Stratejik Plan

Stratejik Plan 2020-11-18T13:57:29+00:00

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI

2021  – 2025 STRATEJİK PLANI

 1. Misyonumuz: Toplumsal gereksinimler ve etik değerler çerçevesinde uluslararası gelişmeleri de izleyerek bireyin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığının korumasına, geliştirilmesine ve halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak için, sağlık ve sosyal hizmetleri desteklemek, güçlendirmek, değişen gereksinimler çerçevesinde hizmet modelleri oluşturmak; ülkenin her düzeydeki sağlık insan gücünün yetiştirilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmak; sağlık ve sosyal hizmetler alanlarında bilimsel bilgi üretmek, bilginin yaygınlaşmasına katkı sağlamak ve verimliliği artırıcı düşünceler geliştirmek; bu düşünceleri yetkililere, kamuoyuna iletmek ve gerçekleştirilebilmesi için çaba göstermek; aynı amaçlar için çalışan kurum ve kuruluşlara maddi ve manevi katkıda bulunmak; toplumun sağlık bilgisine ve hizmetlerine ulaşımını artırmak ve toplumun sağlığını ilgilendiren alanlarda savunuculuk yapmaktır.
 2. Vizyonumuz: Türkiye’de sağlık ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili düşünceler üreten, sorunların çözülmesinde etkin öncülük işlevi gören ve Ulusal ve Uluslararası sağlık kamuoyu tarafından sağlık ve sosyal hizmet politikalarının oluşturulmasındaki katkısı bilinen, iletişim kurulan, danışılan ve aranan bir düşünce ve destek kuruluşu olmaktır.
 3. Temel İlkeler: Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı,
 • Bütün hizmetlerinde etik değerlere, insanların sağlıklı yaşam ve hasta hakları dâhil sağlık haklarına uyar;
 • Hiç bir kaygıya yer vermeyecek tarafsız/ objektif şekilde toplum yararını öncelikler;
 • Yürütülecek ve desteklenecek aktivitelerin dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak ülke gereksinimleri doğrultusunda belirler, sağlanan destekler konusunda eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine özen gösterir,
 • Toplum içinde dezavantajlı, kırılgan ve risk altındaki gruplara yönelik hizmetlere öncelik verir;
 • Sağlık ve sosyal hizmetleri her yönüyle ele alır ve hizmetlerinde ilgili sektör, disiplin ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmaya önem verir;
 • Çalışmalarında ülkemizin sağlıkla ilgili güncel ve temel sorunlarına odaklanır;
 • Akılcı ve uygulanabilir görüşleri ve projeleri desteklemeye önem verir;
 • Bütün hizmetlerinde bilimsel ilkelere ve gerçeklere uygun davranır,
 • Vakıf, iktisadi ortak olduğu şirketler işletmeler ve Vakfın tarafından yürütülen aktivitelerde, Vakfın maddi ve manevi kaynaklarının azami ölçüde korunması ve misyonları doğrultusunda dengeli kullanımına özen gösterilir.
 1. Stratejik amaç, hedef ve eylemlerimiz
 

Amaç

 

Hedef

 

Etkinlik

Amaç 1: Sağlık ve sosyal hizmetlerin geliştirilmeleri için düşünceler üreten bir yapı oluşturmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedef 1: Sağlık ve sosyal hizmetlerin durumunu belirleyici çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak. 1.       Türkiye genelinde ya da bölgesel olarak Sağlık ve sosyal hizmetlerin durumunu belirleyici araştırmalar planlanacak, yürütülecek ve bu tür araştırmalar için işbirliği yapılacaktır

2.       Yapılan çalışmalara yurt içinden ve dışından destek sağlanacaktır.

3.       Sağlık ve sosyal hizmetlerin durumunun, sorunlarının ve çözüm yollarının açıklandığı yayınlar yapılacak, bu tür yayınlara destek verilecektir.

Hedef 2: Sağlık ve sosyal hizmetlerin geliştirilmeleri için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak 1.       SSYV bünyesinde düşünce üretilmesini organize edebilecek alt yapı / çalışma grubu oluşturulacaktır.

2.       Çeşitli sektörlerin hizmetlerinin sağlığa olan olumlu ve olumsuz etkileri irdelenecek ve bu konularda raporlar yayınlanacaktır.

3.        “Her sektörde sağlık” kavramını ele alan ve sağlıkta sektörler arası işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak iki yılda bir sempozyum düzenlenecektir.

4.       Sağlık ve sosyal hizmetler konularında seçilmiş uzmanların katılacakları kısa süreli belirli aralıklarla bilimsel grup çalışmaları düzenlenecektir.

5.       Sağlık ve sosyal hizmetlerin durumunun, sorunlarının ve çözüm yollarının tartışılacağı ve değişik alanlardaki uzmanların katılacağı çalışmalara (sempozyum, kongre, seminer vb) destek verilecektir.

Hedef 3: Sağlık ve sosyal hizmetler konusunda daha bilgili ve bilinçli bir toplum oluşturmak için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak 1.       Ülkemizdeki sağlık ve sosyal hizmetlerin sorunlarını ve bunların çözümünde topluma düşen görev ve sorumluluklar konusunda halk eğitimleri ve yayınlar yapılacak, bu tür çalışmalarda işbirlikleri de yapılacaktır.

2.       Düşünce geliştirmeye yönelik çalışmalarda varılan sonuçlar kamuya açıklanacaktır.

3.       Bu düşüncelerin uygulanması konusunda savunuculuk görevi yürütülecektir.

Hedef 4: Sağlık ve sosyal hizmetler konusunda girişimsel (müdahaleci) çalışmalar yapmak ve bu tür çalışmaların sayı ve niteliğini artırmak. 1.       Sağlık ve sosyal hizmetlerin daha iyi verilebilmesi amacıyla geliştirilen düşüncelerin uygulanabilmesi için girişimlerde bulunulacak, bu konuda yapılan uygulamalar desteklenecektir.

2.       Bu konularda çalışmalar yapabilecek araştırıcı ve uygulayıcı eğitimleri yapılacaktır.

Amaç 2: Yaşlı ve engellilerin uzun, mutlu ve sağlıklı yaşamaları Hedef 5: Aile ortamında bakım göremeyen yaşlılar için uygun yaşam ortamları geliştirmek 1.       “Yaşlı bakımına “ yönelik, 65 yaş üzerindeki yaşlılara huzurevi, sürekli bakım merkezi ve rehabilitasyon merkezi hizmetlerini içeren bir model oluşturmak için çalışmalar yapılacaktır.
Amaç 3: Nitelikli ve yeterli sağlık insan kaynaklarına sahip olmak Hedef 6: Sağlıkla ilgili meslek dallarında eğitim gören öğrencilerin yaşam kalitelerini artırmak

 

1.       Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören parasal yetersizlik içindeki öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.

2.       Fakülte ve yüksekokullarda eğitim görmekte olan öğrenciler (özellikle kız öğrenciler) için yurt (yurtlar) kurulacak ya da işletilecektir.

3.       Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokullarda eğitim görmekte olan yoksul öğrencilere eğitim malzemesi desteği sağlanacaktır.

  Hedef 7: Sağlık çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek 1.       Sağlık hizmetlerinde görev yapan her kademedeki elemanın hizmet içi eğitimleri için eğitim programları geliştirilecek ve uygulanacak, bu tür çalışmalar yapan kurumlar desteklenecektir.

2.       Yılda üç kez “Sağlık ve Toplum” dergisi yayınlanacaktır.

4.       Uzman kişilerce hazırlanan ve özel konulardaki gelişmeleri ve uygulamaları açıklayan “teknik raporlar” yayınlanacaktır.

Amaç 4: Sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili yönetimi güçlendirmek

 

 

 

 

Hedef 8: Sağlık kuruluşlarını güçlendirmek 1.      İhtiyacı olan sağlık kuruluşlarına yönetici eğitimi, araç-gereç, onarım, insan gücü destekleri sağlanacaktır.

2.      Bu hizmetleri karşılayabilmek için ek kaynak yaratacak hizmetler yürütülecek, şirket ve işletmeler kurulacak, ortaklıklar tesis edilecek ve işletmelere ortak olunacaktır.

Hedef 9: Sağlık ve sosyal hizmetler alanında hizmet verenleri güdülemek 1.      Sağlık hizmeti sunanları, destekleyenleri ve yöneticileri teşvik amacıyla iki yılda bir gerekli, görülen alanlarda ödüller verilecektir.