Sağlık ve Toplum Dergisi 2016 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2016 Yılı 2017-08-03T09:34:42+00:00

Yıl / Year:26     Sayı / Number:1     Ocak – Nisan / January – April 2016

İçindekiler

Çocuk Gelinler, Erken Yaşta Evliliği Durdurun

Perinatal Bakımın Değerlendirilmesinde Yeni Bir Ölçme Aracı: Optimalite İndeksi-Türkiye (Oi-Tr)

Hemşirelik Öğrencilerinin Ebola Virüs Hastalığı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Bir Üniversite Öğrenci Örnekleminde Bağlanma Stilleri ve Şiddet Eğiliminin İncelenmesi

Özel Eğitim Merkezinde Eğitim Gören Engelli Çocukların Evde Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Ankara’da Bir Lisede Öğrencilerin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri ve İlişkili Bazı Faktörler

Yaşlı Bireylerde Görme ve İşitme Sağlığı

Yıl / Year:26     Sayı / Number:2     Mayıs – Ağustos / May – August 2016

İçindekiler

Akılcı İlaç Kullanımda Hemşirenin Rolü ve Eğitimin Önemi

Nötropeni ve Hemşirelik Bakımı

Ergenlerin Dismenore Yaşama Durumları ve Hemşirenin Rolü

Akraba Evliliklerinin Çocuk Sağlığına Etkisi ve Hemşirelik Yaklaşımı

Kronik Engelli Çocuğa Sahip Annelerde Stres-Kaygı ve Yorgunluk Düzeylerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

Ankara’da Bir Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Kişilerin Aile Hekimliği Uygulaması Konusunda Bilgi ve Görüşleri

Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve İletişim Becerileri ile ilişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

Elazığ İlinde Bir Kliniğe Başvuran Diyabet Hastaları Arasında Depresyon Riski Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Ankara Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Sıklığı ve Bazı Ruh Sağlığı Sorunları ile İlişkisinin İncelenmesi

Yıl / Year:26     Sayı / Number:3     Eylül – Aralık / September – December 2016

İçindekiler

Güncel Bir Yaklaşım: Beslenme ve Mikrobiyota İlişkisi

Kanser Hastalarında Kemoterapi İle İlişkili Yorgunluğun Yönetimi ve Fonksiyonel Durumun Geliştirilmesi

Hasta Eğitiminin Özellikleri ve Hasta Eğitim Standartları

Kemoterapi İlişkili Periferal Nörotoksisite ve Periferal Nörotoksisitenin Yönetiminde Hemşirelik Girişimleri

Adana İli 2010-2011 Yılları Yenidoğan Tarama Sonuçları İle Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi ve Biyotinidaz Eksikliği Tanısı Alanların Değerlendirilmesi

Siyasal Sistemler ile Sağlık Düzeyi Arasındaki İlişki: Demokrasi ve Sağlık

Serebrovasküler Hasatlık Tanısı Almış Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Verme Yükü ile Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Bir Lisedeki 9. ve 10.Sınıf Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve İlişkili Faktörler