesinin, Hemodiyaliz Hastalarındaki  Uykusuzluk ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22083 Meme Kanserli Kadınlara Yönelik Damgalama Hakem görüşü yazara gönderildi.  
22082 Bir Devlet Ortaokulunda Okul Sağlığı Hizmetleri Pilot Uygulamasına İlişkin Ebeveynlerin Görüş ve Memnuniyetleri   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22081 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Sosyolojisi Derslerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22080 Anne Sütünün Krononütrisyon Özelliği Bir Alarm Mıdır?   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22076 Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Erken Çocukluk Dönemindeki Etkileri   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22074 Toplumun Empatik Eğiliminin Engelli Bireylere Yönelik Tutumlara Yansıması   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22073 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğrencilerinin Covıd-19 Aşısı Hakkındaki Tutum ve Tereddütleri   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22071 Does Chronic Exercise Improve Depression, Sleep Disorder, Kinesiophobia, Pain, and Quality of Life in Cervical Myofascial Pain? Hakemlere gönderildi  
22070 Hastane Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Özel Hastane Zinciri Örneği   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22069 Kentsel ve Yarıkentsel İki Bölgede 0-6 Yaş Çocuklarda Ev Kazalarının Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22068 Düşük ve Yüksek Riskli Gebelerde Risk Algısı ve Gebeliğe Uyum İlişkisi   Yazar yayını geri çekti.
22066 Nursing Students’ Perception of the Profession and Professional Commitment During the Covid-19 Pandemic   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22065 The Relationship Between Suicide Risk and Coping Strategies Among Patients With Depression Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
22064 Risk Grubu Ergenlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Benlik Saygısı Üzerine Bir Değerlendirme   Yazar yayını geri çekti.
22063 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerinin İncelenmesi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22062 Uzamış COVID-19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinde COVID-19 Korkusu, Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Aktivite Yapmaya Engel Olan Bariyerler   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22061 3-6 Yaş Grubu Çocukların Uyku Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Hakemlere gönderildi  
22060 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakıma Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22059 Hemşirelik Öğrencilerinin Annelerinin Meme Kanseri Risk Düzeyi, Tarama Davranışları ve Etkili Faktörler   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22058 Evaluation of Post Traumatic Stress Disorder in Individuals Treated with the Diagnosis of COVID-19   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
22057 Çocukların Gözü ile Hemşirelik Bakım Kalitesi ve Ebeveyn Memnuniyeti   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22056 Hemşirelik Bakım Uygulamalarının Öğretiminde Video Destekli Uygulamanın Öğrenci Hemşireler Tarafından Değerlendirilmesi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22055 Ukrayna Krizi Halk Sağlığı Durum Analizi – Sığınmacılara Ev Sahipliği Yapan Ülkeler /   2023/2. Sayısında Yayınlandı
22054 Rehber Ebe ve Hemşirelerin Rehber Ebe/Hemşire Uygulaması İle İlgili Görüşleri   2023/1. Sayısında Yayınlandı
22053 Bireylerin Algıladıkları Helikopter Ebeveyn Tutumlarının Yordayıcısı Olarak Ebeveynleştirilme Durumları: Regresyon Çalışması Hakemlere gönderildi.  
22052 Opinions of Parents with 0-24 Month Old Children on Vaccination and Vaccine Rejection during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Research   2023/2. Sayısında Yayınlandı
22051 COVID-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Merhamet Yeterliliği ve Empati Düzeyine Etkisi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22049 Hemşirelerde Koronafobi ve Kendini Toparlama Gücü   2023/2. Sayısında Yayınlandı
22048 Onkoloji Hasta Yakınlarının Umutsuzluk Düzeyi ve Yaşam Doyumu İlişkisi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22047 Evlilik Öncesi Dönemde Çiftlerin Eğitim ve Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22046 Evde Bakim Hizmeti Veren Hasta Yakınlarının Bakım Yükü ve Bunu Etkileyen Faktörler   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22045 Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Hemşireliğine İlişkin Algıları:  Bir Metafor Çalışması   2022/3. Sayısında Yayınlandı
22044 GIS Endoskopi Anksiyetesinin Yönetimi Ne Yapalım? Nasıl Yönetelim?   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22043 Çocuğa Yönelik Şiddet ve Sosyal Hizmetin Önemi Hakem görüşü yazara gönderildi.  
22042 Covid-19 Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde Kariyer Stresine Neden Olur Mu?   Yazar Yayını Geri Çekti.
22041 Koronavirüs (Covid-19) Pandemisi Sürecinin Çocukların Okul  Yaşantılarına Etkisi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22040

 

Bir Üniversite Hastanesi Üroloji Polikliniğine Başvuru Yapan Erkeklerin Aile Planlaması Yöntem, Bilgi, Tutum ve Vazektomi Tercih Etme Durumları   2022/3. Sayısında Yayınlandı
22039 SARS-CoV-2 Tanı Testi Pozitiflik Hızları: Omikron Varyantı Baskın Dönemdeki Farklılıklar   2022/3. Sayısında Yayınlandı
22038 An Investigation of the Nutrition and Physical Activity Behaviours of Mothers with Children Aged 6-18   2023/2. Sayısında Yayınlandı
22037 Salgın Sürecinde Uzun Süre Evde Olmanın Hemşirelik Öğrencileri Üzerine Etkisi; Tanımlayıcı Bir Çalışma   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22036 Yetişkin Bireylerde Abdominal Adipozite ve Bellek Fonksiyonları Arasındaki İlişki   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
22034 Hemşirelik Öğrencilerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri ile Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22033 Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Türkiye’de Cinsiyete Göre Ölüm ve Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi İlişkisi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
22032 Türkiye’de Servikal Kanser Tarama Programı Saha Değerlendirmesi   2022/3. Sayısında Yayınlandı
22031 Nullipar İkiz Gebeliklerde Plasenta Lokasyonu Kötü Perinatal Sonuçlar İle İlişkili Midir?   2022/2. Sayısında Yayınlandı
22029 Bir Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü: Robert Koch Enstitüsü   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22027 Konjenital Kalp Hastalığı Nedeniyle Ameliyat Olan Bebeklerin Annelerinin Yaşadığı Psikososyal Sorunlar ve Evde Bakıma Yönelik Hemşirelik Girişimleri   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
22026 Sağlıklı Şehirler” Yaklaşımında Yaşlanma: COVID-19 Pandemi Dönemine İlişkin Değerlendirmeler   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
22024 Yaşlı Diyabetik Hastaların Hastalığı Kabullenme Durumu ile Ayak Bakımı Konusunda Bilgi Düzeyleri ve Ayak Bakımı Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22023 Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Profili   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22022 Zorunlu Çocukluk Çağı Aşılarına Halk Sağlığı ve Hukuksal Açıdan Bakış   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22021 Covıd-19 Pandemi Sürecinde Anne Olmak   Yazar yayını geri çekti.
22020 Koroner Stent Uygulanan Hastaların İlaç Tedavisine Uyumu ve İlaç Kullanımına İlişkin Sağlık İnançları   2023/1. Sayısında Yayınlandı
22019 Pandemide Uygulamalı Eğitim Sürecinde Travmatik Strese Duyarlı Salgın Yönetimi Programı   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22018 Yanık Yaralanması Olan Çocuk Hastada Watson’ın İnsan Bakım Modelinin Uygulanması: Olgu Sunumu   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
22016 Parentıng Whıle Workıng In A Contact Tracıng Team: A Metaphorıcal Study   2022/3. Sayısında Yayınlandı
22013 0-6 Aylık Bebekleri Olan Annelerin Anne Sütünü Artırmak İçin Kullandıkları Galaktogogların Belirlenmesi Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
22012 Covıd-19 Pandemisinin Alkol Tüketimine Etkileri   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22011 Ufak İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22010 COVID-19 Pandemisinin Çocuk Sağlığına Olan Etkisi Hakem görüşleri yazara gönderildi  
22009 Smartphone Addiction and Psychosocial Factors Among Rural Adolescents   2023/2. Sayısında Yayınlandı
22008 Orman Yangınlarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri: Halk Sağlığı Bakışıyla Mevcut Durumun Değerlendirilmesi   2022/3. Sayısında Yayınlandı
22007 Son İki Yılda Karaciğer Nakli Olmuş Hastalarda Depresyon Anksiyete ve Stres Seviyesinin Belirlenmesi   Yazar Yayını Geri Çekti.
22006 İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının Radyoloji Çalışanları Üzerindeki Etkisi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22005 Orta Karadeniz Bölgesinde Bir Şehirde Öğretmenlerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Okuryazarlığı Düzeyleri Hakem görüşleri yazara gönderildi  
22004 Türkiye’de Madde Bağımlılığı İle Mücadele Yolları Ve Tedavi Yöntemleri   Yazar Yayını Geri Çekti.
22003 The Relationship Between eHealth Literacy Level and Selected Health Behaviors Among Adolescents Hakemlere gönderildi  
22002 Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Pandemisine Bağlı Algıladıkları Stres ve Sosyal Destek Düzeyleri   2023/3. Sayısında Yayınlandı
22001 Bariatrik Cerrahi Sonrası Eksikliği Görülen Vitamin-Mineraller   2023/3. Sayısında Yayınlandı
21104 Elazığ Kent Merkezi Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Ve Etkileyen Etmenlerın Değerlendirilmesi   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21103 Manisa’da Seçilen Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran 18 Yaş ve Üstü Erişkinlerin Akılcı İlaç Kullanımı Bilgisinin Değerlendirilmesi Hakem görüşleri yazara gönderildi  
21102 Tarihte Görülen Salgınlar Salgınlar Çağının Gerçekleri-Önemi, Önlemleri ve Öğrenimleri   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21101 Hafif Bilişsel Durum Bozukluğu Olan Yaşlılarda Diyetin Toplam Antioksidan Kapasitesinin ve Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21100 Uluslararası Öğrenciler Örneğinde Türkiye’de Engelli Yükseköğretim Öğrencilerinin Üniversitelerinde Düzenlenen Kültürel Faaliyetlere Erişim Sorunu   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21099 Türkiye’nin Tütün Kontrolü Karnesi   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21098 Veri Hazırlama Personelinin İletişim Becerileri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21097 Hemşirelerin Covid-19 Hastalık Algılarının ve Covid-19 Aşısına Karşı Tutumlarının Umut Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21096 Türk ve Göçmen Suriyeli Annelerin Çocuklarının Bazı Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi   2023/2. Sayısında Y2023/2. Sayısında Yayınlandı ayınlandı
21095 Bazı Gebelerin Gebelikte Beslenme, Anne Sütü ve Bebek Beslenmesine İlişkin Bilgi, Tutum Ve Alışkanlıklarının Belirlenmesi Hakem görüşleri yazara gönderildi  
21094 Manisa’da Kentsel ve Yarıkentsel İki Bölgede 18-64 Yaş Arası Kadınlarda Fizik Aktivite Sıklığı ve İlişkili Faktörler   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21093 Sağlık Kavramına Eleştirel Bakış   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21092 The Relationship Between Sleep Quality and Obesity in Nurses   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21091 Alternative Medicine Methods Used by Teenagers with COVID-19 Positivity   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21090 COVID-19 From Another Perspective: What Did Patients Lacking Social Support Experience?   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21089 Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran İlk Trimesterdeki Gebelerde Toxoplazma, Sitomegolavirüs, Rubella, HIV, Hepatit B/C Prevelansı ve Risk Faktörleri Hakem görüşleri yazara gönderildi  
21088 Views and Experiences of Students and Educators about Nursing Education through Emergency Remote Teaching amidst COVID-19 Pandemic Period   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21087 Yaşlıların Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yaşadıkları Sağlık, Sosyal ve Ekonomik Yönlü Zorluklar   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21086 Hemşirelik Öğrencilerinin Bireyselleştirilmiş Bakım Algısı ile Empati Düzeyleri Arasındaki İlişki   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21085 Kanserde Dördüncül Koruma ve Hemşirelik Yaklaşımı   Yayın Kabul Edilemedi.
21084 Gebelerin Pandemi Sürecinde Algıladıkları Stres ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler   Yayın Kabul Edilemedi.
21083 Mesleki Eğitimin İlk ve Son Yılında Depresyon Durumu: Hemşirelik Öğrencileri Örneği   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21082 Pandemi Döneminde Yeniden ‘Tek Sağlık’ Kavramı   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21081 The Relationship Between Perceived Social Support and Exercising During Pregnancy and Factors Affecting this Relationship   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21080 COVID 19: Impacts and Challenges for Pediatric Nurses   Yazar Yayını Geri Çekti.
21079 COVİD 19 Sürecinde Asepsi ve Dezenfeksiyon-Güncel Yaklaşımlar   Yayın Kabul Edilemedi.
21078 Primipar Gebelerin Doğum Öncesi Algıladıkları Stres ve Eş Desteği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21077 Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Pandemisinde Maske ve Eldiven Kullanımına Bağlı Alerjik Yakınma Prevalansının Belirlenmesi   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21076 COVİD-19 Pandemisinde Sosyal Medya Kullanımı ve Beslenmenin İlişkisi: Nitel Bir Çalışma   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21075 Çocuk Gündüz Bakımevinde Uygulanan Menülerin Değerlendirilmesi: Mersin Örneği   Yayın Kabul Edilemedi.
21074 0-6 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Covid-19 Korkusu İle Emzirme Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21073 İnmeli Bir Hastanın Yaşam Modeli’ne  Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
21072 İnformal Bakım Vericilerin Sosyal Destek Gereksinimleri ve Baş Etme Mekanizmaları   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21071 Pediatri Hemşirelerinin Ventilatör İlişkili Pnömoniyi Önlemeye Yönelik Bilgi Düzeyleri ile İş Doyumu Arasındaki İlişki   Yazar Yayını Geri Çekti.
21070 Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21069 King’in Amaca Ulaşma Kuramı Çerçevesinde Covid-19 Tanılı Bir Olgu   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21068 Çevresel ve Mesleksel Kadmiyum Etkilenimi ve Sağlık Etkileri Kadmiyum Maruz Kalımı   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21067 Covıd-19 Pandemisinin Sağlık Alanındaki Eğitime, Araştırmalara ve Bilimsel Yayınlara Etkisi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21066 Basınç Yarasının Önlenmesi, Bakımı ve Eğitimin Önemi Kayıtlarımıza alındı.  
21065 Hastane Enfeksiyonlarından Korunmada Standart Önlemler ve Eğitimin Önemi Kayıtlarımıza alındı.  
21064 Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Güven Düzeyi ve İlişkili Faktörler   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21063 Fizyoterapist ve Hemşirelerin Üst Ekstremite Sorunları İle Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21062 Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Duygusal Zeka Düzeyleri Açısından Değerlendirilmesi   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21061 Ankara’da Çalışan Aile Hekimlerinin Toplum Ruh Sağlığına Yaklaşımı   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
21060 Cumhuriyet Dönemi (1928-1973) Halk Sağlığı Mücadelesi Ve Denizli  Halk  Evi Faaliyetleri   2022/1 Sayısında Yayınlandı
21059 Toplumsal Cinsiyetin Kadın Sağlığına Etkisi: Sistematik İnceleme   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21058 COVID-19 Pandemi Sürecinde Meşguliyet Terapisi İle Yaşlı Farkındalığı Arttı: Bir Fenomenolojik Çalışma   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21057 Bir Üniversite Hastanesinin Bazı Polikliniklerinde

Mesleki Öykü Alma Durumunun Araştırılması

  2022/3. Sayısında Yayınlandı
21056 Ebelik Öğrencilerinin Obezite Farkındalığı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Çevrim İçi Anket Çalışması   2022/1 Sayısında Yayınlandı
21055 Early Marriage on Women: Qualitative Research    
21054 Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21053 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Tütün Kontrolü   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21052 Postmodernizm Açısından Covid-19 Salgını ve Halk Sağlığı Yaklaşımı   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21051 Farklı Diyet Uygulamalarının Mikrobiyota Üzerine Etkisi   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21050 İş Sağlığı ve Elektronik Sağlık Kayıtları   Yayın Kabul Edilemedi.
21049 Öğrencinin Güvenliğinde Üniversitenin Sorumluluğunu Genişletmek: Bir COVID-19 Vaka Kümesi İncelemesi   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21048 Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21047 Serebral Palsili Çocuğu Olan Annelerin Bakım Yükü Ve Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi   2023/3. Sayısında Yayınlandı
21046 Hemşirelerin Toplumsal Cinsiyet Algısının Lezbiyen Ve Geylere Yönelik Tutumlarına Etkisi”   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21044 Kadınlarda Fiziksel Aktivite Durumunun ve Fiziksel Aktivite Engellerinin İncelenmesi   Yayın Kabul Edilemedi.
21043 COVID-19 Döneminde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sistematik Bir İnceleme   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21042 Gazimağusa’daki Sosyal Mekanların Tekerlekli Sandalye Kullanan Engelli Bireylere Uygunluğunun Belirlenmesi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21041 Obezitenin Kadınlarda Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21040 Beden Güvenliği Eğitim Programı Ebeveyn Versiyonunun Türkçe Uyarlaması   2022/1 Sayısında Yayınlandı
21039 Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler: Kanıta Dayalı Uygulamalar   2023/2. Sayısında Yayınlandı
21038 Türkiye’deki Kadınların Menstrual Kaplara Yönelik Görüşleri   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21037 Sağlıkta Eşitsizlikler ve COVID-19 Pandemisi   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21036 Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitesi İle İlişkili Faktörler   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21035 Hemşirelik Eğitiminde Vaka Örneklerinin Kullanımı ve Hemşirelik Sürecine Entegre Edilmesi; Bir Öneri   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21034 Gebelikte Kafein Tüketiminin Anne ve Fetüs Üzerine Etkileri   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21033 Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri İçinde Paramedikler   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21032 Evli Bireylerin Evlilik Uyumu ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21031 Hemşirelik Öğrencilerinin Gözüyle Yoğun Bakım: Bir Fotoses Çalışması   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21030 Covid-19 ile Mücadelede Dijital Teknolojilerin Kullanımı   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21029 Yeni Coronavirüs SARS-CoV-2’nin Biyolojik Öyküsü   Yayın Kabul Edilemedi.
21028 Primipar Gebelerin Gebelik Algıları ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21027 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Çocukların Ev Kazası Geçirme Durumu ile İlişkisi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
21026 Cerrahi Ağrı Deneyimi Olmayan Hastaların Postoperatif Ağrı İnançları   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21025 Ortaöğrenim Öğrencilerinin İlaçlar Hakkındaki Bilgileri ve İlaç Kullanım Örüntülerinin Belirlenmesi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21024 Lisans Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinde Fomo ve Nomofobive Yordayıcılarının İncelenmesi   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21023 Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni Bilgi, İnanç Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21022 Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastaların Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar Ve Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
21021 Kahvehane Kültürü ile Yaşam Kalitesinin İncelenmesi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21020 Gastroözofagial Reflü için Yapılan 24 Saatlik pH Metre Sonuçlarındaki Cinsiyet Farklılıkları   Yazar Yayını Geri Çekti.
21019 Huzurevinde çalışan bakım personellerinin bel-boyun fonksiyonları ile depresyon, tükenmişlik düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkili midir?   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21018 Dünyada ve Türkiye’de Kadın, Anne ve Çocuk Sağlığının Güncel Durumu   2022/1 Sayısında Yayınlandı
21017 COVID-19 Korkusu ve Yaşlı Ayırımcılığı Arasındaki İlişki   Yayın kabul edilmedi
21016 COVID-19 Şüphesi olan Guillain-Barre Sendromlu Hastaya Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeline göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu”   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21015 Klinik Deneyim Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Öz Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişki   Yazar Yayını Geri Çekti
21014 Sosyal Medyanın Sağlık Alanında (Etkili) Kullanımı   2023/1. Sayısında Yayınlandı
21013 Gebeliğin 3. Trimesterinde Beden İmajı ve Benlik Saygısının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21012 Hemşirelik Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi

ve Yaşam Kalitesi

Hakem görüşleri yazara gönderildi  
21011 Pandemi Hastanelerinde Çalişan Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlik Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21010 Türkiye’de Covid-19 Salgınıyla İlişkili Semptomların İnternet Arama Motoru Sorgularının İncelenmesi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21009 Bireyselleştirilmiş Hemşirelik Bakımı ve Spiritüalite Kavramı Hakem görüşleri yazara gönderildi  
21008 Yeni Tip Koronavirüsten Korunmada İlk Adım: El Hijyeni   Yayın Kabul Edilemedi.
21007 Hemşirelikte Ekip Çalışması ve Bağlamsa Performans   Yayın Kabul Edilemedi.
21006 Son 10 Yılda Akdeniz Bölgesi’nde Ölüme Sebebiyet Veren Hastalıklar   Yayın Kabul Edilemedi
21005 Meslek Yüksekokulu Sağlık Programı Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Profillerinin Belirlenmesi   2022/3. Sayısında Yayınlandı
21004 Graft Versus Host Hastalığı ve Hemşirelik Yönetimi   2022/3. Sayısında Yayınlandı
20003 Hipertansif Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Etkileyen Faktörler*   2022/2. Sayısında Yayınlandı
21002 Öğrencilerin Hemşirelik Bakım Ürünleri Tasarım Uygulamalarına İlişkin Görüşleri   2022/1 Sayısında Yayınlandı
21001 Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamasının Değerlendirilmesi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
20120 Manisa’da Yarıkentsel Bir Bölgede Yaşayan 65 Yaş Üstü Bireylerde, Fiziksel Bağımlılık, Ruhsal Iyilik Hali ve Sosyal Etkileşimin, Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
20119 Annelerde Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu   2022/2. Sayısında Yayınlandı
20118 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Ebelerin Rolü   2022/2. Sayısında Yayınlandı
20117 Hemşirelerin El Hijyeni İnancının ve Uygulamasının Değerlendirilmesi   2022/2. Sayısında Yayınlandı
20116 HIV ve Damgalanma: Bir Sistematik Derleme   2022/2. Sayısında Yayınlandı
20115 Sağlık Hizmetlerinde 4.0 Uygulamaları ve Sağlık Yönetimine Yansımaları   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20114 Tütünle Mücadelede Yaratıcı Bir Uygulama: Bağımsız Kampüs Projesi  Hazırlık Aşaması   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20113 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Bakımı ve Karşılaşılan Sorunlar   Yayın Kabul Edilemedi.
 

20112

Diş Hekimliğinde Hastaların Tedaviye Karar Verme ve Tedavi Kurumu Seçimindeki Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20111 Toplum Sağlığında Büyüyen Tehdit: Aşı Reddi   2022/1 Sayısında Yayınlandı
 

20110

Kırsal Kesimde Yaşayan Bireylerin Kültürel Duyarlılıkları ve Sağlık Algıları: Arnavutluk Köyü Örneği   2022/2. Sayısında Yayınlandı
20109 Kemoterapi Alan Lösemili Çocuklarda Hasta Ailesi ve Bakım Veren Hemşireye Yapılan Eğitimin Oral Mukozitlerin Kontrolüne Etkisi Hakemlere gönderildi  
20108 Fizik Tedavi Hastanesinde Yatan Hastalardaki Psikiyatrik Tanılar, Kan Vitamin B12 ve D Düzeyleri   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20107 The Effect Of Training Given In Birth And Parenting Class On Prenatal Attachment And Breastfeeding Self-Efficacy: Example From Tunceli   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20106 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Kapsamında Evde Bakım Merkezlerinde Yürütülen Saha Uygulamasına İlişkin Görüşleri   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20105 COVID-19’un Maskeli Kahramanları: Hemşireler   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20104 Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Obezite Görülme Sıklığı ve Obezite Farkındalık Düzeyi ile Yeme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20103 Covid-19 Pandemi Sürecinde Kullanılan Güncel Sağlık Bilişim Uygulamaları ve Yenilikçi Teknolojiler: İnsanlığa Katkıları ve Temel Kaygılar   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20102 Polikliniğe Başvuran Hastaların Evlerinde Artık İlaç Bulundurma Durumları ve Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutumları”   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20101 Türkiye’de Yenilebilir Ot Tüketim Durumu   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20100 Fournier Gangreni Tanısı Alan Bireyin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20099 Alzheimer – Mikrobiyota   Yayın Kabul Edilemedi.
20098 İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20097 Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumları ve Etkili Faktörler   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20096 Covid-19 Salgınında; Dünyada ve Türkiye`de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20095 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) and Dental Public Health   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20094 Perinatal Dönemde Ruh Sağlığı ve Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar   Yayın kabul edilmedi.
20093 COVID -19 Pandemisi Mücadelesi Tedbirlerinin Umumi Hıfzısıhha Kanunu Açısından Değerlendirilmesi   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20092 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Hakem görüşü yazara gönderildi.  
20091 Kronik Hastalıklarda Hasta Aktifliği   Yayın kabul edilmedi.
20090 Kadın Bedenine Yapılan Bazı Tıbbi Müdahale ÖrneklerininToplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20089 Hemşirelik Öğrencilerinin Yutma Fonksiyonu ve Yutma Bozukluklarına Yönelik Bilgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi   Yayın kabul edilmedi.
20088 Eş Seçiminde Öncelikler: Bilimsel Bir Araştırma   Yazar yayını geri çekti.
20087 Yeni Normal Kavramı: Toplum, Bilim, Tıp ve Etik Bağlamında Bir Giriş   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20086 Dudak ve Damak Yarığı Olan Bebeklerin Ebeveynlerinin Yaşadıkları Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20085 Kahkaha Yogası ve Hemşirelik   Yazar yayını geri çekti
20084 İrisin Hormonu   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20083 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Klonlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi   2022/1 Sayısında Yayınlandı.
20082 Halkın Sağlık Okuryazarlık Düzeyi İle Sağlık Kaygısı Arasındaki İlişkisi   Yazar yayını geri çekti.
20081 Sağlık İnsan Gücü ve Gelecek*

 

  2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20080 Bir Görme Engelliler Okulundaki Öğrencilerin Ağız-Diş Sağlığı Durumunun Belirleyicileri: Niteliksel Araştırma   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20079 Meme Kanseri Nedeniyle Cerrahi Operasyon Geçiren Kadınlarda Beden Algısı, Cinsel Yaşam Kalitesi ve Evlilik Uyumu İlişkisi Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
20078 Anne ve Baba Tutumunun Gençlerde Doğurganlık ve Çocuk Doğurma Tutumuna Etkisi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20077 Sezaryen Sonrası Eras Uygulamaları ve Kinezyo Bantlamanın Bağırsak Hareketlerine Etkisi   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20076 Kemoterapi Semptom Yönetiminde Müzikoterapi: Sistematik Review   Yayın kabul edilmedi.
20075 Mezuniyet Sonrası Hemşire ve Ebelere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi   Yayın kabul edilmedi.
20074 Çalışmanın adı: Kabızlığı Olan Çocuklarda Annelerin Uyguladığı Geleneksel Uygulamalar   Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
20073 Cumhuriyet Döneminde(1928-1973) Halk Evleri Ve Halk Sağlığı Mücadelesi   Yazar Yayını Geri Çekti.
20072 Bir Tıp Fakültesi İntern Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Faktörler   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20071 Gelişim Kuramları ve Hemşirelik   2022/2. Sayısında Yayınlandı
20070 Nörolojik Hastalıklar Nedeni İle Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Bası Yarası Risk Analizi   2022/1 Sayısında Yayınlandı
20069 Tütün Kullanımı Ve Yeni Koronavırus Hastalığı (Covıd-19) Riski Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
20068 Yüz Egzersizlerinin Cilt Yaşlanması Üzerine Etkisi:  Sistematik Derleme   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20067 Yaratıcı Dramanın Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Bilgi Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi*   2022/1 Sayısında Yayınlandı.
20066 COVID-19 Pandemi Döneminde Annelerin Emzirme Öz Yeterlilik Algıları   2022/1 Sayısında Yayınlandı ı
20065 Covid-19 Salgınının Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku, Egzersiz ve Psikolojik Durumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi.   Yayın kabul edilmedi.
20064 Covid-19 pandemisi öncesi ve sonrası uygulanan jinekolojik onkolojik cerrahilerin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20063 Yaşlanmaya Bağlı Bireylerde Görülen Fizyolojik, Ruhsal, Sosyal Değişiklikler ve Korunmaya Yönelik Önlemler   Yayın kabul edilmedi.
20062 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik İmajı Algılarının Belirlenmesi*   2022/1 Sayısında Yayınlandı.
20061 Bir Üniversite Hastanesinin Kliniklerinde Yatan Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20060 Aile İşlevselliği ve Bağlanma İlişkisi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20059 Hastanede Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumu   2021/3 Sayısında Yayınlandı..
20058 Anksiyete ve Şizofreni Hastalarına Yönelik Sosyal Mesafe ve Etkileyen Faktörler   Yazar yayını geri çekti.
20057 Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) Geçiren Bireyin Florence Nightingale’in Çevre Kuramı’ na Göre Hemşirelik Süreci: Olgu Sunumu   Yayın Kabul Edilmedi.
20056 Üniversite Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Etkisi: Güncel Kanıtların Gözden Geçirilmesi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20055 Hastanede Yatmakta Olan Hastaların Organ Bağışına İlişkin Bilgi, Tutum Ve Davranışları   Yayına Kanul Edilemedi.
20054 Öğrencilerin Klinik Motivasyonu Artırmak İçin Hastaneden Beklentileri   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20053 Survey on Community Awareness and Risk Perception on COVID-19 in Herat   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20052 Pediatri Hastalarında Bitki ve Bitkisel İçerikli Ürün Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20051 Ankara İli Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının Tüberküloz Hastalığında Doğrudan Gözetimli Tedavinin (Dgt) Önemi Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
20050 Corona Salgını Sürecinde Sağlık Hizmeti ve Gıda İhtiyacı ile Ahlaki Kimlik ve Makyavelizm İlişkisi   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20049 Loss of Appetite May Be The Fırst Sıgn Of The Vıtamın D Defıcıency In Healthy Chıldren.

May The Clınıcıan’s Perceptıon Be Wrong?

 

 

 

2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20048 Adölesanların Cinsel Sağlığını Etkileyebilecek Riskler   Yayına Kabul Edilemedi
20047 Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi İle Sağlık Algısı Arasındaki İlişki   2021/3 Sayısında Yayınlandı..
20046 Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Hastane Anksiyete Depresyon Düzeyi ile İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20045 Covıd-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Etkileri   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
 

20044

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Covıd 19 Pandemi Dönemi Doğumlarının Maternal Ve Fetal Sonuçları   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20043 Bütüncül Bir Bakışla Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Kadınlar   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
 

20042

A study on prevalence of the non-communicable diseases and related risk factors in terms of gender in Turkey  

 

2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20041 Akciğer Kanser Cerrahisi Geçiren ve Adjuvan Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20039 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
 

20038

Manisa İlinde 2 İlçede Çalışan Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumunda Yaşadıkları İletişim Sorunları ve İletişim – Empati Beceri Düzeyleri İlişkisi   2021/3 Sayısında Yayınlandı..
 

20037

Hepatik Ensefalopati Tanısı Alan Bireyin Orem’ in Öz Bakım Yetersizliği Kuramı’na Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
 

20036

Hildegard Elizabeth Peplau’nun Kişilerarası İlişkiler Teorisine Göre Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Ameliyatı Olan Bireyin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
 

20035

Hemşirelik Öğrencilerinde Öz- Yeterlilik Algısı İle Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20034 Bir İlçedeki 15 Yaş Üstü Kişilerde Hipertansiyon Ve İlişkili Etmenler   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20033 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Algısı   Yayın Kabul edilmedi
20032 Kalça Veya Diz Protezi Cerrahisi Sonrası Klinikte Bakım Verenlerin Yükü Ve Stres Düzeyi Bakım Verenlerin Yükü Ve Stres Düzeyi   Yayın Kabul edilmedi.
20031 Hemşirelik Öğrencilerinin Çevre Etiğine Yönelik Farkindalik Düzeylerinin Belirlenmesi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20030 Koah Tanısı Alan Bir Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik Tanıları Ve Nıc Girişimleri: Olgu Sunumu   2021/3 Sayısında Yayınlandı.
20029 Akciğer Hastalıklarında Semptom Yönetimi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20028 Türk ve Suriyeli Kadınlarda Erken Evliliğin

Nedenleri ve Sonuçları

  Yazar yayını geri çekti.
20027 Annelerin Biberon Kullanımı İle İlgili Hatalarının İncelenmesi   Yayın kabul edilmedi.
20026 Hemşirelik Öğrencilerinin Savaş Mağduru Bireylere Bakış Açısının Belirlenmesi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20025 Hemşirelik Uygulamalarında Eleştirel Düşünmenin Önemi   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
 

20024

Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Göre Hemşirelik İmajı  

 

2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20023 Türkiye’de Ev Kazası Temalı 2004-2019 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi   Yayın kabul edilmedi.
20022 Kırsal Bölgede 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Belirlenmesi   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
20021 Engeli Olan Bir Küçük Beden ve Engeli Olan Birçok Kalp   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20020 Plastik Cerrahi Ameliyatı Geçirmiş Kadınlarda Beden İmajı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20019 Hemşirelik Öğrencilerinde Cinsel Mitler ve Hasta Cinselliğini Değerlendirmeye Yönelik Tutumlar   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20018 Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Hastalarda İki Farklı Kateterizasyonun Karşılaştırılması: Kaygı, Konfor, Memnuniyet, Ağrı   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
20017 0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ve Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanma Eğilimleri   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20016 Toplumdaki Evli Kadınların Gebe Kalmaya Yönelik Kültürel İnanç ve Tutumları   Yayın kabul edilmedi.
20015 Çocuklarda D Vitamini Eksikliğinin Önlenmesi:

Sistematik Derleme

  Yayın kabul edilmedi.
20014 Tüberküloz Hastalarında Stigma: Hastalığı Kabul Ve Umutsuzluk Düzeyine Etkisi   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20013 Öğrenci Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanımı, Kullanım Amaçları Ve Etik Boyutu   Yayın kabul edilmedi.
20012 Ebe ve Hemşirelerin Meme Kanserinde Birincil ve İkincil Korunma Önlemlerine İlişkin Bilgi Düzeyi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi   Yayın kabul edilmedi.
20011 Watson’ın İnsan Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımına Bir Örnek: Ateşli Silah Yaralanması Olgusu   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20010 Bitlis’te Evde Doğum Yapan Kadınların Özellikleri   Yayın kabul edilmedi.
20009 Terapötik Abortus Yapan Kadınların Yaşadıkları Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
20008 Bir Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 6 Öğrencilerinin Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
20007 Learned Resourcefulness and Emotional Intelligence in Nursing Students: A Descriptive and Cross-Sectional Study  

 

 

2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20006 Yenidoğan Yoğun Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım Tutumlarının İncelenmesi   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20005 Şizofreni Hastalarıyla Komşu Olan Bireylerin Perspektifinden: Şizofreni Hastaları ve Damgalama   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
20004 Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerin Topluma Katılım Durumları Ve Katılımı Etkileyen Faktörler: Literatür İncelemesi   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20003 Mastektomi Sonrası Benlik Saygısı ve Sosyal Görünüş Kaygısı   2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20002 Küreselleşen Dünyada Tüberküloz:

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Güncel Durum Değerlendirmeleri

  2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20001 Üniversite Öğrencilerinde Kuru Göz Sendromu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi   Yazar yayını geri çekti.
19093 Servikal ve Lumbal Disk Hernisi Olan Kişilerde Vücut Farkındalığı’nın Ağrı İnançları İle İlişkisi   Yazar yayını geri çekti.
19092 Balıkesir Kent Merkezinde İki Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 65 Yaş Ve Üzeri Kişilerde Düşme Sıklığı Ve İlişkili Faktörler   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19091 İşçilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Faktörler: Bir Hastane Örneği   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19090 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Kişiye Özgü Risk Değerlendirmeleri ve Kanser Taramaları   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19089 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Mutluluk Düzeylerine Etkisi    
19088 Çölyak Hastalığında Helicobacter Pylori’nin Ve Gıda Teknolojilerinin Etkisi   Yayın kabul edilmedi.
19087 Yaşlı Bireylerde Yerinde Yaşlanma ile Başarılı Yaşlanma ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19086 Sezgisel Yeme, Duygusal Yeme ve Depresyon: Antropometrik Ölçümler Üzerinde Etkileri Var mı?   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19085 Bir Sağlık Politika Uygulaması Olarak Obezite Vergisine İlişkin Görüşler ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19084 Demans ve Polifenoller   2020/3 Sayısında Yayınlandı
19083 Pediatri Hemşireliği Eğitiminde Standart Hasta Kullanımı   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19082 Hemşirelerin Kanser Hastalarına Yönelik Manevi Bakım Uygulamaları ve Karşılaştıkları Engeller   Yazar yayını geri çekti.
19081 Çocukların Sağlıklı Beslenmesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Sağlıklı Yeme İle İlgili Aile Desteği Ölçeği   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19080 Orta Anadolu’da Bir Bölgede Hane Halkı Gıda Güvencesizliği Sıklığı Ve İlişkili Faktörler   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
 

 

19079

 

 

Yaşlıların Sağlık Hizmeti Sunan Kurum ve Kişileri Seçimlerine İlişkin Davranış Özellikleri

   

 

2020/3 Sayısında Yayınlandı.

19078 Menopozdaki Kadınların Menopoza Bakış Açısı ve Cinsel Yaşam Kalitesi   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19077 Kalp Hastalığı Olan Kadınların Evlilik Doyumu ve Eş Desteğini Etkileyen Faktörler

 

  2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19076 Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki

Bilgi Düzeyleri Ve Görüşleri

  Yayın Kabul Edilmedi.
19075 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19074 Türkiye’nin Aşı Serüveni ve Aşı Reddi Sorunu   Yayın kabul edilmedi.
19073 Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesinin İncelenmesi ve Yaşlılar için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülünün Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması  

 

 

Yayın kabul edilmedi.

19072 Ergenlerde Uyku Hijyeni Prensiplerine Uyum: Mersin İli Örneği   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19071 Sağlığı Geliştirme Ve Medyada Halk Sağlığı Savunuculuğu   2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19070 Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  

 

 

2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19069 Intern Hekimlerin Anne Sütü ve Emzirme Bilgi Durumlarının İncelenmesi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19068 Adölesanların Kendi Kendine İlaç Kullanım

Özellikleri

  2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19067 Kentsel Alanda Hava Kirliliği: Hava Kirliliği İzleme Ağı Ankara İstasyonlarının Beş Yıllık Pm10 Ölçüm Verilerinin İncelenmesi  

 

2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19066 C Tipi Kişilik ve Kanser   Yazar yayını geri çekti.
 

19065

 

Ankara İlinde 2014-2018 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli Temasların Değerlendirilmesi

   

2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

19064 Sıtma Küresel Bir Halk Sağlığı Sorunu Mu? Nedenler ve Sonuçları İle İlgili Güncel Durum Tespiti”  

 

2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19063 Riskli Gebeliklerde Gebelerin Ruhsal Durumları ve Stresle Başa Çıkma Biçimleri   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19062 Mutluluk İle Geçici Yeti Yitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
 

19061

Sekonder Spontan Pnömotoraks Tanısı Alan Bireyin NANDA’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri: Olgu Sunumu   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19060 Cerrahi Operasyon Geçiren Hastaların Konfor Düzeyinin Değerlendirilmesi   2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19059 Servikal Mekanik İntermitant Traksiyonun Servikal Disk Hernili Hastalarda Klinik Ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi   Yayın kabul edilmedi.
19058

 

Sigara, Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programının (Samba) Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi . 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19057 Hasta mı, Müşteri mi?” Tartışmasında Farklı Yaklaşımlar   Yazar yayını geri çekti.
19056 Yaşlılıkta Kronik Hastalıkların Yönetimi ile İlişkili Faktörler   2019/2 Sayısında Yayınlandı
19055 Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminde Simülatör Kullanımının Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerileri Üzerine Etkisi   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19054 Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Boyutu

 

  2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19053 Manisa Şehzadeler Bölgesi’nde Yaşayan Erişkin 18-64 Yaş Arası Kadınlarda Yaşam Boyu ve Kronik Bel Ağrısı Prevalansı  ve Nedenselliği   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19052 Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım Verenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
 

19051

 

Tip 2 Diyabet Tanısı Alan Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve Nıc Girişimlerinin Belirlenmesi

   

2020/2 Sayısında Yayınlandı.

19050 Ergenlerde Sağlık Okuryazarlığı Nedir?  Sağlık Okuryazarlığı Nasıl Değerlendirilir? Sağlık Okuryazarlığı Nasıl Geliştirilir? Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
19049 Ağız ve Diş Sağlığında Hasta Algısı ve Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Hasta Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19048 Bebek Bakımında Transkültürel Hemşirelik

 

  2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19047 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Uygulanan Kanguru Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19046 3-6 Yaş Grubu Çocukların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma   Yazar yayını geri çekti.
19045 Ameliyat Öncesi Cilt Hazırlığı

 

  Yayın kabul edilmedi.
19044 Bir Devlet Hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun Kullanımının Değerlendirilmesi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19043 Bilgisayar Kullanıcılarında Çalışma Postürünün El Ve El Bileği Ağrısı Üzerine Etkileri   2019/2 Sayısında Yayınlandı
 

19042

 

Sağlik Okuryazarlik Düzeyini Belirlemede Kullanilabilecek Ölçek Örnekleri

   

2020/2 Sayısında Yayınlandı.

19041 Meme Kanserli Hastalarda Ameliyat Sonrası Bakım   Yayın Kabul Edilmedi.
19040 Kronik Boyun Ağrısı Olan Hastalarda Fizik Tedavi ve İzometrik Egzersizlerin Ağrı ve Dizabilite Üzerine Etkisi   Yazar Yayını Geri Çekti.
19039 Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici Davranışlarının Değerlendirilmesi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19038 Yoğun Bakım Ortamı Stresörleri ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
19037 Gebelik Döneminde Yaşanan Psikososyal Sorunlar   Yayın kabul edilmedi.
19036 Ev Kadınlarının Süt ve Süt Ürünlerini Pişirme ve Saklama Uygulamaları: Akşehir İlçe Örneği   Yazar Yayını Geri Çekti.
19035 Beslenme ve Diyet Alışkanlıklarının Kültürel Değişimi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19034 Öğretmenlerin Sigara İçme Konusunda Tutum ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma   Yayına Kabul Edilmedi
19033 Yaşlılarda Deri ile İlgili Sorunlar ve Deri Bakımı   Yayına Kabul Edilmedi
19032 Perkütan Endoskopik Gastrostomi Komplikasyonları ve Hemşirelik Yaklaşımlar   Yazar yayını geri çekti.
19031 Psikiyatri Konsültasyonu ile Hemşirenin Psikososyal Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması   Yayın kabul edilmedi.
19030 Baş, Sırt Ve Bel Ağrısı Olan Kadınlarda İnterskapular Bölge Hacamat Kanında İskemi Modifiye Albumin, Sialik Asit Ve Malondialdehit Düzeylerinin Araştırılması Hakemlere gönderildi.  
19029 Sağlık Riskleri Açısından Su Dağıtımı ve Su Depoları   Yayına Kabul Edilmedi
19028 Birinci Basamağa Başvuran Bireylerin Kolorektal Kansere Yönelik Sağlık İnançlarının Gaitada Gizli Kan Testi Yaptırma Durumlarına Etkisi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19027 Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19026 Sağlığı Geliştirme Uygulamalarında Çözüm Odaklı Yaklaşım Ve Hemşirelik   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19025 Sistematik Derleme: Kanserli Hastalara Yönelik Damgalama İle İlgili Araştırmaların Sistematik Bir Analizi   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19024 Kombucha’nın Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri Hakem görüşleri yazara gönderildi.  
19023 Mamografi Sağlık Teknolojisi İle Meme Kanseri Tarama Programlarının Maliyet Etkililiğinin Sistematik Derlemesi   2019/3 Sayısında Yayınlandı.
 

 

19022

 

 

Bir Hastanede Çalışan Ebelerin Mesleki Örgütlenme Durumu, İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

   

 

2020/1 Sayısında Yayınlandı.

19021 Geriatrik Kişilerde Biliş Düzeyi, Ağrı İnançları Ve Vücut Farkındalığı’nın İlişkisi   2019/2 Sayısında Yayınlandı
19020 Passıve And Actıve Smokıng And The Affectıng Factors In Women   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19019 İntörn Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Obezite Arasındaki İlişki   2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

19018 Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirenin Rolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19017 Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19016 Cinsiyet Eşitsizliği, Kadına Yönelik Şiddet Ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı Hakem görüşü yazara bildirildi.  
19015 Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi   2019/2 Sayısında Yayınlandı
19014 Emzik Kullanımının Bebek Sağlığına Etkileri   Yazar Yayını Geri Çekti.
19013 Prematüre Bebekler Ve Nöromotor Gelişimin Önemi Hakemlere görüşleri yazara bildirildi.  
19012 Çocuk İhmali ve İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19011 Tüberküloz Hastalarına Verilen Eğitimin Depresyon Düzeylerine Etkisi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19010 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımı Uygulamaları ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19009 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımına ilişkin Bilgi Düzeyleri ve Ağız Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19008 Çocukluk Çağında Obezite   2019/3 Sayısında Yayınlandı
19007 Ağrı İlindeki Bireylerin Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi   2019/3 Sayısında Yayınlandı
19006 Yaşlanma Korkusu   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19005 Pulse Oksimetre İle Oksijen Satürasyonu İzlemi Ve Hemşirelik Yaklaşımları   2020/2 Sayısında Yayınlandı.
 

19004

 

Ortaöğretim Öğrencilerinde Akran Çatışmasına Bakış

   

Yayın Kabul Edilmedi.

19003 Sivas İli Bazı Özel Eğitim Kurumlarındaki Engelli Bireylerin Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyinin Yaşam Kalitesi Ve Depresyon Düzeylerine Etkisi   2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

19002 Biber Gazına Maruziyet: Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları   2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

19001 Uluslararası Literatürde Göç(Men) Ve Mülteci Sağlığı İle İlgili Hangi Konular Öne Çıkmaktadır?   2019/2 sayısında yayınlandı.
18068 Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinde Anne-Baba Bağlanma Biçimlerinin Kişilerarası İlişkilere Etkisi   2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

18067 İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlık Çalışanları Açısından Önemi   Yayına Kabul Edilmedi
18066 Gestasyonel Diyabet ve Ebelik Bakım Yönetimi Revize yayın tekrar hakeme gönderildi.  
18065 Diyabetli Hasta Eğitimi   Yayına Kabul Edilmedi
18064 Kent ve Kırsal Bölgede Yaşayan Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları: Kırıkkale İli Örneği   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
18063

 

Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler   2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

18062 Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18061 Manisa Kent Merkezinde 65 Yaş Ve Üzeri Nüfusun Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu   2020/1 Sayısında Yayınlandı.
18060 Gebelikte Yaşanan Distres ile Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki   Yayına Kabul Edilmedi
18059 Böbrek Nakli Öncesi Bireylerde Görülen Psikososyal Sorunlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
18058 Farklı Yaş Gruplarındaki Diz Osteoartritli Bireylerin Denge, Fiziksel Performans ve Ağrı Düzeylerinin Karşılaştırılması   2019/2 Sayısında Yayınlandı
18057 Suriyeli Mültecilere Bakım Veren Hemşire Öğrencilerin Deneyimleri: Olgubilim Çalışması   Yazar Yayını Geri Çekti.
18056 Ortaöğretim Kız Öğrencilerine Verilen Genital Hijyen Eğitiminin Genital Hijyen Davranışları Üzerine Etkisi: Üreme Sağlığını Koruma ve Geliştirme Yaklaşımı . 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

18055 Üniversite Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarının Karşılaştırılması   2019/2 Sayısında Yayınlandı
18054 Besin Zincirinde Ağır Metal Kirliliği   Yayın Kabul Edilmedi.
18053 Non-urgent patients in the emergency department: The impact of primary care  

 

Yazar Yayını Geri Çekti.
18052 Ortopedik Cerrahide Deliryum: Bibliyometrik Analiz   2019/2 Sayısında Yayınlandı.
18051 Gebelikte Multivitamin ve Folik Asit Kullanımının Maternal Kilo Alımına Etkileri   Yayına Kabul Edilmedi
18050 Balıkesir’de İki Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Elli Yaş Üstü Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı ve Hipertansiyon İlaç Uyumu   2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18049 Gebelikte Yaşanan Sorunlar Ve Yaşam Kalitesine Etkisi   2019/2 Sayısında Yayınlandı
 

18048

 

The Healing Power of Preoperative Education In Patients Undergoing Cardiac Surgery

   

2019/2 Sayısında Yayınlandı

18047 Halk Sağlığı Hemşiresinin Evde Bakımda Rolü   Yazar Yayını Geri Çekti.
18046 Öğrencilerde Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Ölçek Puanları ve Yaşam Doyum Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması/   2019/2 Sayısında Yayınlandı
18045 Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi   2019/2 Sayısında Yayınlandı
18044 Reviewing Exercise Behaviors And Sleeplessness Level In Individuals Who Are Diagnosed As Chronic Disease   Yayına Kabul Edilmedi
18043 Bir Spor Merkezine Kayıtlı Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18042 Hemşirelik Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörler; Doğumevi Örneği   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18041 Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18040 Anne Sütü Üretimini Arttıran Bitkisel Galaktogoglar: Literatür İnceleme   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18039 Şarbon Hastalığı Ve Önemi   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18038 Pelvi̇k Organ Prolapsuslu Kadınlarda Farklı Fizyoterapi Yöntemlerinin Etkinliği*   2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18037 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler   2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

18036 An Examination of Life Satisfaction Situations of the Mothers who is in the Children’s Services Because of the Diagnosis of Chronic Illness in Their Children   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18035 Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde)   Yayına Kabul Edilmedi
18034 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Bireylerde Temporomandibular Eklem Yorgunluğu, Boyun Fonksiyonelliği ve Baş Ağrısının İncelenmesi   2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18033 Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı Ve Öz Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum İle İlişkisi   2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18032 İki kız kardeşte pitriyazis palpebrarum: Olgu sunumu   2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18031

 

Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tıp: Kavramsal Bir Çerçeve   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18030 Adölesan Gebelikler Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
 

18029

 

Tıpta Uzmanlık Sınavına Hazırlananlarda

Depresyon ve İlaç Kullanımı

   

Yazar Yayını Geri Çekti.

18028 Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18027 Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi Ve Hemşirenin Rolü   Yayına Kabul Edilmedi
18026 Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Kaynaklarının Ve Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşiminin Önemi Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
18025 Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulaması Sırasında Gerçekleştirilen Temel Hemşirelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif  Bir Çalışma   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı.
18024 65 Yaş ve Üstü Kişilerde Kronik Konstipasyonun Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi   Yazar Yayını Geri Çekti.
18023 Öğrenci Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi   Yazar Yayını Geri Çekti.
18022 Ergenlerin Madde Bağımlılığından Korunmada Öz Yeterlik Düzeyleri İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki   Yayına Kabul Edilmedi.
18021 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyleri ve Sigara İçme Bırakma Davranışları   Yayına Kabul Edilmedi.
18020 Bilgisayar Kullanıcılarının Fare Kullanma Pozisyonlarına Göre El El Bileğinde Oluşabilecek Ağrı Şiddetlerinin Değerlendirilmesi   Yayına Kabul Edilmedi.
18019 Yaşamın İçinde İçiçe Geçmiş Alanlarda Kadın Güvenliği   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18018 Hemşirelik Bakım Kalitesi ve İlişkili Faktörler   2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18017 Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18016 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalı Eğitim Döneminde Stres Faktörleri Hakeme görüşleri yazara bildirildi  
18015 Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Mukozit Yönetimi   2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18014 Hemşirelik ve Venöz Tromboemboli Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
18013 Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuvvet Ve Denge Eğitiminin Etkileri   2018 / 1. Sayısında Yayınlandı..
18012 Postoperatif Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü

 

Hakeme görüşleri yazara bildirildi.  
18011 Çocukluk Çağında Sık Rastlanan Ev Kazaları Ve Önlenmesi   Yazar Yayını Geri Çekti
18010 Sağlıkta Eşitsizlikleri Azaltmada Halk Sağlığı Hemşiresinin Nitelikleri, Rolleri ve Sorumlulukları   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18009 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Yaşadıkları Güçlükler   2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18008 Pediyatrik Yanıklarda Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalıdır?   Yazar Yayını Geri Çekti.
18007 Emziren Annelerde Psikopatolojik Durum Ve Etkileyen Faktörler   2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
18004 Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Servislerde Adli Vakaları Gözlemleme Durumu   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18003 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hasta bakıcı ve Hizmetlilerde İş Doyumunun Yaşam Doyumuna Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma, Aydın, 2016   2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
18002 Savaş ve Suriyeli Çocukların Sağlık Durumları   Yayına Kabul Edilmedi.
18001 Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramı ve Bu Kurama Göre Sağ Ayak Bileği ve Pelvis Kırığı  Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı/   2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

17056 Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Maruziyeti ve Şiddet Hakkındaki Bilgileri   Yayına Kabul Edilmedi.
17055 Parkinson Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17054 Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Hakeme görüşleri yazara bildirildi  
17053 Merhamet Yorgunluğu ve Hemşirelik   2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17052 Çalışan Annelerin Çocuk Bakımında Aldıkları Sosyal Desteğin Yaşam Doyumuyla İlişkisinin Önemi   Yayına Kabul Edilmedi.
17051 Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Non- Farmakolojik Yöntemler   Yazar Yayını Geri Çekti
17050 Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17049 The Knowledge and the Behaviour of the People Who Live in Two Provinces of the Turkey About the Subject Of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17048 Eğitim, Yoksulluk Ve Kadına Yönelik Şiddet   2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17047 Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik   2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17046 Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişki . 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17045 Besin Zenginleştirmesi

 

  2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
17044 Toplumun Sağlık Durumunun Değerlendirilmesinde Sistematik Bakış Açısı: Toplum Hemşireliği Süreci   2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17043 Türkiye’ De Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Alanında Lisans Ve Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır?   2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17042 Şiddet ve Adli Hemşirelik Yaklaşımları   Yayına Kabul Edilmedi.
17041 Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Örneği . Yazar Yayını Geri Çekti
17040 Dünden Günümüze Türkiye’ de  Sağlığın Geliştirilmesi Serüveni   2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17039 15-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Sonrasında Bebeğe Yönelik Geleneksel Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler   2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17038 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularının Eğitim Sistemine Yerleştirilmesi   Yayına Kabul Edilmedi.
17037 Hemşirelerin Meslek Yaşantısı Memnuniyetleri; Diyarbakır İli Örneği

 

  2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17036 Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü   2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17035 Türkiye’de Obezite İle Mücadele   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
17034 Gençlik Hakemlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde Çocuk Gelişimcinin Yeri ve Önemi   Yazar Yayını Geri Çekti
17033 Hemşire Yöneticilerde Değişim Yönteminin Önemi   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
17032 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Yol Kazalarının Önlenmesi   2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17031 Ankara’nın Bir İlçesinde Emniyet Kemeri Kullanımı ve Etkileyen Faktörler Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
17029 Çocuklarında Görülen Akut Hastalık Tanısıyla Hastaneye Başvuran Çalışan Annelerin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre Yaşamdan Doyum Alma Durumlarının Karşılaştırılması/   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17028 Kronik Hastalık Bakım/Hizmet Değerlendirme Ölçeği – Hasta Anketinin (Patient Assessment of Chronic IllnessCare- PACIC) Türkçe Sürümünün Çeşitli Süregen Hastalıklardaki Yapı Geçerliliği   2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17027 Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Önemli Bir Fırsat; Okullar ve Okul Sağlığı Hemşireliği Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
17026 Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Bakım Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
17025 Doğum Sonrası Erken Dönem: Emzirme Problemi Örneği   2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17024 Çocukları Konjenital ve Edinsel Kalp Hastalığı Olan Anne – Babalarının Bakım Yükü Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
17023 Kadınların Gebelik Öncesi Hakemlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi   Yayına Kabul Edilmedi.
17022 Enfeksiyonların Önlenmesinde El Hijyenine Uyumu ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi   2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17021 Kan Transfüzyonu Uygulamaları ve Hemşirelerin Sorumlulukları Hakemlere gönderildi  
17020 Enfeksiyonu Önlemede Kateter Bakımının Yeri Hakem görüşleri yazara bildirildi.  
17019 Hemşirelik Bakım Kalitesinde Önemli Bir Kavram: Zaman Yönetimi Hakem görüşleri yazara bildirildi  
17018 Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bütüncül Yaklaşım   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17016 Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Yönetimi Farkındalığı, Aydın, Türkiye   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı
17015 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Dismenore ve Dismenoreyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Revize yayın Hakeme tekrar gönderildi.  
17014 Unutulmaması Gereken Gerçekler: Suriyeli Göçmen Kadınlar   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17013 Halk Sağlığı Bakışı İle Dünya’da Ve Türkiye’de Artan Obezite ve Mücadele Stratejileri   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı
17010 Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı   Yayına Kabul Edilmedi.
17009 Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı   2017 / 3. Sayısında Yayınlandı.
 

17008

Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Ve Zorbalığı Önleme Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
16028 Onkoloji Hastalarında Port Kateter Kullanımı Ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara bildirildi  
16026 Fizyolojik Sarılıkta Bebek Ve Anne Bakım Bilgileri Neler Olmalı ? Hakem görüşleri yazara bildirildi  
16022 Birinci Basamakta Hizmet Sunan Hekimlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bazı Bilgi ve Tutumları Hakem görüşleri yazara bildirildi  
16021 Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
16018 Evrensel Bir Sorun: Kadına Şiddet   2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.

YAZARLARA BİLGİ: Dergimiz mevcut kurallarına göre süreç devam etmektedir.