Sağlık ve Toplum Dergisi 2019 Yılı

Sağlık ve Toplum Dergisi 2019 Yılı 2019-11-04T09:02:03+00:00

Yıl Year29 Sayı Number1 Ocak – Nisan January – April 2019

1 Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tıp Kavramsal Bir Çerçeve

2 Anne Sütü Üretimini Arttıran Bitkisel Galaktogoglar

3 Şarbon Hastalığı ve Önemi

4 Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısıyla Hemodiyaliz Tedavisi

5 Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Mesleki Profesyonel

6 Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulaması Sırasında

7 Çocuklarında Görülen Kronik Hastalık Tanısıyla Çocuk Servisinde Bulunan Annelerin Yaşam Doyum Alma Durumlarının İncelenmesi

8 Sağlık Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin

9 Hemşirelik Bakım Davranışları ve Bakım Davranışları İle İlgili Faktörler; Doğumevi Örneği

10 Bir Spor Merkezine Kayıtlı Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Obezite Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

 

Yıl Year29 Sayı Number2 Mayıs – Ağustos May – August 2019

1 Uluslararası Literatürde Göç(Men) ve Mülteci Sağlığı ile İlgili Hangi Konular Öne Çıkmaktadır

2 Ortopedik Cerrahide Deliryum Bibliyometrik Analiz

3 Yaşlılıkta Kronik Hastalıkların Yönetimi İle İlişkili Faktörler

4 Kardiyak Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Preoperatif Eğitimin İyileştirici Gücü

5 Farklı Yaş Gruplarındaki Diz Osteoartriti Olan Bireylerin Denge, Fiziksel Performans, Ağrı ve Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

6 Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi

7 Öğrencilerde Premenstrual Sendrom Görülme Sıklığı ve Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Ölçek Puanlar ve Yaşam Doyum Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması

8 Gebelikte Yaşanan Sorunlar ve Yaşam Kalitesi İle İlişkisi

9 Üniversite Öğrencilerinin Hijyen Davranışlarının Karşılaştırılması

10 Üniversite Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi

11 Geriatrik Kişilerde Biliş Düzeyi, Ağrı İnançları ve Vücut Farkındalığı’nın İlişkisi

12 Bilgisayar Kullanıcılarında Çalışma Postürünün El ve El Bileği Ağrısı Üzerine Etkileri

 

Yıl Year29 Sayı Number3 Eylül – Aralık September – December 2019

1 Biber Gazına Maruz Kalma- Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları

2 Çocukluk Çağında Obezite

3 Ankara İlinde 2014-2018 Yılları Arasındaki Kuduz Riskli Temasların Değerlendirilmesi

4 Fabrika Çalışanlarının Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve Etkileyen Fakörler-Bilecik İli Örneği

5 21-64 Yaş Grubundaki Bireylerin Sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma

6 Meme Kanseri Tarama Programlarının Maliyet Etkililiğinin Sistematik Analizi

7 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Stres Üriner İnkontinans Görülme Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

8 Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinde Anne-Baba Bağlanma Biçimlerinin Kişilerarası İlişkilere Etkisi

9 Ortaöğretim Kız Öğrencilerine Verilen Genital Hijyen Eğitiminin Genital Hijyen Davranışları Üzerine Etkisi-Üreme Sağlığını Koruma ve Geliştirme Yaklaşımı

10 İntörn Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Obezite Arasındaki İlişki

11 Sivas İli Bazı Özel Eğitim Kurumlarındaki Engelli Bireylerin Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyinin Yaşam Kalitesi ve Depresyon Düzeylerine Etkisi

12 Orem’in Öz Bakım Eksikliği Kuramı ve Bu Kurama Göre Sağ Ayak Bileği ve Pelvis Kırığı Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı