Sağlık ve Toplum Dergisi 2007 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2007 Yılı 2016-05-06T11:27:42+00:00

Yıl/Year:17 Sayı/Number:1 Ocak-Mart/January-March 2007

İçindekiler
Türk Hukukunda Cinsel ve Üreme Sağlığı Hakları
Tıbbi Yardım Aramada Etkili Bir Sosyal Olgu: Danışma Sistemi
Kronik Ağrı ve Psikososyal Yaklaşımlar
Kanser Ağrısının Azaltılmasında Hemşirelik Yaklaşımlarının Önemi
Adana Doğankent Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesindeki Okullarda Çevre Sağlığı Durumunun Değerlendirilmesi
Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimine ve Evliliğe İlişkin Görüşleri
Ankara’da Bir Lisede Öğrencilerin Yaşam Kalitesinin SF-36 İle Değerlendirilmesi
Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Obezite Prevalansı
Erzurum İl Merkezinde 0-24 Aylık Çocuğa Sahip Annelerin İshal Durumunda Yaptıkları Uygulamalar ve Bilgi Düzeylerinin Saptanması
Ankara’da Bir Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezine Başvuran 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Vajinal Enfeksiyon Gelişmesini Etkileyen Davranışsal ve Sosyo-Demografik Risk Faktörleri
Evde ve Kurumda Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Depresyon Yaşama Durumu
Huzurevinde Yaşayan Bir Grup Yaşlıda Düşme ile ilişkili Faktörler: Demografik Özellikler, Sağlık Sorunları ve Kullanılan İlaçlar

Yıl/Year:17 Sayı/Number:2 Nisan-Haziran/April-Jun 2007

İçindekiler
Akut Solunum Yetmezliği Sendromu
Kronik Hastalıklarla Başetmede Tinsellik
19.Yüzyılda Osmanlı’da Hemşirelik
Klinik Perspektiften Koruyucu Aile Hizmetleri
Kanser Hastasına Bakım Veren Eşlerin Duygusal ve Sosyal Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Yaşayan Bireylerin Sağlığının Geliştirme Davranışlarının Belirlenmesi
Kırsal Bir Alanda Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıklarına Eğitimin Etkisi: Isparta İli Senirkent İlçesi Çok Programlı Lisesi
İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Bilinci Düzeylerinin Saptanması ve Bir Eğitim Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsünde Okuyan Kız Öğrencilerin Kızlık Zarı Hakkındaki Görüş ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Görüşleri
Hemodiyaliz Hemşirelerinde Empatik Eğitim ile İş Doyumu Arasındaki İlişki
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Diyet Örüntülerindeki Besin Çeşitliliğinin Belirlenmesi

Yıl/Year:17 Sayı/Number:3 Temmuz-Eylül/July-September 2007

İçindekiler
Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Anne Sütü ve Emzirme Politikaları
Kanser Epidemiyolojisi
Çocukluk Çağı Obezitesine Sosyolojik Bir Bakış
Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Sosyal Hizmetin Rol ve İşlevi
Kanıta Dayalı Sosyal Hizmet Uygulaması
Birinci Basamak Kuruluşları Performans Değerlendirme Modeli Çalışması
Hemodiyaliz Hastalarının Alternatif Tedavi Yöntemlerine İlişkin Uygulamaları
Hasta Ziyaretçilerinin Kan Bağışı İle İlgili Bilgi ve Davranışları
Ankara’da Hemşirelikte Lisans Eğitimi Veren İki Üniversitenin Birinci ve Dördüncü Sınıfında Okuyan Öğrencilerin Flört Şiddetine Maruz Kalma ve Uygulama Durumları İle Flört Şiddetine İlişkin Görüşlerin Belirlenmesi
Yönetici Hemşirelerin Stresle Başa Çıkma  Yolları
Bursa İli Nilüfer İlçe Merkezinde Yer Alan Okullarda Gıda İle İlgili İş Yerlerinin Denetiminin Değerlendirilmesi
Zabıtaların Sosyodemografik Özellikleri ve Çalışma Yaşamı Bileşenleriyle Şiddetle Karşılaşma Durumları Arasındaki İlişki

 Yıl/Year:17 Sayı/Number:4 Ekim-Aralık/October-December 2007

İçindekiler
Tüberküloz Hastalarının Bazı Sorunları ve Sosyal Hizmet Uygulamaları
Avrupa’da ve Türkiye’de Obezite ve Obezite Politikaları
Sağlık Açısından Fiziksel Aktivite Yetersizliğinin Önemi
Kurum Mutfaklarında Meydana Gelen İş Kazaları ve Önleme Yolları
Bir Kohort Çalışması Örneği: Framingham Kalp Çalışması
Reçetelerin Reçeteleme Göstergelerine Göre İncelenmesi: Ankara İl Merkezi Örneği
0-6 Yaş Grubu Çocukları Olan Annelerin Ev Kazalarını Önlemek İçin Aldıkları Güvenlik Önlemlerinin Aile Özelliklerine ve Son Bir Aydaki Ev Kazaları Sıklığına Göre Değerlendirilmesi
Kayseri Bünyan Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 0-36 Aylık Çocuklarda Beslenme, Malnutrisyon ve İshal Etkileşimleri
Annelerin Anne Sütü ve Ek Gıdalara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Diş Sağlığı Durumlarının İncelenmesi
Sivas ve Tokat İl Merkezinde Sünnet Yapmakta Olan Sağlık Çalışanlarının Sünnet İle İlgili Bilgi, Davranış ve Uygulamaları
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine 2002-2004 Yıllarında Getirilen Çocuklara Ait Sosyo-Demoğrafik Özelliklerin Değerlendirilmesi
Giresun Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Ailelerin Madde Kullanımının Gençlerin Madde Kullanımı Üzerine Etkisinin Araştırılması