Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü

Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü 2018-01-06T13:01:39+00:00

Sempozyum 7 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumda “Medya” sektörü ele alınmış ve toplantının teması “Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü” olarak seçilmiştir.

SEMPOZYUMA çok sayıda davetlinin yanında açılış konuşmasını Prof.Dr.Zafer Öztek ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof.Dr.Seçil Özkan yaptılar. Doç.Dr.Sarp Üner sorumluluğunda panel başkanlığını Prof.Dr.Sayın İskender Sayek’in yaptığı panelde Panelist Prof. Dr. Sayın Şahin Karasar Sağlık Sektörü ile Medya İlişkilerinde Üniversitenin Rolü, Prof. Dr. Sayın Nükhet Örnek Büken Medya ve Etik, Sayın Ziyneti Kocabıyık Medyada Sağlık Haberciliği, Dr. Sayın İbrahim Ersoy Hekim Hasta İlişkilerinde Medyada Sağlık Haberleri konularında sunumlar yaptılar.

Vakfımızın yaptığı sempozyumdan yaklaşık 45 gün sonra 23 Aralık 2014  tarihinde Başbakanlığın “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” temelli bir çalışmanın sonucunda “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı” konusunda bir genelge yayınlaması ve “Çok Paydaşlı Sağlık PolitikalarıYüksek Konseyi”nin kurulması sempozyumun konusunun ve zamanlamasının ne kadar isabetli olduğunun bir göstergesi olmuştur.

SONUÇ BİLDİRGESİ

“TOPLUMDA SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİNDE MEDYANIN ROLÜ” TEMALI “SAĞLIKTA SEKTÖRLER ARASI İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU”

SONUÇ BİLDİRİSİ

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından 7 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da “Toplumda Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Yükseltilmesinde Medyanın Rolü” temalı “Sağlıkta Sektörler Arası İşbirliği Sempozyumu”  düzenlenmiştir. Sempozyuma sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışan uzmanlar ile medya temsilcileri katılmış, uzmanların konuya ilişkin açıklamalarının ardından katılımcılar, ülkemizde sağlık okuryazarlığı düzeyi, bu konudaki sorunlar ve bu sorunlara neden olan faktörleri tartışmıştır. Toplantı sonucunda, toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseltilmesinde medyanın daha etkili ve yararlı olabilmesi için aşağıdaki önerilerde bulunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve bütün ilgili tarafların dikkatine saygıyla sunulur.

 1. Toplum sağlığının geliştirilmesinde bütün sektörlerin doğrudan ya da dolaylı rolleri ve sorumlulukları olduğu ve sağlık okuryazarlığının da sağlığı geliştirmenin vazgeçilemez bir ögesi olduğu gerçeğinden hareketle, bu konudaki çalışmalar medya dâhil bütün sektörlerin işbirliği içinde ele alınmalıdır.
 2. Medyanın etki gücü yadsınamaz olmakla birlikte, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinde medyaya gereğinden fazla sorumluluk yüklenmemeli ve bu konuda tek başına bir itici güç olamayacağının farkında olunmalıdır. 
 3. Sağlık okuryazarlığı ile ilgili eğitim, okul öncesi dönemden başlayarak her öğretim kademesinde yer almalıdır.
 4. Halkın sağlık okuryazarlığı konusunda talepte bulunmasını sağlayıcı politika ve stratejiler geliştirilmelidir.
 5. Eğitim durumu, cinsiyet, sosyo ekonomik durum, yaşanılan yer gibi etmenler dikkate alınarak değişik gereksinimleri olan kişi ve gruplara ulaşmak üzere o gruplara uygun farklı yaklaşımlar geliştirilmelidir.
 6. Sosyal, ekonomik, politik, teknolojik ve kültürel bağlamda disiplinler arası işbirliği sağlanmalıdır. 
 7. Sağlık okuryazarlığı konusunda ortak bir yaklaşım oluşturmak, politikalar geliştirmek, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve denetlemek üzere bütün paydaşların (sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, medya kuruluşları, meslek örgütleri, TÜBİTAK, RTÜK gibi) aktif olarak katılacağı bir platform oluşturulmalıdır.
 8. Sağlık Bakanlığı, sağlık okuryazarlığını geliştirmek, izlemek ve paydaşlar arasındaki işbirliğini sağlamak üzere koordinatör görevi görmelidir.
 9. Medya kuruluşları, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ile Halkın Yararı İçin Sağlık Haberciliği Bildirgesi ‘nde yer aldığı gibi sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde kişi ve hasta haklarını gözeten, politize edilmemiş, yalın, abartısız, kanıta dayalı, sansasyondan kaçınan, insanlara umutsuzluk ya da sahte umut vermeyen, , toplumu bilim dışı uygulamalara özendirmeyen haber ve bilgi aktarımı yapmalıdır.
 10. Yeni medya teknolojilerinin sağlık okuryazarlığının arttırılmasında aktif kullanımına dair stratejiler geliştirilmelidir
 11. Medyanın sağlık okuryazarlığına dair hizmet kapasitesi ve kalitesi geliştirilmesi için Akademi medya ilişkisi arttırılmalı, bu amaçla lisans ve yüksek lisans eğitimleri yanı sıra bu kurumların işbirliği içinde çalışmalarını geliştirici mekanizmalar kurulmalıdır.
 12. Akademi ile işbirliği içerisinde sağlık habercisi olarak görev yapanların kısa süreli hizmet içi eğitimleri ile nitelikleri arttırılmalı, habercilikte uzmanlaşma ve branşlaşmaya gidilmeli, sağlık haberciliği de bir uzmanlaşma dalı olarak ele alınmalıdır.
 13. Sağlık hizmeti sunucularının mezuniyet öncesi eğitim programlarına sağlık okuryazarlığı eklenerek, sağlık eğitimcisi olarak öğrenimlerine katkı sağlayacak uygulamalar yapılmalıdır.
 14. “Her sektörde sağlık politikası” yaklaşımı çerçevesinde, medya sektörü dâhil, sağlık hizmetlerinde rolü olan bütün sektörlerin sağlık konusundaki girişim ve uygulamalarını periyodik olarak değerlendirip (yıllık sağlık karnesi) kamuya açıklayan bir mekanizma oluşturulmalıdır.
« arasında 2 »