Sağlık ve Toplum Dergisi Değerlendirmedeki Makaleler

Sağlık ve Toplum Dergisi Değerlendirmedeki Makaleler 2021-09-29T14:06:50+00:00

DEĞERLENDİRİLEN YAYINLAR

SIRA NO YAYININ ADI YAYININ DURUMU
21061 Ankara’da Çalışan Aile Hekimlerinin Toplum Ruh Sağlığına Yaklaşımı 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
21060 Cumhuriyet Dönemi (1928-1973) Halk Sağlığı Mücadelesi Ve Denizli  Halk  Evi Faaliyetleri Hakemlere gönderildi
21059 Toplumsal Cinsiyetin Kadın Sağlığına Etkisi: Sistematik İnceleme Hakemlere gönderildi
21058 COVID-19 Pandemi Sürecinde Meşguliyet Terapisi İle Yaşlı Farkındalığı Arttı: Bir Fenomenolojik Çalışma Hakemlere gönderildi
21057 Bir Üniversite Hastanesinin Bazı Polikliniklerinde Mesleki Öykü Alma Durumunun Araştırılması Hakemlere gönderildi
21056 Ebelik Öğrencilerinin Obezite Farkındalığı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Çevrim İçi Anket Çalışması Hakemlere gönderildi
21055 Early Marriage on Women: Qualitative Research Hakemlere gönderildi
21054 Palyatif Bakım Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Eğitim Gereksinimleri ve Semptom Deneyiminin Değerlendirilmesi Hakemlere gönderildi
21053 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Tütün Kontrolü Hakemlere gönderildi
21052 Postmodernizm Açısından Covid-19 Salgını ve Halk Sağlığı Yaklaşımı Hakemlere gönderildi
21051 Farklı Diyet Uygulamalarının Mikrobiyota Üzerine Etkisi Hakemlere gönderildi
21050 İş Sağlığı ve Elektronik Sağlık Kayıtları Hakemlere gönderildi
21049 Öğrencinin Güvenliğinde Üniversitenin Sorumluluğunu Genişletmek: Bir COVID-19 Vaka Kümesi İncelemesi Hakemlere gönderildi
21048 Gençler, Üreme ve Cinsel Haklar: Okulların Önemi ve Öğretmenlerin Rolü Yayınlanmak üzere sıraya alındı
21047 Serebral Palsili Çocuğu Olan Annelerin Bakım Yükü Ve Yalnızlık Düzeylerinin Belirlenmesi Hakemlere gönderildi
21046 Hemşirelerin Toplumsal Cinsiyet Algısının Lezbiyen Ve Geylere Yönelik Tutumlarına Etkisi” Hakemlere gönderildi
21045 The Importance of the Training Technique in Ventrogluteal Site Injection Training for Clinical Nurses Hakemlere gönderildi
21044 Kadınlarda Fiziksel Aktivite Durumunun ve Fiziksel Aktivite Engellerinin İncelenmesi Hakemlere gönderildi
21043 COVID-19 Döneminde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sistematik Bir İnceleme Hakemlere gönderildi
21042 Gazimağusa’daki Sosyal Mekanların Tekerlekli Sandalye Kullanan Engelli Bireylere Uygunluğunun Belirlenmesi Hakemlere gönderildi
21041 Obezitenin Kadınlarda Cinsel Yaşam Kalitesine Etkisi Hakemlere gönderildi
21040 Beden Güvenliği Eğitim Programı Ebeveyn Versiyonunun Türkçe Uyarlaması Hakemlere gönderildi
21039 Doğum Sonu Dönemde Anne Bakımına Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler: Kanıta Dayalı Uygulamalar Hakemlere gönderildi
21038 Türkiye’deki Kadınların Menstrual Kaplara Yönelik Görüşleri Hakemlere gönderildi
21037 Sağlıkta Eşitsizlikler ve COVID-19 Pandemisi Hakemlere gönderildi
21036 Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitesi İle İlişkili Faktörler Hakemlere gönderildi
21035 Hemşirelik Eğitiminde Vaka Örneklerinin Kullanımı ve Hemşirelik Sürecine Entegre Edilmesi; Bir Öneri Hakemlere gönderildi
21034 Gebelikte Kafein Tüketiminin Anne ve Fetüs Üzerine Etkileri Hakemlere gönderildi
21033 Türkiye’de Acil Sağlık Hizmetleri İçinde Paramedikler Hakemlere gönderildi
21032 Evli Bireylerin Evlilik Uyumu ile Empatik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hakemlere gönderildi
21031 Hemşirelik Öğrencilerinin Gözüyle Yoğun Bakım: Bir Fotoses Çalışması Hakemlere gönderildi
21030 Covid-19 ile Mücadelede Dijital Teknolojilerin Kullanımı Hakemlere gönderildi
21029 Yeni Coronavirüs SARS-CoV-2’nin Biyolojik Öyküsü Hakemlere gönderildi
21028 Primipar Gebelerin Gebelik Algıları ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma Hakemlere gönderildi
21027 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve Çocukların Ev Kazası Geçirme Durumu ile İlişkisi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
21026 Cerrahi Ağrı Deneyimi Olmayan Hastaların Postoperatif Ağrı İnançları Hakemlere gönderildi
21025 Ortaöğrenim Öğrencilerinin İlaçlar Hakkındaki Bilgileri ve İlaç Kullanım Örüntülerinin Belirlenmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı
21024 Lisans Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinde Fomo ve Nomofobive Yordayıcılarının İncelenmesi Hakemlere gönderildi
21023 Hemşirelik Öğrencilerinin El Hijyeni Bilgi, İnanç Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Hakemlere gönderildi
21022 Ortopedik Cerrahi Geçiren Hastaların Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar Ve Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler Hakemlere gönderildi
21021 Kahvehane Kültürü ile Yaşam Kalitesinin İncelenmesi Hakemlere gönderildi
21020 Gastroözofagial Reflü için Yapılan 24 Saatlik pH Metre Sonuçlarındaki Cinsiyet Farklılıkları Yazar Yayını Geri Çekti.
21019 Huzurevinde çalışan bakım personellerinin bel-boyun fonksiyonları ile depresyon, tükenmişlik düzeyi ve yaşam kalitesi ilişkili midir? Yayınlanmak üzere sıraya alındı
21018 Dünyada ve Türkiye’de Kadın, Anne ve Çocuk Sağlığının Güncel Durumu Yayınlanmak üzere sıraya alındı
21017 COVID-19 Korkusu ve Yaşlı Ayırımcılığı Arasındaki İlişki Yayın kabul edilmedi
21016 COVID-19 Şüphesi olan Guillain-Barre Sendromlu Hastaya Fonksiyonel Sağlık Örüntüsü Modeline göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu” Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
21015 Klinik Deneyim Yaşayan Hemşirelik Öğrencilerinin Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ile Öz Yeterlilik Algısı Arasındaki İlişki Yazar Yayını Geri Çekti
21014 Sosyal Medyanın Sağlık Alanında (Etkili) Kullanımı Yayınlanmak üzere sıraya alındı
21013 Gebeliğin 3. Trimesterinde Beden İmajı ve Benlik Saygısının Cinsel Fonksiyon Üzerine Etkisi Yayınlanmak üzere sıraya alındı
21012 Hemşirelik Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi

ve Yaşam Kalitesi

Hakemlere gönderildi
21011 Pandemi Hastanelerinde Çalişan Hemşirelerin Psikolojik Sağlamlik Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler Hakemlere gönderildi
21010 Türkiye’de Covid-19 Salgınıyla İlişkili Semptomların İnternet Arama Motoru Sorgularının İncelenmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı
21009 Bireyselleştirilmiş Hemşirelik Bakımı ve Spiritüalite Kavramı Hakemlere gönderildi
21008 Yeni Tip Koronavirüsten Korunmada İlk Adım: El Hijyeni Hakemlere gönderildi
21007 Hemşirelikte Ekip Çalışması ve Bağlamsa Performans Hakemlere gönderildi
21006 Son 10 Yılda Akdeniz Bölgesi’nde Ölüme Sebebiyet Veren Hastalıklar Hakemlere gönderildi
21005 Meslek Yüksekokulu Sağlık Programı Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Profillerinin Belirlenmesi Hakemlere gönderildi
21004 Graft Versus Host Hastalığı ve Hemşirelik Yönetimi Hakemlere gönderildi
20003 Hipertansif Evli Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğu ve Etkileyen Faktörler* Yayınlanmak üzere sıraya alındı
21002 Öğrencilerin Hemşirelik Bakım Ürünleri Tasarım Uygulamalarına İlişkin Görüşleri Hakemlere gönderildi
21001 Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Okul Sağlığı Hemşireliği Uygulamasının Değerlendirilmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20120 Manisa’da Yarıkentsel Bir Bölgede Yaşayan 65 Yaş Üstü Bireylerde, Fiziksel Bağımlılık, Ruhsal Iyilik Hali ve Sosyal Etkileşimin, Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20119 Annelerde Kırılgan Çocuk/Bebek Sendromu Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
20118 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Ebelerin Rolü Hakem görüşleri yazara gönderildi
20117 Hemşirelerin El Hijyeni İnancının ve Uygulamasının Değerlendirilmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20116 HIV ve Damgalanma: Bir Sistematik Derleme Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20115 Sağlık Hizmetlerinde 4.0 Uygulamaları ve Sağlık Yönetimine Yansımaları Hakemlere gönderildi
20114 Tütünle Mücadelede Yaratıcı Bir Uygulama: Bağımsız Kampüs Projesi  Hazırlık Aşaması 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20113 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşlı Bakımı ve Karşılaşılan Sorunlar Yayın Kabul Edilemedi.
 

20112

Diş Hekimliğinde Hastaların Tedaviye Karar Verme ve Tedavi Kurumu Seçimindeki Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Hakemlere gönderildi
20111 Toplum Sağlığında Büyüyen Tehdit: Aşı Reddi Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
 

20110

Kırsal Kesimde Yaşayan Bireylerin Kültürel Duyarlılıkları ve Sağlık Algıları: Arnavutluk Köyü Örneği Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20109 Kemoterapi Alan Lösemili Çocuklarda Hasta Ailesi ve Bakım Veren Hemşireye Yapılan Eğitimin Oral Mukozitlerin Kontrolüne Etkisi Hakemlere gönderildi
20108 Fizik Tedavi Hastanesinde Yatan Hastalardaki Psikiyatrik Tanılar, Kan Vitamin B12 ve D Düzeyleri 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20107 The Effect Of Training Given In Birth And Parenting Class On Prenatal Attachment And Breastfeeding Self-Efficacy: Example From Tunceli Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20106 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Kapsamında Evde Bakım Merkezlerinde Yürütülen Saha Uygulamasına İlişkin Görüşleri Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20105 COVID-19’un Maskeli Kahramanları: Hemşireler Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20104 Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Obezite Görülme Sıklığı ve Obezite Farkındalık Düzeyi ile Yeme Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20103 Covid-19 Pandemi Sürecinde Kullanılan Güncel Sağlık Bilişim Uygulamaları ve Yenilikçi Teknolojiler: İnsanlığa Katkıları ve Temel Kaygılar Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
20102 Polikliniğe Başvuran Hastaların Evlerinde Artık İlaç Bulundurma Durumları ve Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutumları” Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20101 Türkiye’de Yenilebilir Ot Tüketim Durumu 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20100 Fournier Gangreni Tanısı Alan Bireyin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
20099 Alzheimer – Mikrobiyota Yayın Kabul Edilemedi.
20098 İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20097 Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Bağışına Yönelik Tutumları ve Etkili Faktörler 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20096 Covid-19 Salgınında; Dünyada ve Türkiye`de Kadınlara Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20095 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) and Dental Public Health Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20094 Perinatal Dönemde Ruh Sağlığı ve Sık Görülen Ruhsal Bozukluklar Yayın kabul edilmedi.
20093 COVID -19 Pandemisi Mücadelesi Tedbirlerinin Umumi Hıfzısıhha Kanunu Açısından Değerlendirilmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20092 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Hakemlere gönderildi.
20091 Kronik Hastalıklarda Hasta Aktifliği Yayın kabul edilmedi.
20090 Kadın Bedenine Yapılan Bazı Tıbbi Müdahale ÖrneklerininToplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Değerlendirilmesi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20089 Hemşirelik Öğrencilerinin Yutma Fonksiyonu ve Yutma Bozukluklarına Yönelik Bilgi ve Farkındalıklarının İncelenmesi Yayın kabul edilmedi.
20088 Eş Seçiminde Öncelikler: Bilimsel Bir Araştırma Yazar yayını geri çekti.
20087 Yeni Normal Kavramı: Toplum, Bilim, Tıp ve Etik Bağlamında Bir Giriş Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20086 Dudak ve Damak Yarığı Olan Bebeklerin Ebeveynlerinin Yaşadıkları Sorunlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
20085 Kahkaha Yogası ve Hemşirelik Yazar yayını geri çekti
20084 İrisin Hormonu Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20083 Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Klonlamaya Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20082 Halkın Sağlık Okuryazarlık Düzeyi İle Sağlık Kaygısı Arasındaki İlişkisi Yazar yayını geri çekti.
20081 Sağlık İnsan Gücü ve Gelecek*

 

Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20080 Bir Görme Engelliler Okulundaki Öğrencilerin Ağız-Diş Sağlığı Durumunun Belirleyicileri: Niteliksel Araştırma Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
20079 Meme Kanseri Nedeniyle Cerrahi Operasyon Geçiren Kadınlarda Beden Algısı, Cinsel Yaşam Kalitesi ve Evlilik Uyumu İlişkisi Hakem görüşleri yazara gönderildi.
20078 Anne ve Baba Tutumunun Gençlerde Doğurganlık ve Çocuk Doğurma Tutumuna Etkisi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20077 Sezaryen Sonrası Eras Uygulamaları ve Kinezyo Bantlamanın Bağırsak Hareketlerine Etkisi Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20076 Kemoterapi Semptom Yönetiminde Müzikoterapi: Sistematik Review Yayın kabul edilmedi.
20075 Mezuniyet Sonrası Hemşire ve Ebelere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Yayın kabul edilmedi.
20074 Çalışmanın adı: Kabızlığı Olan Çocuklarda Annelerin Uyguladığı Geleneksel Uygulamalar Hakem görüşleri yazara gönderildi. Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı
20073 Cumhuriyet Döneminde(1928-1973) Halk Evleri Ve Halk Sağlığı Mücadelesi Yazar Yayını Geri Çekti.
20072 Bir Tıp Fakültesi İntern Hekimlerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Faktörler 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20071 Gelişim Kuramları ve Hemşirelik Hakemlere gönderildi.
20070 Nörolojik Hastalıklar Nedeni İle Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Bası Yarası Risk Analizi Hakemlere gönderildi.
20069 Tütün Kullanımı Ve Yeni Koronavırus Hastalığı (Covıd-19) Riski Hakem görüşleri yazara gönderildi.
20068 Yüz Egzersizlerinin Cilt Yaşlanması Üzerine Etkisi:  Sistematik Derleme Hakem görüşleri yazara gönderildi.
20067 Yaratıcı Dramanın Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Hakları Bilgi Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi* Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
 

20066

 

COVID-19 Pandemi Döneminde Annelerin Emzirme Öz Yeterlilik Algıları

 

Hakem görüşleri yazara gönderildi.

20065 Covid-19 Salgınının Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku, Egzersiz ve Psikolojik Durumları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Yayın kabul edilmedi.
20064 Covid-19 pandemisi öncesi ve sonrası uygulanan jinekolojik onkolojik cerrahilerin kısa dönem sonuçlarının karşılaştırılması 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20063 Yaşlanmaya Bağlı Bireylerde Görülen Fizyolojik, Ruhsal, Sosyal Değişiklikler ve Korunmaya Yönelik Önlemler Yayın kabul edilmedi.
20062 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik İmajı Algılarının Belirlenmesi* Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20061 Bir Üniversite Hastanesinin Kliniklerinde Yatan Hastaların Toplu Beslenme Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20060 Aile İşlevselliği ve Bağlanma İlişkisi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20059 Hastanede Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine Uyumu Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
20058 Anksiyete ve Şizofreni Hastalarına Yönelik Sosyal Mesafe ve Etkileyen Faktörler Hakem görüşleri yazara gönderildi.
20057 Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) Geçiren Bireyin Florence Nightingale’in Çevre Kuramı’ na Göre Hemşirelik Süreci: Olgu Sunumu Hakemlere gönderildi.
20056 Üniversite Öğrencilerinde COVID-19 Pandemisinin Psikolojik Etkisi: Güncel Kanıtların Gözden Geçirilmesi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20055 Hastanede Yatmakta Olan Hastaların Organ Bağışına İlişkin Bilgi, Tutum Ve Davranışları Yayına Kanul Edilemedi.
20054 Öğrencilerin Klinik Motivasyonu Artırmak İçin Hastaneden Beklentileri Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20053 Survey on Community Awareness and Risk Perception on COVID-19 in Herat 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20052 Pediatri Hastalarında Bitki ve Bitkisel İçerikli Ürün Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20051 Ankara İli Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarının Tüberküloz Hastalığında Doğrudan Gözetimli Tedavinin (Dgt) Önemi Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
20050 Corona Salgını Sürecinde Sağlık Hizmeti ve Gıda İhtiyacı ile Ahlaki Kimlik ve Makyavelizm İlişkisi Yayınlanmak Üzere Sıraya Alındı.
20049 Loss of Appetite May Be The Fırst Sıgn Of The Vıtamın D Defıcıency In Healthy Chıldren.

May The Clınıcıan’s Perceptıon Be Wrong?

 

 

 

Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20048 Adölesanların Cinsel Sağlığını Etkileyebilecek Riskler Yayına Kabul Edilemedi
20047 Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçimi İle Sağlık Algısı Arasındaki İlişki Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20046 Cerrahi Servislerde Çalışan Hemşirelerin Hastane Anksiyete Depresyon Düzeyi ile İş Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20045 Covıd-19’un Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Üzerine Etkileri 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
 

20044

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Covıd 19 Pandemi Dönemi Doğumlarının Maternal Ve Fetal Sonuçları 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20043 Bütüncül Bir Bakışla Türkiye’deki Suriyeli Göçmen Kadınlar 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
 

20042

A study on prevalence of the non-communicable diseases and related risk factors in terms of gender in Turkey  

 

Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20041 Akciğer Kanser Cerrahisi Geçiren ve Adjuvan Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kaliteleri ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20039 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
 

20038

Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucularının Hizmet Sunumunda Yaşadıkları İletişim Sorunları Ve İletişim – Empati Beceri Düzeyleri İlişkisi Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
 

20037

Hepatik Ensefalopati Tanısı Alan Bireyin Orem’ in Öz Bakım Yetersizliği Kuramı’na Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Hakem görüşleri yazara gönderildi.
 

20036

Hildegard Elizabeth Peplau’nun Kişilerarası İlişkiler Teorisine Göre Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Ameliyatı Olan Bireyin Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Hakem görüşleri yazara gönderildi.
 

20035

Hemşirelik Öğrencilerinde Öz- Yeterlilik Algısı İle Problem Çözme Becerisi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20034 Bir İlçedeki 15 Yaş Üstü Kişilerde Hipertansiyon Ve İlişkili Etmenler Yayınlanmak üzere sıraya alındı.
20033 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Algısı Yayın Kabul edilmedi
20032 Kalça Veya Diz Protezi Cerrahisi Sonrası Klinikte Bakım Verenlerin Yükü Ve Stres Düzeyi Bakım Verenlerin Yükü Ve Stres Düzeyi Yayın Kabul edilmedi.
20031 Hemşirelik Öğrencilerinin Çevre Etiğine Yönelik Farkindalik Düzeylerinin Belirlenmesi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20030 Koah Tanısı Alan Bir Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik Tanıları Ve Nıc Girişimleri: Olgu Sunumu Yayınlanmak üzere sıraya alındı
20029 Akciğer Hastalıklarında Semptom Yönetimi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20028 Türk ve Suriyeli Kadınlarda Erken Evliliğin

Nedenleri ve Sonuçları

Yazar yayını geri çekti.
20027 Annelerin Biberon Kullanımı İle İlgili Hatalarının İncelenmesi Yayın kabul edilmedi.
20026 Hemşirelik Öğrencilerinin Savaş Mağduru Bireylere Bakış Açısının Belirlenmesi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20025 Hemşirelik Uygulamalarında Eleştirel Düşünmenin Önemi 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
 

20024

Hemşirelik Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerine Göre Hemşirelik İmajı  

 

2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20023 Türkiye’de Ev Kazası Temalı 2004-2019 Yılları Arasında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi Yayın kabul edilmedi.
20022 Kırsal Bölgede 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Belirlenmesi 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
20021 Engeli Olan Bir Küçük Beden ve Engeli Olan Birçok Kalp 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20020 Plastik Cerrahi Ameliyatı Geçirmiş Kadınlarda Beden İmajı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20019 Hemşirelik Öğrencilerinde Cinsel Mitler ve Hasta Cinselliğini Değerlendirmeye Yönelik Tutumlar 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20018 Kardiyovasküler Cerrahi Geçiren Hastalarda İki Farklı Kateterizasyonun Karşılaştırılması: Kaygı, Konfor, Memnuniyet, Ağrı 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
20017 0-12 Aylık Bebeği Olan Annelerin Emzirme Öz-Yeterliliği ve Anne Sütünü Arttırmaya Yönelik Tamamlayıcı Ve Alternatif Tedavi Kullanma Eğilimleri 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20016 Toplumdaki Evli Kadınların Gebe Kalmaya Yönelik Kültürel İnanç ve Tutumları Yayın kabul edilmedi.
20015 Çocuklarda D Vitamini Eksikliğinin Önlenmesi:

Sistematik Derleme

Yayın kabul edilmedi.
20014 Tüberküloz Hastalarında Stigma: Hastalığı Kabul Ve Umutsuzluk Düzeyine Etkisi 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20013 Öğrenci Hemşirelerin Sosyal Medya Kullanımı, Kullanım Amaçları Ve Etik Boyutu Yayın kabul edilmedi.
20012 Ebe ve Hemşirelerin Meme Kanserinde Birincil ve İkincil Korunma Önlemlerine İlişkin Bilgi Düzeyi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi Yayın kabul edilmedi.
20011 Watson’ın İnsan Bakım Modeli Kullanılarak Uygulanan Hemşirelik Bakımına Bir Örnek: Ateşli Silah Yaralanması Olgusu 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20010 Bitlis’te Evde Doğum Yapan Kadınların Özellikleri Yayın kabul edilmedi.
20009 Terapötik Abortus Yapan Kadınların Yaşadıkları Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara gönderildi.
20008 Bir Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 6 Öğrencilerinin Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Çalışma 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
20007 Learned Resourcefulness and Emotional Intelligence in Nursing Students: A Descriptive and Cross-Sectional Study  

 

 

2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20006 Yenidoğan Yoğun Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım Tutumlarının İncelenmesi 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20005 Şizofreni Hastalarıyla Komşu Olan Bireylerin Perspektifinden: Şizofreni Hastaları ve Damgalama 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
20004 Spinal Kord Yaralanmalı Bireylerin Topluma Katılım Durumları Ve Katılımı Etkileyen Faktörler: Literatür İncelemesi 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20003 Mastektomi Sonrası Benlik Saygısı ve Sosyal Görünüş Kaygısı 2021/2 Sayısında Yayınlandı.
20002 Küreselleşen Dünyada Tüberküloz:

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Güncel Durum Değerlendirmeleri

2021/1 Sayısında Yayınlandı.
20001 Üniversite Öğrencilerinde Kuru Göz Sendromu ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Yazar yayını geri çekti.
19093 Servikal ve Lumbal Disk Hernisi Olan Kişilerde Vücut Farkındalığı’nın Ağrı İnançları İle İlişkisi Yazar yayını geri çekti.
19092 Balıkesir Kent Merkezinde İki Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 65 Yaş Ve Üzeri Kişilerde Düşme Sıklığı Ve İlişkili Faktörler 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19091 İşçilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve İlişkili Faktörler: Bir Hastane Örneği 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19090 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Kişiye Özgü Risk Değerlendirmeleri ve Kanser Taramaları 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19089 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeylerinin Mutluluk Düzeylerine Etkisi Revize yayın tekrar hakemlere gönderildi.
19088 Çölyak Hastalığında Helicobacter Pylori’nin Ve Gıda Teknolojilerinin Etkisi Yayın kabul edilmedi.
19087 Yaşlı Bireylerde Yerinde Yaşlanma ile Başarılı Yaşlanma ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19086 Sezgisel Yeme, Duygusal Yeme ve Depresyon: Antropometrik Ölçümler Üzerinde Etkileri Var mı? 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19085 Bir Sağlık Politika Uygulaması Olarak Obezite Vergisine İlişkin Görüşler ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19084 Demans ve Polifenoller 2020/3 Sayısında Yayınlandı
19083 Pediatri Hemşireliği Eğitiminde Standart Hasta Kullanımı 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19082 Hemşirelerin Kanser Hastalarına Yönelik Manevi Bakım Uygulamaları ve Karşılaştıkları Engeller Yazar yayını geri çekti.
19081 Çocukların Sağlıklı Beslenmesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Sağlıklı Yeme İle İlgili Aile Desteği Ölçeği 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19080 Orta Anadolu’da Bir Bölgede Hane Halkı Gıda Güvencesizliği Sıklığı Ve İlişkili Faktörler 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
 

 

19079

 

 

Yaşlıların Sağlık Hizmeti Sunan Kurum ve Kişileri Seçimlerine İlişkin Davranış Özellikleri

 

 

2020/3 Sayısında Yayınlandı.

19078 Menopozdaki Kadınların Menopoza Bakış Açısı ve Cinsel Yaşam Kalitesi 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19077 Kalp Hastalığı Olan Kadınların Evlilik Doyumu ve Eş Desteğini Etkileyen Faktörler

 

2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19076 Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki

Bilgi Düzeyleri Ve Görüşleri

Yayın Kabul Edilmedi.
19075 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19074 Türkiye’nin Aşı Serüveni ve Aşı Reddi Sorunu Yayın kabul edilmedi.
19073 Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesinin İncelenmesi ve Yaşlılar için Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Modülünün Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması  

 

 

Yayın kabul edilmedi.

19072 Ergenlerde Uyku Hijyeni Prensiplerine Uyum: Mersin İli Örneği 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19071 Sağlığı Geliştirme Ve Medyada Halk Sağlığı Savunuculuğu 2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19070 Prematüre Doğum Yapan Annelerin Doğum Sonrası Yaşam Kalitesi ve Anksiyete Düzeyi ile Term Dönemdeki Bebeklerinin Motor Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi  

 

 

2021/1 Sayısında Yayınlandı.
19069 Intern Hekimlerin Anne Sütü ve Emzirme Bilgi Durumlarının İncelenmesi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19068 Adölesanların Kendi Kendine İlaç Kullanım

Özellikleri

2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19067 Kentsel Alanda Hava Kirliliği: Hava Kirliliği İzleme Ağı Ankara İstasyonlarının Beş Yıllık Pm10 Ölçüm Verilerinin İncelenmesi  

 

2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19066 C Tipi Kişilik ve Kanser Yazar yayını geri çekti.
 

19065

 

Ankara İlinde 2014-2018 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli Temasların Değerlendirilmesi

 

2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

19064 Sıtma Küresel Bir Halk Sağlığı Sorunu Mu? Nedenler ve Sonuçları İle İlgili Güncel Durum Tespiti”  

 

2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19063 Riskli Gebeliklerde Gebelerin Ruhsal Durumları ve Stresle Başa Çıkma Biçimleri 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19062 Mutluluk İle Geçici Yeti Yitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
 

19061

Sekonder Spontan Pnömotoraks Tanısı Alan Bireyin NANDA’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri: Olgu Sunumu 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19060 Cerrahi Operasyon Geçiren Hastaların Konfor Düzeyinin Değerlendirilmesi 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19059 Servikal Mekanik İntermitant Traksiyonun Servikal Disk Hernili Hastalarda Klinik Ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi Yayın kabul edilmedi.
19058

 

Sigara, Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Programının (Samba) Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi . 2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19057 Hasta mı, Müşteri mi?” Tartışmasında Farklı Yaklaşımlar Yazar yayını geri çekti.
19056 Yaşlılıkta Kronik Hastalıkların Yönetimi ile İlişkili Faktörler 2019/2 Sayısında Yayınlandı
19055 Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminde Simülatör Kullanımının Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerileri Üzerine Etkisi 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19054 Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Boyutu

 

2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19053 Manisa Şehzadeler Bölgesi’nde Yaşayan Erişkin 18-64 Yaş Arası Kadınlarda Yaşam Boyu ve Kronik Bel Ağrısı Prevalansı  ve Nedenselliği 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19052 Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım Verenlerin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
 

19051

 

Tip 2 Diyabet Tanısı Alan Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve Nıc Girişimlerinin Belirlenmesi

 

2020/2 Sayısında Yayınlandı.

19050 Ergenlerde Sağlık Okuryazarlığı Nedir?  Sağlık Okuryazarlığı Nasıl Değerlendirilir? Sağlık Okuryazarlığı Nasıl Geliştirilir? Hakem görüşleri yazara bildirildi.
19049 Ağız ve Diş Sağlığında Hasta Algısı ve Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Hasta Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19048 Bebek Bakımında Transkültürel Hemşirelik

 

2020/3 Sayısında Yayınlandı.
19047 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Uygulanan Kanguru Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19046 3-6 Yaş Grubu Çocukların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Yazar yayını geri çekti.
19045 Ameliyat Öncesi Cilt Hazırlığı

 

Yayın kabul edilmedi.
19044 Bir Devlet Hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun Kullanımının Değerlendirilmesi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19043 Bilgisayar Kullanıcılarında Çalışma Postürünün El Ve El Bileği Ağrısı Üzerine Etkileri 2019/2 Sayısında Yayınlandı
 

19042

 

Sağlik Okuryazarlik Düzeyini Belirlemede Kullanilabilecek Ölçek Örnekleri

 

2020/2 Sayısında Yayınlandı.

19041 Meme Kanserli Hastalarda Ameliyat Sonrası Bakım Yayın Kabul Edilmedi.
19040 Kronik Boyun Ağrısı Olan Hastalarda Fizik Tedavi ve İzometrik Egzersizlerin Ağrı ve Dizabilite Üzerine Etkisi Yazar Yayını Geri Çekti.
19039 Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici Davranışlarının Değerlendirilmesi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19038 Yoğun Bakım Ortamı Stresörleri ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara bildirildi.
19037 Gebelik Döneminde Yaşanan Psikososyal Sorunlar Yayın kabul edilmedi.
19036 Ev Kadınlarının Süt ve Süt Ürünlerini Pişirme ve Saklama Uygulamaları: Akşehir İlçe Örneği Yazar Yayını Geri Çekti.
19035 Beslenme ve Diyet Alışkanlıklarının Kültürel Değişimi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19034 Öğretmenlerin Sigara İçme Konusunda Tutum ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma Yayına Kabul Edilmedi
19033 Yaşlılarda Deri ile İlgili Sorunlar ve Deri Bakımı Yayına Kabul Edilmedi
19032 Perkütan Endoskopik Gastrostomi Komplikasyonları ve Hemşirelik Yaklaşımlar Yazar yayını geri çekti.
19031 Psikiyatri Konsültasyonu ile Hemşirenin Psikososyal Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması Yayın kabul edilmedi.
19030 Baş, Sırt Ve Bel Ağrısı Olan Kadınlarda İnterskapular Bölge Hacamat Kanında İskemi Modifiye Albumin, Sialik Asit Ve Malondialdehit Düzeylerinin Araştırılması Hakemlere gönderildi.
19029 Sağlık Riskleri Açısından Su Dağıtımı ve Su Depoları Yayına Kabul Edilmedi
19028 Birinci Basamağa Başvuran Bireylerin Kolorektal Kansere Yönelik Sağlık İnançlarının Gaitada Gizli Kan Testi Yaptırma Durumlarına Etkisi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19027 Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19026 Sağlığı Geliştirme Uygulamalarında Çözüm Odaklı Yaklaşım Ve Hemşirelik 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19025 Sistematik Derleme: Kanserli Hastalara Yönelik Damgalama İle İlgili Araştırmaların Sistematik Bir Analizi 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19024 Kombucha’nın Özellikleri ve Sağlık Üzerine Etkileri Hakem görüşleri yazara gönderildi.
19023 Mamografi Sağlık Teknolojisi İle Meme Kanseri Tarama Programlarının Maliyet Etkililiğinin Sistematik Derlemesi 2019/3 Sayısında Yayınlandı.
 

 

19022

 

 

Bir Hastanede Çalışan Ebelerin Mesleki Örgütlenme Durumu, İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

 

 

2020/1 Sayısında Yayınlandı.

19021 Geriatrik Kişilerde Biliş Düzeyi, Ağrı İnançları Ve Vücut Farkındalığı’nın İlişkisi 2019/2 Sayısında Yayınlandı
19020 Passıve And Actıve Smokıng And The Affectıng Factors In Women 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19019 İntörn Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Obezite Arasındaki İlişki 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

19018 Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirenin Rolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19017 Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19016 Cinsiyet Eşitsizliği, Kadına Yönelik Şiddet Ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı Hakem görüşü yazara bildirildi.
19015 Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi 2019/2 Sayısında Yayınlandı
19014 Emzik Kullanımının Bebek Sağlığına Etkileri Yazar Yayını Geri Çekti.
19013 Prematüre Bebekler Ve Nöromotor Gelişimin Önemi Hakemlere görüşleri yazara bildirildi.
19012 Çocuk İhmali ve İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19011 Tüberküloz Hastalarına Verilen Eğitimin Depresyon Düzeylerine Etkisi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19010 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımı Uygulamaları ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
19009 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımına ilişkin Bilgi Düzeyleri ve Ağız Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19008 Çocukluk Çağında Obezite 2019/3 Sayısında Yayınlandı
19007 Ağrı İlindeki Bireylerin Sağlık Okuryazarlığının Belirlenmesi 2019/3 Sayısında Yayınlandı
19006 Yaşlanma Korkusu 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
19005 Pulse Oksimetre İle Oksijen Satürasyonu İzlemi Ve Hemşirelik Yaklaşımları 2020/2 Sayısında Yayınlandı.
 

19004

 

Ortaöğretim Öğrencilerinde Akran Çatışmasına Bakış

 

Yayın Kabul Edilmedi.

19003 Sivas İli Bazı Özel Eğitim Kurumlarındaki Engelli Bireylerin Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyinin Yaşam Kalitesi Ve Depresyon Düzeylerine Etkisi 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

19002 Biber Gazına Maruziyet: Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

19001 Uluslararası Literatürde Göç(Men) Ve Mülteci Sağlığı İle İlgili Hangi Konular Öne Çıkmaktadır? 2019/2 sayısında yayınlandı.
18068 Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinde Anne-Baba Bağlanma Biçimlerinin Kişilerarası İlişkilere Etkisi 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

18067 İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlık Çalışanları Açısından Önemi Yayına Kabul Edilmedi
18066 Gestasyonel Diyabet ve Ebelik Bakım Yönetimi Revize yayın tekrar hakeme gönderildi.
18065 Diyabetli Hasta Eğitimi Yayına Kabul Edilmedi
18064 Kent ve Kırsal Bölgede Yaşayan Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları: Kırıkkale İli Örneği 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
18063

 

Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

18062 Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18061 Manisa Kent Merkezinde 65 Yaş Ve Üzeri Nüfusun Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu 2020/1 Sayısında Yayınlandı.
18060 Gebelikte Yaşanan Distres ile Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki Yayına Kabul Edilmedi
18059 Böbrek Nakli Öncesi Bireylerde Görülen Psikososyal Sorunlar Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18058 Farklı Yaş Gruplarındaki Diz Osteoartritli Bireylerin Denge, Fiziksel Performans ve Ağrı Düzeylerinin Karşılaştırılması 2019/2 Sayısında Yayınlandı
18057 Suriyeli Mültecilere Bakım Veren Hemşire Öğrencilerin Deneyimleri: Olgubilim Çalışması Yazar Yayını Geri Çekti.
18056 Ortaöğretim Kız Öğrencilerine Verilen Genital Hijyen Eğitiminin Genital Hijyen Davranışları Üzerine Etkisi: Üreme Sağlığını Koruma ve Geliştirme Yaklaşımı . 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

18055 Üniversite Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarının Karşılaştırılması 2019/2 Sayısında Yayınlandı
18054 Besin Zincirinde Ağır Metal Kirliliği Yayın Kabul Edilmedi.
18053 Non-urgent patients in the emergency department: The impact of primary care  

 

Yazar Yayını Geri Çekti.
18052 Ortopedik Cerrahide Deliryum: Bibliyometrik Analiz 2019/2 Sayısında Yayınlandı.
18051 Gebelikte Multivitamin ve Folik Asit Kullanımının Maternal Kilo Alımına Etkileri Yayına Kabul Edilmedi
18050 Balıkesir’de İki Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde Yaşayan Elli Yaş Üstü Kadınlarda Hipertansiyon Sıklığı ve Hipertansiyon İlaç Uyumu 2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18049 Gebelikte Yaşanan Sorunlar Ve Yaşam Kalitesine Etkisi 2019/2 Sayısında Yayınlandı
 

18048

 

The Healing Power of Preoperative Education In Patients Undergoing Cardiac Surgery

 

2019/2 Sayısında Yayınlandı

18047 Halk Sağlığı Hemşiresinin Evde Bakımda Rolü Yazar Yayını Geri Çekti.
18046 Öğrencilerde Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Ölçek Puanları ve Yaşam Doyum Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması/ 2019/2 Sayısında Yayınlandı
18045 Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi 2019/2 Sayısında Yayınlandı
18044 Reviewing Exercise Behaviors And Sleeplessness Level In Individuals Who Are Diagnosed As Chronic Disease Yayına Kabul Edilmedi
18043 Bir Spor Merkezine Kayıtlı Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18042 Hemşirelik Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörler; Doğumevi Örneği 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18041 Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18040 Anne Sütü Üretimini Arttıran Bitkisel Galaktogoglar: Literatür İnceleme 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18039 Şarbon Hastalığı Ve Önemi 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18038 Pelvi̇k Organ Prolapsuslu Kadınlarda Farklı Fizyoterapi Yöntemlerinin Etkinliği* 2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18037 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

18036 An Examination of Life Satisfaction Situations of the Mothers who is in the Children’s Services Because of the Diagnosis of Chronic Illness in Their Children 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18035 Hemşire Adaylarının Çevre Etiği Farkındalık Düzeyleri (Çankırı Karatekin Üniversitesi Özelinde) Yayına Kabul Edilmedi
18034 Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Olan Bireylerde Temporomandibular Eklem Yorgunluğu, Boyun Fonksiyonelliği ve Baş Ağrısının İncelenmesi 2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18033 Sağlığı Geliştirici Yaşam Tarzı Ve Öz Etkililik-Yeterlilik Durumunun Sosyo-Ekonomik Durum İle İlişkisi 2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18032 İki kız kardeşte pitriyazis palpebrarum: Olgu sunumu 2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18031

 

Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tıp: Kavramsal Bir Çerçeve 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18030 Adölesan Gebelikler Ve Hemşirelik Yaklaşımı Hakem görüşleri yazara bildirildi.
 

18029

 

Tıpta Uzmanlık Sınavına Hazırlananlarda

Depresyon ve İlaç Kullanımı

 

Yazar Yayını Geri Çekti.

18028 Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18027 Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Yönetimi Ve Hemşirenin Rolü Yayına Kabul Edilmedi
18026 Hemşirelik Öğrencileri İçin Algılanan Stres Kaynaklarının Ve Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşiminin Önemi Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18025 Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulaması Sırasında Gerçekleştirilen Temel Hemşirelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif  Bir Çalışma 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı.
18024 65 Yaş ve Üstü Kişilerde Kronik Konstipasyonun Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi Yazar Yayını Geri Çekti.
18023 Öğrenci Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanım İlkeleri Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Yazar Yayını Geri Çekti.
18022 Ergenlerin Madde Bağımlılığından Korunmada Öz Yeterlik Düzeyleri İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki Yayına Kabul Edilmedi.
18021 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyleri ve Sigara İçme Bırakma Davranışları Yayına Kabul Edilmedi.
18020 Bilgisayar Kullanıcılarının Fare Kullanma Pozisyonlarına Göre El El Bileğinde Oluşabilecek Ağrı Şiddetlerinin Değerlendirilmesi Yayına Kabul Edilmedi.
18019 Yaşamın İçinde İçiçe Geçmiş Alanlarda Kadın Güvenliği 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18018 Hemşirelik Bakım Kalitesi ve İlişkili Faktörler 2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18017 Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlık ve İşlev İle Uyku Durumunun İncelenmesi 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18016 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalı Eğitim Döneminde Stres Faktörleri Hakeme görüşleri yazara bildirildi
18015 Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Mukozit Yönetimi 2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
18014 Hemşirelik ve Venöz Tromboemboli Hakem görüşleri yazara bildirildi.
18013 Diz Osteoartritli Kadın Hastalarda Kuvvet Ve Denge Eğitiminin Etkileri 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı..
18012 Postoperatif Ağrı Yönetiminde Hemşirenin Rolü

 

Hakeme görüşleri yazara bildirildi.
18011 Çocukluk Çağında Sık Rastlanan Ev Kazaları Ve Önlenmesi Yazar Yayını Geri Çekti
18010 Sağlıkta Eşitsizlikleri Azaltmada Halk Sağlığı Hemşiresinin Nitelikleri, Rolleri ve Sorumlulukları 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18009 Kronik Böbrek Yetmezliği Olan ve Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastaların Yaşadıkları Güçlükler 2019 / 1 Sayısında Yayınlandı
18008 Pediyatrik Yanıklarda Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalıdır? Yazar Yayını Geri Çekti.
18007 Emziren Annelerde Psikopatolojik Durum Ve Etkileyen Faktörler 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
18004 Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Servislerde Adli Vakaları Gözlemleme Durumu 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
18003 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hasta bakıcı ve Hizmetlilerde İş Doyumunun Yaşam Doyumuna Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma, Aydın, 2016 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
18002 Savaş ve Suriyeli Çocukların Sağlık Durumları Yayına Kabul Edilmedi.
18001 Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramı ve Bu Kurama Göre Sağ Ayak Bileği ve Pelvis Kırığı  Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı/ 2019/3 Sayısında Yayınlandı.

 

17056 Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddete Maruziyeti ve Şiddet Hakkındaki Bilgileri Yayına Kabul Edilmedi.
17055 Parkinson Hastalarında Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17054 Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastalarda Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Hemşirelik Bakım Gereksinimleri Hakeme görüşleri yazara bildirildi
17053 Merhamet Yorgunluğu ve Hemşirelik 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17052 Çalışan Annelerin Çocuk Bakımında Aldıkları Sosyal Desteğin Yaşam Doyumuyla İlişkisinin Önemi Yayına Kabul Edilmedi.
17051 Doğum Ağrısının Yönetiminde Kullanılan Non- Farmakolojik Yöntemler Yazar Yayını Geri Çekti
17050 Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17049 The Knowledge and the Behaviour of the People Who Live in Two Provinces of the Turkey About the Subject Of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17048 Eğitim, Yoksulluk Ve Kadına Yönelik Şiddet 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17047 Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17046 Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zekâ Düzeyleri İle Stresle Baş Etme Tarzları Arasındaki İlişki . 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17045 Besin Zenginleştirmesi

 

2018 / 3. Sayında Yayınlandı.
17044 Toplumun Sağlık Durumunun Değerlendirilmesinde Sistematik Bakış Açısı: Toplum Hemşireliği Süreci 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17043 Türkiye’ De Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Alanında Lisans Ve Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır? 2018 / 2. Sayısında Yayınlandı
17042 Şiddet ve Adli Hemşirelik Yaklaşımları Yayına Kabul Edilmedi.
17041 Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Örneği . Yazar Yayını Geri Çekti
17040 Dünden Günümüze Türkiye’ de  Sağlığın Geliştirilmesi Serüveni 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17039 15-49 Yaş Arası Kadınların Doğum Sonrasında Bebeğe Yönelik Geleneksel Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17038 İş Sağlığı ve Güvenliği Konularının Eğitim Sistemine Yerleştirilmesi Yayına Kabul Edilmedi.
17037 Hemşirelerin Meslek Yaşantısı Memnuniyetleri; Diyarbakır İli Örneği

 

2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17036 Nadir Hastalıklarda Sosyal Hizmetin Rolü 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17035 Türkiye’de Obezite İle Mücadele 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
17034 Gençlik Hakemlık ve Sağlık Hizmet Merkezlerinde Çocuk Gelişimcinin Yeri ve Önemi Yazar Yayını Geri Çekti
17033 Hemşire Yöneticilerde Değişim Yönteminin Önemi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı..
17032 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Yol Kazalarının Önlenmesi 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17031 Ankara’nın Bir İlçesinde Emniyet Kemeri Kullanımı ve Etkileyen Faktörler Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17029 Çocuklarında Görülen Akut Hastalık Tanısıyla Hastaneye Başvuran Çalışan Annelerin Algıladıkları Sosyal Desteğe Göre Yaşamdan Doyum Alma Durumlarının Karşılaştırılması/ 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17028 Kronik Hastalık Bakım/Hizmet Değerlendirme Ölçeği – Hasta Anketinin (Patient Assessment of Chronic IllnessCare- PACIC) Türkçe Sürümünün Çeşitli Süregen Hastalıklardaki Yapı Geçerliliği” 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17027 Ruh Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesinde Önemli Bir Fırsat; Okullar ve Okul Sağlığı Hemşireliği Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17026 Karaciğer Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Bakım Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17025 Doğum Sonrası Erken Dönem: Emzirme Problemi Örneği 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı
17024 Çocukları Konjenital ve Edinsel Kalp Hastalığı Olan Anne – Babalarının Bakım Yükü Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17023 Kadınların Gebelik Öncesi Hakemlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi Yayına Kabul Edilmedi.
17022 Enfeksiyonların Önlenmesinde El Hijyenine Uyumu ve El Hijyeni Uyumunun Geliştirilmesi 2018 / 1. Sayısında Yayınlandı
17021 Kan Transfüzyonu Uygulamaları ve Hemşirelerin Sorumlulukları Hakemlere gönderildi
17020 Enfeksiyonu Önlemede Kateter Bakımının Yeri Hakem görüşleri yazara bildirildi.
17019 Hemşirelik Bakım Kalitesinde Önemli Bir Kavram: Zaman Yönetimi Hakem görüşleri yazara bildirildi
17018 Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bütüncül Yaklaşım 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17016 Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kurumunda Sağlık Çalışanlarının Tıbbi Atık Yönetimi Farkındalığı, Aydın, Türkiye 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı
17015 Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Dismenore ve Dismenoreyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Revize yayın Hakeme tekrar gönderildi.
17014 Unutulmaması Gereken Gerçekler: Suriyeli Göçmen Kadınlar 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
17013 Halk Sağlığı Bakışı İle Dünya’da Ve Türkiye’de Artan Obezite ve Mücadele Stratejileri 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı
17010 Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı Yayına Kabul Edilmedi.
17009 Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı 2017 / 3. Sayısında Yayınlandı.
 

17008

Rize İli Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı Ve Zorbalığı Önleme Eğitimi Etkisinin Değerlendirilmesi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
16028 Onkoloji Hastalarında Port Kateter Kullanımı Ve Hemşirelik Bakımı Hakem görüşleri yazara bildirildi
16026 Fizyolojik Sarılıkta Bebek Ve Anne Bakım Bilgileri Neler Olmalı ? Hakem görüşleri yazara bildirildi
16022 Birinci Basamakta Hizmet Sunan Hekimlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bazı Bilgi ve Tutumları Hakem görüşleri yazara bildirildi
16021 Tarım Alanında Çalışan Kadın Profili’nin Değerlendirilmesi 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.
16018 Evrensel Bir Sorun: Kadına Şiddet 2017 / 2. Sayısında Yayınlandı.