Sağlık ve Toplum Dergisi 2020 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2020 Yılı 2020-12-21T10:26:45+00:00

Yıl Year30 Sayı Number1 Ocak – Nisan January – April 2020

1 Sağlığı Gelistirme Uygulamalarında Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Hemşirelik Odaklı nYaklaşım ve Hemşirelik

2 Sistematik Derleme Kanserli Hastalara Yönelik Damgalama İle İlgili Araştırmaların Sistematik Bir Analizi

3 Yaşlanma Korkusu

4 Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler

5 Kadinlar Arasinda Sigara Içimi, Sigara Dumanindan Pasif Etkilenim Durumu Ve Seçilmiş Bazi Faktörlerle Ilişkiler Tanimlayici Bir Araştirma

6 Manisa Kent Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu

7 Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları Kırıkkale İli Örneği

8 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımına ilişkin Bilgi Düzeyleri ve Ağız Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi

9 Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki

10 Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirenin Rolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri

11 Bir Hastanede Çalışan Ebelerin Mesleki Örgütlenme Durumu, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

12 Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi

13 Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminde Simülatör Kullanımının Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerileri Üzerine Etkisi

Yıl Year30 Sayı Number2 Mayıs-Agustos-May-August 2020

1 Beslenme ve Diyet Alışkanlıklarının Kültürel Değişimi

2 Pulse Oksimetre ile Oksijen Satürasyonu İzlemi ve Hemşirelik Yaklaşımları

3 Sağlık Okuryazarlık Düzeyini Belirlemede Kullanılabilecek Bazı Ölçekler

4 Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım Verenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Kişiye Özgü Risk Değerlendirmeleri ve Kanser Taramaları

6 Bir Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 6 Öğrencilerinin Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri-Tanımlayıcı Bir Çalışma

7 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımı Uygulamaları ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

8 Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici Davranışlarının Değerlendirilmesi

9 Manisa Şehzadeler Bölgesi’nde Yaşayan Erişkin 18-64 Yaş Arası Kadınlarda Yaşam Boyu Kronik Bel Ağrısı Prevalansı ve Nedenselliği

10 Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Uygulanan İki Farklı Kateterizasyon Yönteminin Hastaların Kaygı, Konfor, Memnuniyet ve Ağrı Algıları Yönünden Karşılaştırılması

11 Birinci Basamağa Başvuran Bireylerin Kolorektal Kansere Yönelik Sağlık İnançlarının Gaitada Gizli Kan Testi Yaptırma Durumlarına Etkisi

12 Gaziantep İlinde Verem Savaş Dispanserlerine Kayıtlı Tüberküloz Hastalarına Verilen Eğitimin Depresyon Düzeylerine Etkisi

13 Bir Devlet Hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun Kullanımının Değerlendirilmesi 14 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Uygulanan Kanguru Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi

14 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Uygulanan Kanguru Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi

15 Ağız ve Diş Sağlığında Hasta Algısı ve Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Hasta Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

16 Intern Hekimlerin Anne Sütü ve Emzirme Bilgi Durumlarının İncelenmesi

17 Tip 2 Diyabet Tanısı Alan Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve Nıc Girişimlerinin Belirlenmesi

Yıl Year30 Sayı Number3 Eylül-Aralık-September-December 2020

1 Bebek Bakımında Geleneksel Uygulamalar

2 Demans ve Polifenoller

3 Kadına Yönelik Şiddet ve Hukuksal Boyutu

4 Sıtma Küresel Bir Halk Sağlığı Sorunu Mu Nedenler ve Sonuçları ile İlgili Güncel Durum Tespiti

5 Yaşlı Bireylerde Yerinde Yaşlanma ile Başarılı Yaşlanma ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

6 Yaşlıların Sağlık Hizmeti Sunan Kurum ve Kişileri Seçimlerine İlişkin Davranış Özellikleri

7 Balıkesir Kent Merkezinde İki Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 65 Yaş ve Üzeri Kişilerde Düşme Sıklığı Ve İlişkili Faktörler

8 Mutluluk İle Geçici Yeti Yitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

9 Ankara İli Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Aile Hekimi Ve Aile Sağlığı Elemanlarının Tüberküloz Hastalığında Doğrudan Gözetimli Tedavinin (Dgt) Önemi Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

10 Çocukların Sağlıklı Beslenmesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması Sağlıklı Yeme İle İlgili Aile Desteği Ölçeği

11 Kentsel Alanda Hava Kirliliği Hava Kirliliği İzleme Ağı Ankara İstasyonlarının Beş Yıllık PM10 Ölçüm Verilerinin İncelenmesi

12 Kırsal Bölgede 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Aldıkları Güvenlik Önlemleri

13 Şizofreni Hastalarıyla Komşu Olan Bireylerin Perspektifinden Şizofreni Hastaları ve Damgalama

14 Ergenlerin Kendi Kendine İlaç Kullanım Özellikleri

15 Sezgisel Yeme, Duygusal Yeme Ve Depresyon Antropometrik Ölçümler Üzerinde Etikileri Var mı

16 Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavi Programının (Samba) Problem Çözme Becerilerı Üzerine Etkisi

17 Riskli Gebeliklerde Gebelerin Ruhsal Durumları ve Stresle Başa Çıkma Biçimleri

18 Cerrahi Operasyon Geçiren Hastaların Konfor Düzeyinin Değerlendirilmesi

19 Ergenlerde Uyku Hijyeni Prensiplerine Uyum Mersin İli Örneği

20 Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

21 Sekonder Spontan Pnömotoraks Tanısı Alan Bireyin NANDA’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve NIC Girişimleri Olgu Sunumu