Sağlık ve Toplum Dergisi 2020 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2020 Yılı 2020-07-27T11:47:11+00:00

Yıl Year30 Sayı Number1 Ocak – Nisan January – April 2020

1 Sağlığı Gelistirme Uygulamalarında Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Hemşirelik Odaklı nYaklaşım ve Hemşirelik

2 Sistematik Derleme Kanserli Hastalara Yönelik Damgalama İle İlgili Araştırmaların Sistematik Bir Analizi

3 Yaşlanma Korkusu

4 Çocuk İstismarına Yol Açan Ailesel Nedenler ve Çocuğun Korunmasına Yönelik Önlemler

5 Kadinlar Arasinda Sigara Içimi, Sigara Dumanindan Pasif Etkilenim Durumu Ve Seçilmiş Bazi Faktörlerle Ilişkiler Tanimlayici Bir Araştirma

6 Manisa Kent Merkezinde 65 Yaş ve Üzeri Nüfusun Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu

7 Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları Kırıkkale İli Örneği

8 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımına ilişkin Bilgi Düzeyleri ve Ağız Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi

9 Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki

10 Hemşirelik Öğrencilerinin Yoksulluk, Sağlık ve Hemşirenin Rolü Konusundaki Bilgi ve Düşünceleri

11 Bir Hastanede Çalışan Ebelerin Mesleki Örgütlenme Durumu, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi

12 Ortaokul Öğrencilerine Verilen Temel İlk Yardım Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisi

13 Kan Basıncı Ölçümü Eğitiminde Simülatör Kullanımının Hemşirelik Öğrencilerinin Psikomotor Becerileri Üzerine Etkisi

Yıl Year30 Sayı Number2 Mayıs-Agustos-May-August 2020

1 Beslenme ve Diyet Alışkanlıklarının Kültürel Değişimi

2 Pulse Oksimetre ile Oksijen Satürasyonu İzlemi ve Hemşirelik Yaklaşımları

3 Sağlık Okuryazarlık Düzeyini Belirlemede Kullanılabilecek Bazı Ölçekler

4 Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım Verenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5 Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Kişiye Özgü Risk Değerlendirmeleri ve Kanser Taramaları

6 Bir Tıp Fakültesi Dönem 3 ve Dönem 6 Öğrencilerinin Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri-Tanımlayıcı Bir Çalışma

7 Kemoterapi Uygulanan Kanser Hastalarında Ağız Bakımı Uygulamaları ve Ağız Bakım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

8 Tip 2 Diyabet Hastalarının Sağlığı Geliştirici Davranışlarının Değerlendirilmesi

9 Manisa Şehzadeler Bölgesi’nde Yaşayan Erişkin 18-64 Yaş Arası Kadınlarda Yaşam Boyu Kronik Bel Ağrısı Prevalansı ve Nedenselliği

10 Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Uygulanan İki Farklı Kateterizasyon Yönteminin Hastaların Kaygı, Konfor, Memnuniyet ve Ağrı Algıları Yönünden Karşılaştırılması

11 Birinci Basamağa Başvuran Bireylerin Kolorektal Kansere Yönelik Sağlık İnançlarının Gaitada Gizli Kan Testi Yaptırma Durumlarına Etkisi

12 Gaziantep İlinde Verem Savaş Dispanserlerine Kayıtlı Tüberküloz Hastalarına Verilen Eğitimin Depresyon Düzeylerine Etkisi

13 Bir Devlet Hastanesinde Güvenli Cerrahi Kontrol Formunun Kullanımının Değerlendirilmesi 14 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Uygulanan Kanguru Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi

14 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Uygulanan Kanguru Bakımının Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi

15 Ağız ve Diş Sağlığında Hasta Algısı ve Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Hasta Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

16 Intern Hekimlerin Anne Sütü ve Emzirme Bilgi Durumlarının İncelenmesi

17 Tip 2 Diyabet Tanısı Alan Bireyin Nanda’ya Göre Hemşirelik Tanıları ve Nıc Girişimlerinin Belirlenmesi