Ödül Yönergesi

Ödül Yönergesi 2016-05-13T11:28:39+00:00

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (SSYV)

ÖDÜL YÖNERGESİ

Madde 1: Ödüllerin amacı, Türkiye’de sağlık hizmetleri ile sosyal hizmetler alanlarında iz bırakan çalışmalar yapmış veya başarılı hizmetler vermiş gerçek ya da tüzel kişileri ödüllendirerek bu hizmetlerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nca iki yılda bir aşağıda sıralanan ödüller verilir.

a-Üstün Sağlıkçı Ödülü

b-Üstün Yönetici Ödülü

c-Basında Sağlık Ödülü

d-Sağlıkta Örnek İnsan Ödülü

Madde 2: Ödül Dalları ile ilgili Koşullar

a-Üstün Sağlıkçı Ödülü: Bu ödül, bir buluş yaparak, bir projeyi planlayıp uygulayararak ya da özgün bir araştırma yaparak tıp, sağlık hizmetleri ya da sosyal hizmetler alanlarında iz bırakan katkılar yapanlara verilir.

b-Üstün Yönetici Ödülü: Planladığı, finanse ettiği, uyguladığı, yönettiği ya da gerçekleşmesine önemli katkılar yapan eylemleri ile halkın sağlık düzeyinin yükselmesine ya da sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı veren kamu ya da özel sektörde her kademede görev yapan yöneticilere verilir.

c- Basında Sağlık Ödülü: Radyo, televizyon, gazete, dergi, internet gibi her türlü sözlü ya da basılı kitle iletişim araçlarında sürekli olarak hizmet veren ve bu araçlar yolu ile yaptığı haber, yorum,  yazı dizisi, söyleşi, fotoğraf, karikatür, eğitim ve belgesel gibi etkinliklerle halkta farkındalık yaratarak, onları bilgilendirerek ve sağlıklı davranışlar edinmelerine yardımcı olarak halkın sağlık düzeyinin gelişmesine katkı sağlayan basın mensuplarına verilir.

d-Sağlıkta Örnek İnsan Ödülü: Sağlık alanında özenli çalışmalarda bulunan birey, grup ve toplım düzeyinde örnek ve özgün hizmetler gerçekleştirmiş kişilere verilir.

Madde 3:Ödül, bir  ya da daha çok gerçek ya da tüzel kişiye verilebilir. Ödül almayı hak edecek eserler vermekle birlikte son iki yıl içinde yaşamını yitirmiş kişilere de ödül verilebilir. Uygun aday önerisi veya başvurusu olmadığı takdirde ödül verilmeyebilir. Ödül için gönderilen materyal ve belgeler iade edilmez.

Madde 4: Ödüle aday bildirmeleri aşağıdaki kurumlardan talep edilir. Ayrıca bireysel başvuru hakkı da vardır. Bir kurum veya kişi birden çok kişiyi aday gösterebilir.

 1. SSYV Genel Kurul Üyeleri
 2. Türk Tabipleri Birliği
 3. Türk Dişhekimleri Birliği
 4. Türk Eczacıları Birliği
 5. Türk Veteriner Hekimleri Birliği
 6. Türk Hemşireler Derneği
 7. Türk Ebeler Derneği
 8. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES)
 9. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 10. Aile Hekimleri Uzmanları Derneği
 11. Türkiye Belediyeler Birliği
 12. Türkiye İdareciler Derneği
 13. Türkiye Basın Birliği
 14. Türkiye Sağlık MuhabirleriDerneği
 15. Türkiye Kızılay Derneği
 16. Türkiye Yeşilay Derneği
 17. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
 18. Sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan diğer kuruluşlar

Madde 5: Yönetim Kurulu, ödül verilecek dallarda başvurular için açık çağrıda bulunur ve Vakfın internet sitesinde ilgili duyuruları yapar. Ayrıca basın yayın yolu ile duyuruda bulunabilir. Aday önerileri hakkındaki formlar her yıl Mayıs ayı içinde vakıf merkezinden veya internet sitesinden temin edilebilir. Aday gösterecek kişi ve kurumlar, önerdikleri bir adayın adını, yaşam öyküsünü, çalışmalarının neler olduğunu ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç 31 Temmuza kadar SSYV Genel Müdürlüğü’ne bildirirler.

Madde 6: Yönetim Kurulu ödül adaylarını değerlendirmek ve ödül alacakları belirlemek üzere bir jüri oluşturur.  Jüri, SSYV Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen, SSYV üyesi ya da sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında temayüz etmiş beş olmak üzere altı kişiden oluşur. Adaylık taleplerinin açıklanması sırasında Jüri üyeleri de açıklanır.

Madde 7: Jüri, her yıl Ekim ayının birinci haftası içinde adayları değerlendirir, gerekli görürse adaylarla ilgili olarak, öneren kişi ya da kurumlardan ek bilgiler isteyebilir ya da kendisi bilgi toplar. Ödül adaylarının fazlalığı söz konusu ise, Jüri, adayların ön değerlendirmelerini yapmak üzere  kendisi aday olmayan üçer kişiden oluşan alt komisyonlar kurabilir.  Jürinin değerlendirmesi en geç 20 Ekim tarihinde sonuçlandırılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu iki sayılır. Jüri tarafından alınan kararlar Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Madde 8: Ödül, bir “Anı Heykelciği” ile bir “Ödül Belgesi”nden oluşur.

Madde 9 : : Ödül, SSYV tarafından o takvim yılının bitiminden önceki bir tarihte düzenlenecek bir tören ile sahiplerine sunulur. Ödüle hak kazandıktan sonra yaşamını yitirmiş olanların ödülü varislerine ya da onların uygun göreceği bir kişiye sunulur. Törene katılacak ödül sahiplerinin yol ve konaklama gibi giderleri Vakıf tarafından karşılanır.